اهداف دوره ابتدایی

اهداف دوره ابتدایی

از آن جایــی کــه آمــوزش و پــرورش دوره ی ابتدایــی، فعالیتــی نظــام دار و هدفمنــد اســت؛ از ایــن رو صاحب نظــران اهــداف متعــدد ـ شــناختی، عاطفــی و روانــی ـ حرکتــی ـ بــرای ایــن دوره ذکــر کرده انــد:


الف) اهداف شناختی آموزش خواندن، نوشتن، حساب کردن و استدلال کردن آموزش و تبیین بعضی آیات ساده و سوره های کوچک قرآن کریم آموزش اطلاعات ساده درباره ی محیط طبیعی و اجتماعی پیرامون خود و...


ب) اهداف عاطفی تقویت انگیزه آمدن به مدرسه علاقمند کردن کودک به درس خواندن و یادگیری علاقمنــد کــردن کــودک بــه ارزش هــا و آداب و رســوم اســلامی و میهنــی و احتــرام گــذاردن بــه آن ها و ...


ج) اهداف روانی ـ حرکتی ایجاد عادت به نظم، ترتیب و پرورش روحیه همکاری با دیگران پرورش دقت، کنجکاوی و خلاقیت ایجاد زمینه ی شکوفایی و رشد استعداد هنری ایجاد عادات بهداشتی و ایمنی پرورش تن و روان و حفظ سلامت جسمی، روانی و شادابی کودک و ...


مطالب مرتبط

تگ‌ها

مطالب پربیننده

پربیننده
آخرین مطالب

عضویت در خبرنامه