کتاب حقوق عمومی و خصوصی
کتاب درآمدی بر حوزه ثبت و اسناد
تاریخ 09 اسفند 1398 ساعت 15:31:24
کد خبر: 010809
کتاب درآمدی بر حوزه ثبت و اسناد

کتاب درآمدی بر حوزه ثبت و اسناد (مجموعه مقالات دانشجویی و همایشی)، به تالیف سید محمدرضا موسوی فرد و رضا کهساری و محمد کی‌ نا، شامل مجموعه مقالات همایشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی است که در کنفرانس‌های بین‌المللی پس از طی فرآیند داوری پذیرش شده‌اند و بیشتر در حوزه مقالات ثبت اسناد است.

بدون تردید انجام فعالیت‌های پژوهشی در قالب کارهای گروهی و دانشجویی می‌تواند، این دوران را به یکی از بهترین دوران زندگی هر انسانی در راستای تعالی علمی و پژوهشی در فعالیت‌های دانشگاهی تبدیل کند.

گروه حقوق ثبت و اسناد املاک دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان، توانسته‌اند با روحیه عالی پژوهشی صرفاً با کمی راهنمایی پژوهشی در راستای مقاله‌نویسی در این حوزه، آثار نسبتاً خوبی از لحاظ علمی پژوهشی (مقاله) از خود به‌جای بگذارند.

کتاب درآمدی بر حوزه ثبت و اسناد (مجموعه مقالات دانشجویی و همایشی)، با بررسی و رویکرد تخصصی حقوق ثبتی می‌تواند همانند اثر اول به‌نوبه خود یکی از منابع درسی و ارزشمند مطالعاتی در این رشته باشد. یکی از مشکلات اصلی این رشته نوپای دانشگاهی در ایران به نظرم علیرغم سابقه دیرینه در حوزه قانون‌گذاری ثبتی کمبود منابع علمی است که گهگاه حتی تدریس عادی را در این رشته با سختی روبه‌رو می‌کند که این سلسله انتشار مقالات هرچند کوچک ولی به‌نوبه خود می‌تواند این نقیصه نسبتاً بزرگ را تا حدی پوشش دهد.

در کتاب درآمدی بر حوزه ثبت و اسناد که تمامی مقالات آن در چند دفتر تنظیم‌شده است سعی شده، به زوایای گوناگون و متنوع از حوزه‌های مختلف ثبتی نگاه شود و صرفاً محدود به یک حوزه تخصصی ثبتی نیست.

فهرست مطالب

دفتر اول: بررسی جرم جعل در قانون ثبت ایران
چکیده
1- مقدمه
2- تبیین بحث
2-1- پیشینه تحقیق
3- معنای لغوی و اصطلاحی جرم جعل
3-1- معنای لغوی جرم جعل
3-2- معنای اصطلاحی جرم جعل
4- تعریف جعل از دیدگاه قانون و حقوقدانان
5- انواع جعل
5-1- جعل مادی
6- جعل معنوی
7- مصادیق جعل معنوی
7-1- تحریف موضوع یا مفاد سند
7-3- امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل جلوه دادن
7-5- تقدیم یا تأخیر سند یا ثبت سند نسبت به تاریخ حقیقی
8- جعل منفی
9- وجه افتراق جعل مادی و جعل معنوی
برآیند مقاله حاضر
فهرست منابع
دفتر دوم: نقش اسناد الکترونیک در نظام حقوقی ایران و فرانسه
چکیده
1- مقدمه
2- تبیین بحث
2-1- پیشینه تحقیق
3- تعریف سند
4- سند الکترونیکی
5- تعریف سند الکترونیکی در حقوق ایران و فرانسه
6- اقسام سند الکترونیکی
6-1- سند رسمی الکترونیکی
6-2- سند الکترونیکی مطمئن
6-3- سند الکترونیکی ساده
7- شرایط اعتبار اسناد الکترونیکی
8- شرایط اعتبار اسناد الکترونیکی بر اساس نظریه معادل‌های کارکردی
8-1- کارکردهای نوشته
8-2- قابلیت خوانده شدن
8-3- ثبات و دوام
8-4- قابلیت انتساب نوشته به فرد معین
9- نقش امضاء الکترونیک اسناد الکترونیک در ادله اثبات دعوی
10- انواع امضای الکترونیک
10-1- امضای الکترونیک ساده
10-2- امضای الکترونیک پیشرفته و شرایط آن
10-3- امضای الکترونیک واجد شرایط
10-3-1- تعریف امضای دیجیتال
10-3-2- ارزش اثباتی امضای الکترونیکی
برآیند مقاله حاضر
فهرست منابع
دفترسوم: اسناد رسمی و تفاوت آن با اسناد دیگر
چکیده
1- مقدمه
2- تبیین بحث
3- مفهوم و تعاریف
3-1- مفهوم سند
3-2- تعریف سند رسمی از نظر قانون ثبت
4- اعتبار سند از منظر فقه
5- انواع سند
6- انواع سند رسمی
7- قدرت اجرائی سند رسمی
8- تبیین ماهیت حقوقی سند در نظام حقوقی ایران
8-1- تفاوت سندی که اعتبار اسناد رسمی را دارد با سند در حکم سند رسمی لازم‌الاجراء
8-2- از نظر مرجع صدور اجرائیه
9- اسناد منجز و معلق
9-1- ماهیت اسناد قولنامه‌ای
10- تفاوت‌های اسناد رسمی و عادی
10-1- سند رسمی
10-2- اسناد عادی
11- اعتبار اسناد رسمی و عادی
برآیند مقاله حاضر
فهرست منابع
دفتر چهارم: ادعا، اثبات و تضمین مالکیت در رویه قضائی
چکیده
1- مقدمه
2- تبیین بحث
3- کلیات و مفاهیم
3-1- مالکیت در اصطلاح
3-2- مالکیت در لغت
4- اقسام مالکیت
4-1- مالکیت حقیقی و اعتباری
4-2- مالکیت خصوصی
4-3- مالکیت جهت
5- رویه قضائی
6- آرای وحدت رویه قضایی
8- شرایط دعوی اثبات مالکیت
8-1- وجود قرارداد کتبی یا شفاهی
8-2- اثبات اعتبار قرارداد
8-3- خواسته الزام به تنظیم سند در کنار اثبات مالکیت
9- دلایل لازم در دعاوی اثبات مالکیت
10- جایگاه رویه قضایی و مالکیت و اثبات ادعا
11- اثبات ادعا در رویه قضایی
11-1- مرحله ثبوت حق و مرحله اثبات حق
11-2- اثبات موضوع دعوی
11-3- تکلیف اثبات دعوی
12- نقش شهادت در اثبات مالکیت
برآیند مقاله حاضر
فهرست منابع
دفتر پنجم:‌ توقیف اموال محکومٌ‌علیه نزد ثالث
چکیده
1- مقدمه
2- تبیین بحث
3- کلیات و مفاهیم
3-1- توقیف در لغت
3-2- توقیف در اصطلاح
4- مال تحت تصرف ثالث و عین محکومٌ‌به
5- وظایف مأمور اجرا
6- عدم واکنش ثالث
7- ادعای حق ثالث
8- تعیین تکلیف نهایی
9- نوع اقدام متصرف
11- تصمیم دادگاه
12- مال تحت تصرف ثالث
13- واکنش ثالث مقابل اقدام مأمور اجرا
15- سکوت ثالث در مقابل مأمور اجرا
16- نحوه توقیف اموال محکومٌ‌علیه نزد ثالث
18- انکار شخص ثالث
19- تکلیف اجرا به قبول مال توقیف‌ شده از ثالث
20- توقیف حقوق مستخدمین
برآیند مقاله حاضر
فهرست منابع و مآخذ
دفتر ششم: تقسیم و افراز در اموال مشاع
چکیده
1- تبیین بحث
2- شناسایی اصل جواز تقسیم در املاک مشاع
3- افراز
3-1- شرایط افراز
3-2- انواع شیوه‌های تقسیم در جهت افراز (صرفاً در املاک مشاع)
4- شیوه‌های تقسیم مال مشاع
4-1- تقسیم به‌اجبار
4-2- تقسیم‌ بر مبنای افراز و تعدیل و رد
4-3- تقسیم به افراز
4-4- تقسیم به تعدیل
4-5- تقسیم به رد
5- تقسیم عین و منافع
5-1- تقسیم عین
5-2- تقسیم منافع (مهایات)
6- تقسیم از طریق فروش
7-1- بررسی محدوده صلاحیت مراجع ثبتی
7-2- نحوه رسیدگی مراجع ثبتی در تقسیم و افراز املاک مشاع
7-3- نحوه انجام کار در ادارات ثبت
8- مراجع قضایی
8-1- بررسی محدوده صلاحیت مراجع قضایی
برآیند مقاله حاضر
فهرست منابع
دفتر هفتم: اسناد مالکیت در قانون ملی شدن جنگل‌ها
چکیده
1- مقدمه
1- 1سؤال پژوهش
1-2- حدود پژوهش
1-3- فرضیه پژوهش
1-4- اهداف پژوهش
1-5- روش تحقیق
1-6- پیشینه پژوهش
2- تعریف مفاهیم
3- طرح موضوع
4- ادله اثبات در دعاوی اراضی ملی
برآیند مقاله حاضر
فهرست منابع و مآخذ