معرفی کتب حقوق جزا و جرم شناسی
کتاب ﻗﺎﻧﻮن آیین دادرسی ﻛﻴﻔﺮی
تاریخ 28 فروردین 1399 ساعت 00:39:10
کد خبر: 011775
کتاب ﻗﺎﻧﻮن آیین دادرسی ﻛﻴﻔﺮی

 

کتاب ﻗﺎﻧﻮن آیین دادرسی ﻛﻴﻔﺮی نوشته‌ی محمدرضا مرادی و اصغر کیان مهر از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻫﻢ ﻳﺎر داﻧﺸﺠﻮ، به معرفی و بررسی مباحثی چون: عنوان‌گذاری تمام مواد قانونی، قانون خوانی به صورت نموداری، تسلط و درک بهتر از مواد قانونی، تسریع و یادگیری قوانین و دید بهتر نسبت به نکات هر ماده پرداخته و برای دانشجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا و آزمون‌های حقوقی قابل استفاده است.

فهرست مطالب

تعریف آیین دادرسی کیفری و اصول حاکم بر آن
دعوای عمومی و دعوای خصوصی
کشف جرم و تحقیقات مقدماتی
ضابطان دادگستری و تکالیف آنان
وظایف و اختیارات دادستان
وظایف و اختیارات بازپرس
صلاحیت بازپرس
معاینه محل، تحقیق محلی، بازرسی و کارشناسی
احضار و تحقیق از متهم، شهود و مطلعان
احضار و تحقیق از شهود و مطلعان
قرارهای تأمین و نظارت قضائی
اقدامات بازپرس و دادستان پس از ختم تحقیقات
تحقیقات مقدماتی جرائم اطفال و نوجوانان
وظایف و اختیارات دادستان کل کشور
دادگاه‌های کیفری، رسیدگی و صدور رأی
رسیدگی به ادله اثبات
رسیدگی در دادگاه‌های کیفری
ترتیب رسیدگی
صدور رأی
رسیدگی در دادگاه کیفری یک
ترتیب رسیدگی
صدور رأی
رأی غیابی و واخواهی
رسیدگی در دادگاه اطفال و نوجوانان
ترتیب رسیدگی
احاله
رد دادرس
اعتراض به آراء
کیفیت رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان
کیفیت رسیدگی دیوان عالی کشور
اعاده دادرسی
اجرای احکام کیفری و اقدامات تأمینی و تربیتی
اجرای مجازات حبس
اجرای محکومیت‌های مالی
اجرای سایر احکام کیفری
هزینه دادرسی
سایر مقررات