کتاب نگاهی به فرآیند مقوله‌بندی در معناشناسی شناختی

کتاب نگاهی به فرآیند مقوله‌بندی در معناشناسی شناختی

کتاب نگاهی به فرآیند مقوله‌بندی در معناشناسی شناختی نوشته‌ی علی اکبر لبش به تشریح و توضیح معنا شناسی زبان می‌پردازد.

یکی از مسائلی که همیشه ذهن زبان‌شناسان و فلاسفه را به خود مشغول کرده است، طبقه‌بندی اجسام، اشکال، موجودات، مقیاس‌ها و... بوده است. تا حدی که لباو معتقد است زبان‌شناسی مطالعهٔ مقوله‌هاست: یعنی مطالعهٔ این موضوع که چگونه زبان از راه مقوله‌بندی واقعیت، به واحد‌ها و مجموعه واحدهای منفصل و متمایز معنی را به صورت، ترجمه می‌کند. با مقوله‌بندی هر پدیده، خواهیم دانست که چگونه با آن رفتار کنیم و این‌که هر پدیده چه ویژگی‌هایی ممکن است داشته باشد. بدون مقوله‌بندی، حافظه به واقع فاقد ارزش و کارایی است زیرا مقوله‌بندی روند ذهنی طبقه‌بندی مفاهیم است که حاصل آن مقوله‌های‌شناختی یا‌‌ همان مفاهیم می‌باشند. کتاب نگاهی به فرآیند مقوله‌بندی در معناشناسی شناختی ابتدا مرور کوتاهی خواهد داشت بر زبان‌شناسی‌شناختی و به تبع آن معنی‌شناسی شناختی، سپس به بررسی رویکرد‌های سنتی و جدید مقوله‌بندی می‌پردازد و ویژگی‌ها و نظرات هر یک را مورد مطالعه قرار می‌دهد.
فهرست مطالب

در معناشناسی شناختی
پیشگفتار
مقدمه
فصل 1 زبان‌شناسی شناختی
1-1- سه ویژگی اساسی زبان‌شناسی شناختی
1-1-1- اولویت معناشناسی در تحلیل زبان‌شناسی
1-1-2- طبیعت دایره‌المعارفی معنی زبان‌شناسی
1-1-3- طبیعت منظره‌ای معنی زبان‌شناسی
1-2- تاریخچه زبان‌شناسی شناختی
فصل 2 معناشناسی شناختی
2-1- ویژگی‌های معنا‌شناسی شناختی
2-2- بسترهای معناشناسی شناختی
فصل 3 برخی پدیده‌های مورد بررسی در معناشناسی
3- 1- استعاره شناختی
3-2- طرح‌واره تصویری
3-2-1-طرح حجمی
3-2-2-طرح حرکتی
3-2-3-طرح قدرتی
3-3- معنی دایره‌المعارفی
3-4- فضاهای ذهنی
3-5- فرآیندهای شرح صحنه، ضبط صحنه
3-6- نگاشت
2- نگاشت‌های نقشی – کاربرد شناختی
فصل 4 مقوله‌بندی
4-1- اصول مقوله‌بندی
4-1-1- اقتصاد شناختی
4-1-2- درک جهان نظام‌مند
4-2- رویکرد کلاسیک مقوله‌بندی
4-3- رویکرد نقشی و تعاملی
4-4- رویکرد پیش نمونه‌ای
4-4-1- ویژگی‌های پیش نمونگی
4-4-2- جایگاه نظری نظریه‌ی پیش نمونگی
4-4-3- مبانی نظری پیش نمونه
4-4-4- سطوح مقوله‌بندی پیش نمونه‌ای
4-4-4-1- مقولات فرا سطح
4-4-4-2- مقولات سطح پایه (سطح متعارف)
4-4-4-3- مقولات فرو سطح
4-4-5- مقوله‌های واژگانی
4-4-6- مقوله‌های دستوری
4-4-7- مقوله‌های تصوری
4-4-7-1- نقش مقوله‌های تصوری
4-4-8- نظریه‌ی مجموعه فازی
4-5- الگوهای شناختی آرمانی شده
4-5-1- الگوهای شناختی آرمانی شده طرحواره‌ای‌ تصوری
4-5-2- الگوهای شناختی آرمانی شده گزاره‌ای
4-5-3- الگوهای شناختی آرمانی شده استعاری
4-5-4- الگوهای شناختی آرمانی شده مجازی
4-5-5- الگوهای شناختی آرمانی شده نمادین
کتابنامه
واژه نامه فارسی به انگلیسی

مطالب مرتبط

تگ‌ها

مطالب پربیننده

امروز
هفته
ماه

عضویت در خبرنامه