معرفی کتاب مدیریت سازمان
کتاب ارتباط بین جو سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی
تاریخ 20 فروردین 1399 ساعت 21:14:01
کد خبر: 011503
کتاب ارتباط بین جو سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی

شیرین اکبری کتاب ارتباط بین جو سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی را با هدف تعیین میزان ارتباط جوسازمانی و رفتار شهروندی سازمانی معلمین تربیت بدنی مقطع ابتدایی شهر کرمانشاه نوشته است و در اینجا بیان می‌کند که بین رفتار شهروندی سازمانی و جوسازمانی معلمین تربیت بدنی، ارتباط وجود دارد.

شرایط کاملا متحول و حاکم بر سازمان‌ها افزایش رقابت و لزوم اثربخشی در چنین شرایطی، نیاز آن‌ها را به نسل ارزشمندی از کارکنان آشکار می‌کند، نسلی که از آن‌ها با عنوان "سربازان سازمانی" یاد می‌شود. بی‌تردید این کارکنان، وجه ممیز سازمان‌های اثربخش از غیر اثربخش هستند، زیرا سازمان را موطن خود می‌دانند و برای تحقق اهداف آن، بی‌هیچ چشم داشتی، فراتر از وظایف رسمی و معین خود عمل کرده، از هیچ کوششی فروگذار نیستند.

امروزه این تلاش‌های فراتر از انتظار و سودمند را در ادبیات علم سازمان و مدیریت، رفتارهای "افزون بر نقش" یا "رفتار‌های شهروندی سازمانی "و یا "رفتار شهروندی سازمانی" می‌خوانند. متغیر رفتار شهروندی سازمانی که برای نامیدن آن از تعابیر و واژه‌های دیگری مانند: سندروم سرباز خوب، رفتار اختیاری، داوطلبانه و افزون بر نقش، استفاده می‌شود، موج نوینی را در دانش موجود از رفتارهای مزیت بخش سازمانی ایجاد کرده است که اهمیت آن در اثر بخشی سازمان آشکار می‌شود. این متغیر در خواستگاه بیرونی از مدرسه برای نخستین بار توسط جستر بارنارد مطرح شده است، اما آنچه امروز از آن به جای مانده، وامدار تلاش‌های ارگان و همکاران اوست.

تلاش‌های آن‌ها باعث شد تعریفی کامل و پرکاربرد از رفتار شهروندی سازمانی، بدین ترتیب ارائه شود: رفتار شهروندی سازمانی، رفتاری اختیاری، داوطلبانه، افزون بر نقش رسمی و بی چشم داشت است که گرچه به طور مستقیم به سیستم‌های پاداش و تنبیه سازمان مربوط نمی‌شود، اما به سیالی و اثربخشی کارکرد آن کمک شایانی می‌کند؛ مفهوم اختیاری بودن این رفتارها بدان معناست که آن‌ها جزءالزامات رسمی نقش، شرح شغل و وظایف رسمی فرد شاغل نبوده، در قرارداد شغلی به آن‌ها اشاره نشده است. بروز آن‌ها به نظر و انتخاب فرد بستگی دارد و صرف نظر کردن از آن‌ها تنبیه خاصی را در سازمان به دنبال ندارد. تأکید این رفتارها بیشتر بر سازمان و مزیت بخشیدن به آن است، زیرا از چشم انداز سازمانی، فقط رفتارهایی رفتار شهروندی سازمانی به شمار می‌آیند که بر سازمان مؤثر باشند، نه به مواردی که دخلی به سازمان ندارند.

کتاب ارتباط بین جو سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی، بی‌شک معلمان را اصلی‌ترین و ضروری‌ترین نیروی انسانی مدرسه می‌داند. بررسی ویژگی‌های آن‌ها و انجام دادن پژوهش‌های گوناگون، به منظور تدارک بهینه آنان در پرداختن هر چه بهتر مسئولیت تدریس، ضرورت دارد. از آن جا که این مسئله از ضعف دانش و غفلت پژوهشگران نیز ناشی می‌شود، ضروری است این متغیر، به طور کامل و به لحاظ مفهومی، نظری، ماهیتی و با توجه به پیشینه پژوهشی آن به تصویر کشیده شود. متغیر رفتار شهروندی سازمانی با توجه به چالش‌های متعدد و گوناگون حاکم بر نظام آموزشی، اهمیت روز افزونی یافته است.

مفهوم رفتار شهروندی برای اولین بار توسط افرادی نظیر چستر بارنارد، کتز، کتز و کاهن، بتمن و ارگان، اسمیت و دیگران، و بعدها به صورت مفصل‌تر توسط ارگان در ارتباط با رفتار سازمانی مطرح شد. در دهه 1930 چستر بارنارد پدیده رفتار شهروندی را تحت عنوان "رفتارهای فرا نقشی" مطرح کرد. به اعتقاد وی تمایلات فردی برای تلاش فعالانه در راستای کمک به انجام فعالیت‌های سازمانی، برای دستیابی به اهداف ضروری است. بارنارد بیان می‌کند که این تلاش‌ها نه تنها باید در جهت دستیابی به اهداف سازمان باشد، بلکه می‌بایست در جهت حفاظت از خود سازمان نیز باشد.

رفتار‌های فرانقشی را می‌توان از رفتارهای در نقش متمایز دانست؛ رفتارهای درنقش آن دسته از رفتار‌هایی است که قوانین و رویه‌های سازمان، کارمند را وادار به پیروی و رعایت آن‌ها کرده است. در واقع می‌توان گفت که رفتار درنقش بر اساس قوانین و عملکرد کارکنان است و اگر کارکنان در اعمال تلاش به منظور اجرای این رفتارها قصور ورزند، مورد سرزنش سازمان قرار گرفته و از دستیابی به پاداش‌های سازمانی محروم می‌شود.

فهرست مطالب
فصل اول
کلیات کتاب
مقدمه
بیان مسأله
ضرورت انجام
* چالش‌های مبتلا به و ضرورت اصلاحات در مدارس برای اثربخشی مداوم
* معلم، اصلی ترین و مهم‌ترین نیروی انسانی مدرسه
* نقش اوسی بی معلمان در اثربخشی مدرسه
* تدریس حرفه ای پیچیده، ظریف و اشتیاقی بی‌منتها
* مدارس، مهم‌ترین سازمان خدماتی و با حساسیت‌های اجتماعی بالا
* شرح وظایف رسمی در مدرسه کافی نیست
* ضرورت فهم و درک بیشتر متغیر رفتار شهروندی سازمانی
اهداف کتاب
هدف کلی
اهداف اختصاصی
فرضیه‌های کتاب
فرضیه اصلی کتاب
فرضیه‌های فرعی کتاب
فرضیه‌های مرتبط با متغیرهای تعدیل کننده
پیش فرض ها
تعاریف مفهومی اصطلاحات
رفتار شهروندی سازمانی
جو سازمانی
ابعاد جوسازمانی
تعاریف عملیاتی
فصل دوم
ادبیات و پیشینه کتاب
مقدمه
مبانی نظری کتاب
1- فداکاری (نوع‌دوستی)
2- اداب و احترام (نزاکت)
3- وظیفه شناسی
4- مردانگی
5- فضیلت مدنی
2-3: ابعاد رفتار شهروندی سازمانی
2-4 تفاوت‌های رفتار شهروندی سازمانی معلمان با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان سازمان‌های غیرآموزشی
1- هماهنگی بالایی میان اهداف فردی معلمان با اهداف مدرسه وجود دارد
2- تمیز میان رفتار شهروندی سازمانی و رفتارهای رسمی معلمان مشکل است
3- رفتار شهروندی سازمانی معلمان احساسی تر، درون ی تر و اخلاقی تر است
2-5: ریشه ها، تعاریف، ساختار و برداشت‌های نوین در مورد رفتار شهروندی سازمانی معلمان
1- رفتار شهروندی سازمانی گروهی، جنبه‌ای پنهان اما سازنده؛
2- رفتارهای شهروندی سازمانی اجباری جنبه‌ای پنهان اما مخرب؛
2-6: شکل های رفتار شهروندی سازمانی در معلمان
1- رفتار شهروندی سازمانی معلمان در جهت کمک به معلمان
2- رفتار شهروندی سازمانی معلمان در جهت کمک به دانش آموزان و کلاس درس
3- رفتار شهروندی سازمانی معلمان در جهت کمک به مدرسه به طور کلی
4- رفتار شهروندی سازمانی معلمان در جهت کمک به مدیر
5- رفتار شهروندی سازمانی معلمان در جهت کمک به والدین
6- رفتار شهروندی سازمانی معلمان در جهت کمک به رشد شخصی
2-7 عوامل مؤثر بر رفتار شهروندی سازمانی معلمان
1- متغیرهای فردی
2- متغیرهای سازمانی
3- متغیرهای مربوط به نقش رهبری مدیر
4- متغیرهای برون مدرسه ای یا محیطی
2-8 نقش رفتار شهروندی سازمانی معلمان در پیامدهای مدرسه، به ویژه در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
1- معلمان با رفتار شهروندی سازمانی بالا یاوران مدیر و معلمان دیگر در مدرسه
2- ویژگی‌های معلمان با رفتار شهروندی سازمانی بالا در جهت کمک به دانش آموزان و کلاس درس
2-9: تعاریف جو سازمانی
2-10: ابعاد جو سازمانی
2-11: انواع جو سازمانی
2-12: عوامل موثر بر جو سازمانی
2-13: فرهنگ سازمانی
2-14: مقایسه جو سازمانی با فرهنگ سازمانی
2-15: دید گاه های مختلف در مورد شکل‌گیری جو سازمانی
2-16: جو سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی
2-17: کتاب ات و مطالعات انجام گرفته در داخل کشور
2-17-1: تحقیقات درباره جو سازمانی
2-17-2: تحقیقات درباره رفتار شهروندی سازمانی
2-17-3: تحقیقات درباره رفتار شهروندی سازمانی با جو سازمانی
2-18: کتاب ات و مطالعات انجام گرفته در خارج کشور
2-18-1: تحقیقات درباره جو سازمانی
2-18-2: تحقیقات درباره رفتار شهروندی سازمانی
2-18-3: تحقیقات درباره رفتار شهروندی سازمانی با جو سازمانی
2-19: جمع بندی
فصل سوم
روش شناسی کتاب
3-1: مقدمه فصل
3-2: روش کتاب
3-3: جامعه‌ی آماری
3-4: نمونه‌ی مورد نظر و روش نمونه گیری
3-5: متغیرهای کتاب
3-6: روش‌های گردآوری اطلاعات
3- 6-1: مطالعات کتابخانه‌ای
3-6-2: روش‌های میدانی
3-7: ابزار اندازه گیری
نامه‌ی همراه
سؤال‌های پرسشنامه
الف) سؤالات عمومی
ب) سؤالات تخصصی
الف) پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی و جو سازمانی
3- 8: روایی و پایایی پرسشنامه‌ها
3- 9: روش‌های تحلیل آماری
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل یافته‌های کتاب
4-1: مقدمه
4-2: توزیع و جمع آوری پرسشنامه‌ها
4-3: ویژگی‌های جمعیت شناختی
4-4: بررسی میانگین رفتار شهروندی سازمانی در معلمان
4-5: بررسی فرضیه‌های تحقیق
4-5- 1: فرض کلی کتاب
4-5-1-1: یافته‌های تکمیلی
4-5-2: فرضیات فرعی کتاب
4-5-3: فرضیه‌های مرتبط با متغیرهای تعدیل کننده
فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری
5-1: مقدمه فصل
5-2: خلاصه‌ی کتاب
5-3: یافته‌های کتاب
5-3-1: یافته‌های توصیفی کتاب
5-3-2: یافته‌های مربوط به فرضیه‌های کتاب
5-4: بحث
5-5: نتیجه گیری
5-6: محدودیت‌های کتاب
5-6- 1: محدودیت‌هایی که توسط محقق اعمال شده است
5-6- 2: محدودیت‌های خارج از دست محقق
5-7: پیشنهادات
5-7-1: پیشنهادات برخاسته از کتاب
منابع و مآخذ
منابع