معرفی کتاب مدیریت سازمان
کتاب تخته شیرجه
تاریخ 21 فروردین 1399 ساعت 01:01:54
کد خبر: 011574
کتاب تخته شیرجه


کتاب تخته شیرجه نوشته‌ی استفان دنینگ به شما می‌آموزد که چگونه می‌توانید با نوع خاصی از داستان به قسمت زنده و پویای یک سازمان دسترسی پیدا کرد.

استفان دنینگ (Stephen Denning) در کتاب تخته شیرجه (The springboard) به ارتباط میان سازمان‌ها و اهمیت و توان داستان‌سرایی در آن‌ها می‌پردازد. او تلاش می‌کند تا در این کتاب به شما بیاموزد که چشم‌اندازها و دنیای جدیدی پیش روی خود متصور شوید که این مسئله نوآوری در کار و فعالیت را پی خواهد داشت.

دنینگ داستان‌گویی را نه خلاف عقلانیت، بلکه مکمل آن می‌داند اما تا به امروز بسیاری از مردم به داستان‌گویی شک داشته‌اند. دانشمندان همیشه آن را به تمسخر گرفته‌اند. فیلسوف‌ها تهدید به سانسور آن کرده‌اند. منطقیون در ترسیم و تجسمش دچار مشکل بوده‌اند و نظریه‌پردازان مدیریت نیز آن را نادیده گرفته‌اند.

این استقبال نامناسب از داستان‌گویی چیز جدیدی نیست. چندین هزاره است که کسی به داستان‌گویی اقبالی نشان نمی‌دهد. از همان زمانی که افلاطون شاعران و داستان‌سرایان را همنشینانی خطرناک قلمداد کرد که دانشی مخرب را در ذهن کودکان ما می‌گذارند، این روند ادامه داشته است.

فهرست مطالب
مقدمه روایت داستان برای تغییرات سازمانی
بخش اول: تمرین
فصل اول: کشف داستان تخته شیرجه
فصل دوم: داستانی که حقیقت دارد
فصل سوم: انتقال یک چشم‌انداز
بخش دوم: درک
فصل چهارم: نفوذ به درون یک ایده
فصل پنجم: روایتی از دو داستان
فصل ششم: خلق مشترک یک داستان واحد
فصل هفتم: حالت دیگر دانستن
بخش سوم: کاتالیزگر
فصل هشتم: تهیه و ساخت داستان تخته شیرجه
فصل نهم: ارائه داستان تخته شیرجه
فصل دهم: ساخت داستان تخته شیرجه
فصل یازدهم: تجسم اندیشه
فصل دوازدهم: نگاه مدوسا
پیوست 1: عناصر توسعه داستان تخته‌شیرجه
پیوست 2: برخی از عناصر برای استفاده از دیدافزارها در داستان‌گویی
پیوست 3: عناصر اجرای (اِعمال) داستان تخته‌شیرجه
پیوست 4: ساختن داستان تخته شیرجه: چهار ساختار مختلف
پیوست 5: نمونه‌هایی از داستان‌های تخته شیرجه
پیوست 6: چارت مدیریت دانش
منابع
قدردانی