مقاله وضعیت حقوقی نماینده الکترونیکی در انعقاد قراردادهای الکترونیکی

مقاله وضعیت حقوقی نماینده الکترونیکی در انعقاد قراردادهای الکترونیکی

مقاله علمی و پژوهشی " وضعیت حقوقی نماینده الکترونیکی در انعقاد قراردادهای الکترونیکی (مطالعه تطبیقی )" مقاله ای است در 20 صفحه و با 27 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد حقوق خصوصی منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  تجارت الکترونیکی؛ بازارهای الکترونیکی؛ قراردادهای الکترونیکی؛ نماینده الکترونیکی؛ هوش مصنوعی پرداخته شده است

چکیده مقاله

با گسترش فناوریهای نوین ارتباطی، مسائل حقوقی فراوانی مطرح شده اس ت. در گستره قراردادها این تأثیر قابل توجه بوده و موجب آن شده است که نحوه اعمال برخی از مباحث حقوق قراردادها در گستره فضای مجازی مورد بررسی واقع شود. حقوق نمایندگی، یکی از این مباحث است که مقاله حاضر قواعد آن را در گستره قراردادهای الکترونیکی مطرح م یکند و به تحلیل نقش حقوقی هوش مصنوعی، که از آن به نماینده الکترونیکی یاد م یشود، در فرآیند انعقاد قراردادهای الکترونیکی از طریق وب سایتهای تعاملی می پردازد و به این سؤال کلیدی پاسخ میدهد که آیا نماینده الکترونیکی صرفاً یک ابزار ارتباطی بین متعاملین است یا خود دارای شخصیت حقوقی مستقل است یا حتی عنوان و جایگاه دیگری در این فرآیند دارد. در این راستا، دیدگاه حقوق قراردادهای ایران، قانون تجارت ال کترونیکی ایران مصوب 1382 و نظریه های مختلف برای تحلیل جایگاه حقوقی نماینده الکترونیکی با نگاهی تطبیقی مورد بررسی و نقد قرارمیگیرد و نظر نگارنده در پایان ارائه میشود.

عنوان مقاله [English]

The Legal Status of Electronic Agents in Electronic Contracts (A Comparative Study)

چکیده [English]

Abstract

Numerous legal issues have raised due to the development of modern

technologies of communication. In the context of contracts, this phenomenon

had significant effects and caused the necessity of considering the application of

issues of contracts in the context of cyberspace. The law of agency is one of

these issues which its rules are going to be brought up in the context of

electronic contracts through the present essay. The essay is also going to

analyze the legal role of artificial mind, called 'electronic agent', in the process

of electronic contracts through interactive websites. It responds to this key

question that whether the electronic agent is a merely a tool of communication

between the parties or it has an independent legal personality, or its status is

something else in this process. In this regard, first, contract law in Iran,

Electronic Commerce Act (1382) and various doctrines about the analyzing the

legal status of electronic agent are examined and criticized comparatively. Then,

the Author’s opinion will be presented.

 

کلیدواژه‌ها [English]

Keywords: E-commerce, E-markets, E-contracts, E-agent, artificial mind

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

قیمت این محصول: 9,900 تومان
تلفن همراه:
جهت دریافت رسید بانکی و شناسه پرداخت شماره موبایل معتبر وارد نمایید.

مطالب مرتبط

تگ‌ها

مطالب پربیننده

پربیننده
آخرین مطالب

عضویت در خبرنامه