ویژه سالگرد ارتحال امام خمینی(ره)

کتابشناسی برگزیده امام خمینی(س)، حکومت اسلامی و انقلاب اسلامی

کتابشناسی برگزیده امام خمینی(س)، حکومت اسلامی و انقلاب اسلامی

در کتابشناسی حکومت اسلامی موضوعهای مرتبط همانند ولایت فقیه، حکومت دینی، دولت اسلامی، در کتابشناسی انقلاب اسلامی موضوع خاص انقلاب اسلامی و نه جمهوری اسلامی و در کتابشناسی امام خمینی(س) با تاکید عمده بر نظریات، آرا و اندیشه های سیاسی و بعضا اجتماعی ایشان، آورده شده است.

 

کتابشناسی حاضر برگزیده ای از سیاهه درهم کرد: کتابها، مقاله ها، پایان نامه ها و همایشهایی است که در چند ساله اخیر و تا پایان آذر 1378 در موضوعهای ذیل ارائه، چاپ و برگزار گردیده است.

در کتابشناسی حکومت اسلامی موضوعهای مرتبط همانند ولایت فقیه، حکومت دینی، دولت اسلامی، در کتابشناسی انقلاب اسلامی موضوع خاص انقلاب اسلامی و نه جمهوری اسلامی و در کتابشناسی امام خمینی(س) با تاکید عمده بر نظریات، آرا و اندیشه های سیاسی و بعضا اجتماعی ایشان، آورده شده است.

سیاهه مدارک بنابر نظم الفبایی پدیدآوردندگان و در صورت عدم وجود نام پدیدآورنده بر اساس عناوین مدارک است.

این کتابشناسی بدین علت برگزیده نام گرفته که در آن، منابع از نظر تاریخ نشر و موضوعات فرعی هر یک از عناوین کلی مورد نظر گزینش شده اند.

علامتهای اختصاری به کار رفته در این کتابشناسی عبارتند از:

ش: شماره نشریه ج: جلد دو نقطه (:) بعد از تاریخ انتشار: شماره صفحه ص: صفحه

امام خمینی(س)
آبی زاده. بهرام. «تحلیل دین و دینداری در نسبت با سیاست در اندیشه امام خمینی(س)». اطلاعات،20 الی 23/11/1375.

«آزادی در اندیشه سیاسی امام خمینی(س) : میزگردی با حضور چند تن از اساتید و صاحب نظران ». عصر ما، سال 6، ش 131 (7 مهر 1378): 8 - 12.

آقا حسینی، علیرضا. «انداموارگی دین و سیاست در اندیشه احیایی امام خمینی(س)». اندیشه دانشجو، ش 15.

آکوچیان، احمد. «زن در اندیشه اجتماعی امام خمینی(س)». پیام زن، سال 3، ش 27 (خرداد 1373): 4 - 10، ش 29 (مرداد 1373) : 16 - 25، ش 31 (مهر 1373): 15 - 21، ش 32 (آبان 1373): 6 - 9، ش 35 (بهمن 1373): 16 - 21 و 96 - 97.

ابراهیمی، عبدالجواد. «امام خمینی(س) احیاگر حکومتی دینی ». رسالت ،7 الی 11/14/1375.

احمدی قاسم آبادی، یوسف. «بررسی شرایط و فرآیند تکوین نظریه ولایت فقیه حضرت امام خمینی(س)». بصائر ، سال 3، ش 23 (بهمن و اسفند 1375): 27 - 38.

احیاء حسینی، غلام. «جامعه مدنی در اندیشه سیاسی امام خمینی(س)». مجموعه مقالات ارائه شده در: همایش تحقق جامعه مدنی در انقلاب اسلامی ایران (تهران، اسفند 1376) 800 ص، ص 673.

اخوان کاظمی، بهرام. «دموکراسی و آزادی از دیدگاه امام خمینی(س)». دانشگاه اسلامی ، سال 3، ش 9 و 10 (تابستان و پاییز 1378): 72 - 90. - . قدمت و تداوم نظریه ولایت مطلقه فقیه از دیدگاه امام خمینی(س). تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، مرکز چاپ و نشر، 1377، 256 ص.

اخوان مفرد، حمیدرضا. «جایگاه اندیشه امام خمینی(س) در گفتمان تجدد». نامه پژوهش ، سال 2، ش 7 (زمستان 1376): 255 - 286.

اراکی، محسن. «جایگاه مردم در نظام حکومتی اسلام از دیدگاه امام خمینی(س)».حضور ، ش 28 (تابستان 1378): 133 - 146.

اصغری، امیر مهدی. «تاملی در آراء اندیشه های سیاسی دولت و نگرشی بر تعبیرات و تفکرات حضرت امام خمینی(س) درباره دولت ». اطلاعات ، 6/6/1375.

افتخاری، اصغر. «آرمانهای انقلاب اسلامی از دیدگاه امام خمینی(س)». ماهنامه پاسدار اسلام ، سال 16، ش 190 (مهر 1376): 14 - 17، ش 191 (آبان 1376): 17 - 21.

- . «تئوری انقلاب از دیدگاه امام خمینی(س)». کتاب ماه (ویژه نامه یکصدمین سال تولد امام خمینی(س)): 5 - 9.

- . «فرزانگی و قدرت: درآمدی بر تئوری قدرت حضرت امام(س)». دانشگاه اسلامی ، سال 3، ش 9 و 10 (تابستان و پاییز 1378): 15 - 32.

افروغ، عماد. «آزادی در اندیشه سیاسی امام خمینی(س)». دانشگاه اسلامی ، سال 3، ش 9 و 10 (تابستان و پاییز 1378): 118 - 126.

- . «آزادی و دموکراسی در اندیشه امام خمینی(س)». ارائه شده در: کنگره بین المللی تبیین انقلاب اسلامی (تهران، 10 - 12 مهر 1378).

اکبری، محمدرضا. سیمای امام خمینی(س). تهران: پیام عترت، 1378، 208 ص.

الماسیه، محمدرسول. «پویایی در رهبری امام خمینی(س)».مشکوة، ش 56 و 57 (پاییز و زمستان 1376): 101 - 115.

«امام خمینی(س) اسطوره عصر حاضر». انقلاب اسلامی ، سال 1، ش 2 (بهار 1378): 2 - 11.

امیری تهرانی، محمدرضا. «تحلیلی از جنگ فقر و غنا در اندیشه امام خمینی(س)». مسجد ، سال 3، ش 14 (خرداد و تیر 1373): 38 - 51.

ایازی، محمدعلی. «هرمنوتیک در اندیشه سیاسی امام خمینی(س)». حضور، ش 23 (بهار 1377): 100 - 121.

ایران و آمریکا: امام خمینی(س) و تبیین سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران. تهران: موسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، 1378، 272 ص.

ایزد پناه، عباس. «اصول و شیوه های تحقیق در آثار و اندیشه های امام خمینی(س)». حضور ، ش 12 (تابستان 1374): 206 - 224.

- . «فقه سنتی و پویا در اندیشه امام خمینی(س)». اطلاعات، 11/3/1373.

ایوبی، نزیه. «امام خمینی(س) و روشنفکران عرب ». ترجمه محمدعلی حسینی زاده. اندیشه حکومت، ش 1 (تیر 1378): 14 - 16.

باقی، عمادالدین. «دین، حکومت و آزادی در اندیشه امام خمینی(س)». صبح امروز ، 15 و 16/4/1378.

- . شیوه های رهبری امام خمینی(س) برای بسیج در جنگ تحمیلی. پایان نامه کارشناسی ارشد، به راهنمایی نادر سالارزاده، دانشگاه علامه طباطبایی، 1378.

باوند، نعمت الله. «تمدن و تفکر اسلامی در اندیشه عرفانی و سیاسی امام خمینی(س)». حضور، ش 20 (تابستان 1376): 77 - 91.

باوی، محمد. «عدالت حاکم اسلامی از دیدگاه امام خمینی(س)». حضور، ش 27 (بهار 1378): 93 - 119.

- . «قدرت از دیدگاه امام خمینی(س)». علوم سیاسی ، سال 1، ش 2 (پاییز 1377): 39 - 71.

- . ولایت فقیه، قدرت و نظارت از دیدگاه امام خمینی(س). پایان نامه کارشناسی ارشد، به راهنمایی باقر حشمت زاده، دانشگاه شهید بهشتی، بهمن 1376، 196 ص.

برزگر، ابراهیم. مبانی تصمیم گیری سیاسی از دیدگاه امام خمینی(س). پایان نامه کارشناسی ارشد، به راهنمایی محمدرضا فاکر، دانشگاه امام صادق(ع)، 1369، 467 ص.

بهرامسیری، بهرام. «پاسخ امام خمینی(س) به پرسشهایی در باب ولایت فقیه ». کتاب نقد، ش 2 و 3 (بهار و تابستان 1376): 313 - 326.

پدریان، مرتضی. «جامعه مدنی از دیدگاه امام خمینی(س) از بعد قانون مداری ». مجموعه مقالات ارائه شده در: همایش تحقق جامعه مدنی در انقلاب اسلامی ایران (تهران، اسفند 1376) 800 ص، ص 329.

پزشکی، محمد. «شرایط حکومت دینی به قرائت امام خمینی(س)». علوم سیاسی ، سال 2، ش 5 (تابستان 1378): 406 - 441.

تاجیک، محمدرضا. «امام، قدرت و گفتمان ». نامه پژوهش، سال 2، ش 8 (بهار 1377): 67 - 75.

ترابی، مجید. تاثیر اندیشه های حضرت امام در روابط بین الملل. پایان نامه کارشناسی، دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه، 1371.

تقدیسی، احمد. «امام خمینی(س) و آینده کانون فرهنگی جهان ». دانشگاه اسلامی ، سال 3، ش 9 و 10 (تابستان و پاییز 1378): 4 - 14.

توکلی کرمانی، حمید. بررسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه امام خمینی(س). پایان نامه کارشناسی ارشد، به راهنمایی محمود سریع القلم، دانشگاه تربیت مدرس، 1374، 259 ص.

جعفرپیشه، مصطفی. «جمهوری اسلامی از دیدگاه امام خمینی(س)». اندیشه حکومت ، ش 3 (شهریور 1378): 31 - 36. جمشیدی، محمدحسین. «آیین مبارزه در اندیشه امام خمینی(س)». 15 خرداد، سال 5، ش 24 (زمستان 1375): 10 - 44.

- . «احیای اندیشه ظلم ستیزی دینی در تفکر سیاسی دینی امام خمینی(س)». 15 خرداد، سال 7، ش 26 و 27 (تابستان و پاییز 1376): 29 - 48.

- . «غرب از دیدگاه امام خمینی(س)». دانشگاه اسلامی، سال 3، ش 9 و 10 (تابستان و پاییز 1378): 33 - 47.

«جهاد دفاعی و تهاجمی در اندیشه و تفکر امام خمینی(س)». جمهوری اسلامی ، 12 و 13/7/1374.

حجاریان، سعید. «بررسی نظریه های رهبری انقلابی با تکیه بر رهبری امام خمینی(س)».

پژوهشنامه متین ، سال 1، ش 1 (زمستان 1377): 443 - 454.

حسنی، محمدحسین. «نوسازی جامعه از دیدگاه امام خمینی(س)». حضور، ش 12 (تابستان 1374): 179- 205.

- . نوسازی جامعه از دیدگاه امام خمینی(س). تهران: عروج، 1377، 262 ص.

حسین، یونس. «امام خمینی(س) و نظریه اندیشه سیاسی - اسلام معاصر». ترجمه ضیاء مرتضوی. جمهوری اسلامی ، 22/8/1374.

حسینیان، روح الله. «امام خمینی(س) و تئوری نظام سیاسی ». 15 خرداد، ش 19 و 20 (تابستان و پاییز 1374): 6 - 12.

حشمت زاده، باقر. «هندسه سیاسی امام خمینی(س)». ارائه شده در: کنگره بین المللی تبیین انقلاب اسلامی (تهران، 10 - 12 مهر 1378).

حیدری، حمید. «آزادی در اندیشه سیاسی امام خمینی(س)». پژوهشنامه متین، سال 1، ش 2 (بهار 1378): 117 - 151.

خالقی، معصومه. «اندیشه سیاسی امام خمینی(س)». کتاب ماه (ویژه نامه یکصدمین سال تولد امام خمینی(س)): 25 - 30.

خالقی افکند، علی. «امام خمینی(س) و غرب ». علوم سیاسی، سال 2، ش 5 (تابستان 1378): 307 - 339.

خسروپناه، عبدالحسین. «امام خمینی(س) و چالشهای نظری حکومت ولایی ». اندیشه حوزه ، سال 1، ش 5 (مهر و آبان 1378): 127 - 150.

خلیلی، محسن. «بایستگی پدیداری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در دیدگاه امام خمینی(س)». حضور ، ش 27 (بهار 1378) : 163 - 190.

دفتر تحقیقات اسلامی. «نگاهی به محورهای سیاست خارجی از دیدگاه امام خمینی(س)». مجله سیاست خارجی، سال 13، ش 3 (پاییز 1378): 887 - 895.

دوران، بهزاد. بازسازی تئوری انقلاب در آثار امام خمینی(س). پایان نامه کارشناسی ارشد، به راهنمایی حسین بشیریه، دانشگاه تربیت مدرس، 1374.

- . «بازسازی نظریه انقلاب در آثار امام خمینی(س)». نامه پژوهش ، سال 2، ش 8 (بهار 1378): 8 - 50.

دهشیری، محمدرضا. «آرمان گرایی و واقع گرایی در سیاست خارجی از دیدگاه امام خمینی(س)». سیاست خارجی، سال 13، ش 2 (تابستان 1378): 329 - 356.

- . «استراتژی بازدارندگی از دیدگاه امام خمینی(س)». نامه پژوهش، سال 3، ش 9 (تابستان 1377): 175 - 190.

- . «پیوند سیاست داخلی و سیاست خارجی در اندیشه امام خمینی(س)». حضور، ش 28 (تابستان 1378): 163 - 182.

- . «مناسبات دین و دولت در اندیشه سیاسی امام خمینی(س)». دانشگاه اسلامی ، سال 3، ش 9 و 10 (تابستان و پاییز 1378): 62 - 71.

- . «نظریه انقلاب اسلامی از دیدگاه امام خمینی(س)». حضور، ش 26 (زمستان 1377): 44 - 83.

رافت، سینا. «جامعه مدنی - اسلامی از دیدگاه امام خمینی(س)». مقالات ارائه شده در: همایش تحقق جامعه مدنی در انقلاب اسلامی ایران (تهران، اسفند 1376) 800 ص، ص 665.

رضایی، محسن. «نظریه موازنه قوا در اندیشه حضرت امام خمینی(س)». سیاست دفاعی ، سال 2، ش 5 (زمستان 1372): 67 - 90.

روستایی، جاوید. «جایگاه مردم در نظام حکومتی ولایت فقیه بر اساس اندیشه های امام خمینی(س)». کتاب ماه (ویژه نامه یکصدمین سال تولد امام خمینی(س)): 10 - 14.

روحانی، حسن. «اصول تفکر سیاسی امام خمینی(س)». همشهری ، 17 الی 20/3/1378.

روشنفکری و روشنفکران در ایران از دیدگاه حضرت امام خمینی(س). تهران: قدر ولایت، 1377، 304 ص.

رهنورد، زهرا. دولت اسلامی با الهام از اندیشه سیاسی امام خمینی(س). پایان نامه دکترا، به راهنمایی یحیی صلاحی، دانشگاه آزاد اسلامی، 1374.

زارع، . «وجوه تمایز انقلاب اسلامی ایران از نگاه امام خمینی(س)». ندا، سال 9، ش 27 (بهار 1378): 18 - 23.

زارعی، سعدالله. «خلاصه ای از اندیشه سیاسی حضرت امام خمینی(س) درباره دین و دولت ». حضور، ش 18 (زمستان 1375): 224 - 231.

زهیری، علیرضا. «امام خمینی(س)، روحانیت و نظام سیاسی ». علوم سیاسی ، سال 2، ش 5 (تابستان 1378): 200 - 220.

سالک، دمنا. «دیدگاه انتقادی امام(س) نسبت به نقشها و کارکردهای رسانه ها در فرآیند تاریخی انقلاب ». پژوهش و سنجش، سال 6، ش 17 و 18 (بهار و تابستان 1378): 58 - 73.

سانیکیذره، گئورگی. «اندیشه انقلابی آیت الله خمینی(س)». ترجمه ولی تیموری. حضور، ش 26 (زمستان 1377): 93 - 98.

ستوده، محمد. «امام خمینی(س) و مبانی نظری سیاست خارجی ». علوم سیاسی ، سال 2، ش 5 (تابستان 1378): 260 - 277.

سجادپور، محمدکاظم. تحلیلی جامعه شناختی از نظرات امام خمینی(س) درباره مفهوم دولت. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، 1360، 273 ص.

سجادی، عبدالقیوم. «امام خمینی(س) و جنبشهای اسلامی معاصر». علوم سیاسی، سال 2، ش 5 (تابستان 1378): 360 - 380.

سروش محلاتی، محمد. «امام خمینی(س) احیاء کننده حکومت اسلامی ». اندیشه حکومت ، ش 1 (تیر 1378): 9 - 10.

شریعتمدار جزایری، نورالدین. «آزادی و عدالت در اندیشه امام خمینی(س)». علوم سیاسی، سال 2، ش 5 (تابستان 1378): 121 - 147.

شکرخواه، یونس. «تمدن اسلامی در اندیشه سیاسی امام خمینی(س): تکثرگرایی سیاسی در جهان معاصر و جایگاه تمدن اسلامی ». حضور ، ش 22 (زمستان 1376): 44 - 58.

شکری مازندرانی، شهاب الدین. «جامعه مدنی در اندیشه سیاسی الهی امام(س)». سلام ، 18 و 20/11/1377.

صالحپور، مریم. بررسی جایگاه سیاسی خارجی امام خمینی(س) و گاندی در روابط بین الملل (نقدی بر مکتب سیاست قدرت). پایان نامه کارشناسی ارشد، به راهنمایی علی صادقی، دانشگاه آزاد اسلامی، شهریور 1376.

شکوری، ابوالفضل. «مفهوم آزادی در اندیشه سیاسی امام خمینی(س)». آینه پژوهش ، سال 10، ش 58 (مهر و آبان 1378): 10 - 20.

صدیق اورعی، غلامرضا. اندیشه امام خمینی(س) درباره تغییر جامعه. تهران: محراب قلم، 1373، 144 ص.

- . بررسی تفکر اجتماعی حضرت امام خمینی(س) درباره جامعه. پایان نامه کارشناسی ارشد، به راهنمایی جواد سیفیان، دانشگاه تربیت مدرس، 1369.

صفری، فاطمه. مدل اجتماعی پایگاه و نقش زن مسلمان در جامعه اسلامی بر اساس دیدگاه امام خمینی(س). پایان نامه کارشناسی ارشد، به راهنمایی باقر ساروخانی، دانشگاه تهران.

طالبی دارابی، ابراهیم. «نگاهی به دیدگاههای سیاسی امام خمینی(س)». علوم سیاسی، سال 2، ش 5 (تابستان 1378): 173 - 199.

طاهایی، جواد. «امام و نگرش به جامعه ». نامه پژوهش، سال 2، ش 8 (بهار 1377): 76 - 100.

عابدی اردکانی، محمد. سنت و نوسازی سیاسی و نقش رهبری سنتی امام خمینی(س) در نوسازی سیاسی ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد، به راهنمای حسین بشیریه، دانشگاه تربیت مدرس، 1377.

- . «مقایسه سبک سیاسی امام خمینی(س) و مهاتما گاندی ». حضور، ش 25 (پاییز 1377): 162 - 182.

- . «نقش امام خمینی(س) در نوسازی سیاسی ایران ». دانشگاه اسلامی ، سال 3، ش 9 و 10 (تابستان و پاییز 1378): 105 - 117.

عطارزاده، مجتبی. «فرایند توسعه از دیدگاه امام خمینی(س)». دانشگاه اسلامی، سال 3، ش 9 و 10 (تابستان و پاییز 1378): 91 - 104.

عمید زنجانی، عباسعلی. «امتداد اندیشه سیاسی امام خمینی(س)». ارائه شده در: کنگره بین المللی امام خمینی(س) و احیاء تفکر دینی. دومین (تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)، 11 - 13 خرداد 1377).

عنایت، محمد. «مفهوم نظریه ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی(س)». ترجمه سعید محبی. کیان، سال 6، ش 34 (دی و بهمن 1375): 2 - 3.

عیوضی، محمدرحیم. «رهیافت تصمیم گیری در منظر امام خمینی(س) با تاکید بر نظام بین الملل ». حضور، 24 (زمستان 1377): 56 - 70.

غلامی ابرستان، غلامرضا. استراتژی امام خمینی(س) در جنگ تحمیلی عراق علیه جمهوری اسلامی ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد، به راهنمایی ابومحمد عسگرخانی، دانشگاه امام صادق(ع)، 1377، 325 ص.

فراتی، عبدالوهاب. «مفهوم حکومت اسلامی و جمهوری اسلامی از دیدگاه امام خمینی(س)». علوم سیاسی ، سال 2، ش 5 (تابستان 1378): 221 - 243.

فضل الله، محمد حسین. «تاملاتی در اندیشه سیاسی امام خمینی(س)». ترجمه مجید مرادی. اندیشه حکومت، ش 3 (شهریور و مهر 1378): 14 - 17.

فیرحی، داود. «امام خمینی(س) گفتمان تجدد اسلامی ». علوم سیاسی، سال 2، ش 5 (تابستان 1378): 2 - 13.

- . «مشکلات روش شناختی ورود به اندیشه سیاسی امام خمینی(س)». حضور، ش 28 (تابستان 1378): 148 - 161.

قادری، حاتم. «دموکراسی و تکلیف. مطالعه موردی: امام خمینی(س)». نامه پژوهش، سال 2، ش 8 (بهار 1377): 101 - 118.

قادری، علی. «امام خمینی(س) در پنج حوزه معرفت سیاسی ». حضور، ش 18 (زمستان 1375): 77 - 137.

- . «جامعه مدنی در اندیشه سیاسی حضرت امام خمینی(س)». مجموعه مقالات ارائه شده در: همایش تحقق جامعه مدنی در انقلاب اسلامی ایران (تهران، اسفند 1376) 800 ص، ص 89.

قاضی زاده، کاظم. «بایسته های تحقیق در اندیشه سیاسی امام خمینی(س)». اندیشه دانشجو، سال 1، ش 8 (اسفند 1373): 3 - 10.

- . «بررسی ثبات و تحول اندیشه امام خمینی(س) درباره ولایت فقیه ». اندیشه دانشجو، سال 1، ش 6 و 7 (دی و بهمن 1373): 4 - 11.

- . «پژوهشی در خطوط کلی اندیشه های سیاسی امام خمینی(س)». جمهوری اسلامی، 10 الی 12/5/1373.

- ; ضیایی فر، سعید. اندیشه های فقهی - سیاسی امام خمینی(س). تهران: مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری. 1377. 737 ص .

قائینی نجفی، محمد. اندیشه های سیاسی امام خمینی(س). پایان نامه کارشناسی، به راهنمایی بخشایی، دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه، 1370.

قدسی، علی محمد. بررسی دیدگاههای امام خمینی(س) و دکتر شریعتی درباره نابرابری اجتماعی. پایان نامه کارشناسی ارشد، به راهنمای تقی آزادبرمکی، دانشگاه تربیت مدرس، 1374، ص 154.

- . «نابرابری اجتماعی از دیدگاه امام خمینی(س)». نامه پژوهش، سال 2، ش 8 (بهار 1377): 229 - 248.

قربان زاده سواد، قربانعلی. روابط بین الملل از دیدگاه امام خمینی(س). پایان نامه کارشناسی ارشد، به راهنمایی محمدرضا تخشید، دانشگاه تهران، 1370.

کاووسی، محمدرضا. «بنیادی ترین حقوق و آزادی های بشر از دیدگاه حضرت امام(س)». دانشگاه اسلامی، سال 3، ش 9 و 10 (تابستان و پاییز 1378): 136 - 149.

- . مسائل حقوق بشر و آزادیهای عمومی در آثار (فارسی) حضرت امام خمینی(س). پایان نامه کارشناسی ارشد، به راهنمایی عباسعلی زنجانی، دانشگاه تهران، 1374.

کریمی، محسن. بررسی مقایسه ای نظریه حکومت اسلامی از دیدگاه محقق نائینی و امام خمینی(س). پایان نامه کارشناسی ارشد، به راهنمایی میرحسین موسوی، دانشگاه تربیت مدرس، 1376.

- . «سیاست و حکومت در نظریه سیاسی امام خمینی(س)». دانشگاه اسلامی، سال 2، ش 6 (پاییز 1377): 35 - 52.

کواکبیان، مصطفی. «مشروعیت دوگانه ولایت فقیه از دیدگاه حضرت امام خمینی(س)». تربیت، سال 14، ش 7 (فروردین 1378): 14 - 21، ش 8 (اردیبهشت 1378): 25 - 29.

کوشکی. محمدصادق. نخبگان در دیدگاه امام خمینی(س). پایان نامه کارشناسی ارشد، به راهنمایی عباسعلی عمید زنجانی، دانشگاه امام صادق(ع)، 1376، 117 ص.

گرجی، ابوالقاسم. «امام خمینی(س) در عرصه فقه و حکومت ». مسجد، سال 6، ش 36 (بهمن و اسفند 1376): 12 - 16.

گلیالی، علی. نظام سیاسی در اسلام با تاکید بر نظریات حضرت امام خمینی(س). پایان نامه کارشناسی ارشد، به راهنمای ملک یمینی صلاحی، دانشگاه آزاد اسلامی، 1369.

گیوژینسکی. «شخصیت سیاسی امام (س)». ارائه شده در: کنگره بین المللی تبیین انقلاب اسلامی (تهران، 10 - 12 مهر 1378).

لطفی، اسدالله. «امام خمینی(س) و احیاء اندیشه حکومت اسلامی ». اطلاعات ، 13/3/1376.

لک زایی، نجف. «امام خمینی(س)، احیاءگر اندیشه حکومت اسلامی ». حضور، ش 9 (زمستان 1373): 154 - 168.

- . «ثبات و تحول در اندیشه سیاسی امام خمینی(س)». علوم سیاسی، سال 2، ش 5 (تابستان 1378): 77 - 98.

مارتین، ونسا. «مقایسه نظریه ولایت فقیه آیت الله خمینی(س) و شرح ابن رشد بر جمهوری افلاطون ». ترجمه سیما حاج حریری. حضور، ش 17 (پاییز 1375): 216 - 239.

متقی، ابراهیم. «کارکرد نظام سلطه در روابط بین المللی از دیدگاه امام خمینی(س)». علوم سیاسی، سال 2، ش 5 (تابستان 1378) : 278 - 306.

محمدی، منوچهر. «امام خمینی(س) و روابط تئوکراسی و دموکراسی ». ارائه شده در: کنگره امام خمینی(س) و احیاء تفکر دینی، اولین (تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)، 11 - 13 خرداد 1376).

محمدی عراقی، محمود. «بررسی ویژگیها و شیوه های رهبری امام خمینی(س)». فصلنامه مصباح، سال 5، ش 19 (پاییز 1375): 25 - 32.

مخلصی، عباس. «مبانی و مبادی کلامی ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی(س)». حوزه ، سال 15، ش 85 و 86 (فروردین الی تیر 1377): 63 - 103.

مرکز تحقیقات استراتژیک. خطوط کلی اندیشه های سیاسی امام خمینی(س). تهران: مرکز تحقیقات استراتژیک، 1373، 2 ج.

مزینانی، محمدصادق. «مصلحت نظام از دیدگاه امام خمینی(س)». حوزه، سال 15، ش 85 و 86 (فروردین الی تیر 1377): 225 - 268.

- . «ولایت مطلقه فقیه از دیدگاه امام خمینی(س) و قرائتهای گوناگون ». حوزه، سال 15، (فروردین الی تیر 1377): 15 - 62.

مصطفوی، پروین. «شاخصه های یک انقلاب اسلامی با ملاحظه آراء و سیره امام خمینی(س)». دانشگاه اسلامی ، سال 3، ش 9 و 10 (تابستان و پاییز 1378): 156 - 163.

مصطفوی، زهرا. «استقلال سیاسی از نگاه حضرت امام(س)». مجموعه مقالات ارائه شده در: سمینار بررسی سیره نظری و عملی حضرت امام خمینی(س)، چهارمین (تهران، جمعیت زنان جمهوری اسلامی ایران، خرداد 1373) 228 ص، ص 22.

مقیمی، غلامحسن. «امام خمینی(س)، ولایت فقیهان و مشارکت مردم ». علوم سیاسی ، سال 2، ش 5 (تابستان 1378): 148 - 172.

منصور لاریجانی، اسماعیل. سیری در اندیشه دفاعی حضرت امام خمینی(س). تهران: بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس، 1378، 254 ص.

منوچهری، عباس. «دین و دموکراسی از دیدگاه امام خمینی(س)». نامه پژوهش، سال 2، ش 8 (بهار 1377): 119 - 128.

مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام(س). جایگاه زن در اندیشه امام خمینی(س). تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام(س)، 1376، 312 ص.

مؤسسه فرهنگی قدر ولایت. روشنفکری و روشنفکران در ایران از دیدگاه حضرت امام خمینی(س). تهران: مؤسسه قدر ولایت، 1377، 304 ص.

مولانا، حمید. «فراسوی دولت و ملت: امام خمینی(س) و احیای هویت اسلامی ». ارائه شده در: کنگره بین المللی تبیین انقلاب اسلامی (تهران، 10 - 12 مهر 1378).

مهاجری، مسیح. «امام خمینی(س) و رسالت بین المللی انقلاب اسلامی ». ارائه شده در: کنگره بین المللی امام خمینی(س) و احیای تفکر دینی، دومین (تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)، 11 - 13 خرداد 1377).

- . «دفاع از ملتها در اندیشه امام خمینی(س): دفاع و ویژگیهای آن در تفکر اسلامی ». کیهان هوایی، ش 1248 (چهارشنبه 3 مهر 1376): 9.

میراحمدی، منصور. «درآمدی بر آزادی های سیاسی از دیدگاه امام خمینی(س)». علوم سیاسی ، سال 2، ش 5 (تابستان 1378): 99 - 120.

میرزایی نیا، حسن رضا. حقوق جنگ و صلح در آثار حضرت امام خمینی(س). پایان نامه کارشناسی ارشد، به راهنمایی عباسعلی عمید زنجانی، دانشگاه تهران، 1376.

نبوی، عبدالامیر. «تطور اندیشه سیاسی امام خمینی(س)». فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق(س)، ش 6 و 7 (تابستان و پاییز 1377): 107 - 134.

نصری، محسن. «جامعه شناسی زن در اندیشه امام خمینی(س)». فرهنگ اصفهان ،سال 2، ش 1 و 2.

«نوآوریها و احیاگریهای امام خمینی(س) در حوزه اندیشه سیاسی اسلام: میزگرد صبح با حضور آقایان غلامحسین الهام، حمید پارسانیا». صبح، سال 3، ش 71 (تیر 1376): 24 - 29 و 53.

نوایی، علی اکبر. «نظریه بحران از دیدگاه امام خمینی(س)». دانشگاه اسلامی، سال 3، ش 9 و 10 (تابستان و پاییز 1378): 48 - 61.

واعظزاده خراسانی، محمد. امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی (مجموعه مقالات). مشهد: آستان قدس رضوی، 1375، 359 ص.

وفایی، مریم. «اندیشه سیاسی امام خمینی(س) و تئوری بنیاد ولایت ». ارائه شده در: کنگره بین المللی تبیین انقلاب اسلامی (تهران، 10 - 12 مهر 1378).

ولی پور زرومی، حسین. «جایگاه امنیت در اندیشه سیاسی اسلام و امام خمینی(س)».علوم سیاسی، سال 2، ش 5 (تابستان 1378): 340 - 359.

هادوی تهرانی، مهدی. «هرمنوتیک و اندیشه های امام خمینی(س)». حضور، ش 26 (زمستان 1377): 178 - 194، ش 27 (بهار 1378): 120 - 135.

همراه، رضا. «ترسیم ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی(س)». کیهان ، 17 الی 26/1/1376.

حکومت اسلامی
«آفاق حکومت اسلامی از منظر آیت الله مصباح یزدی ». ابرار، 6 و 8 و 13 و 15 و 17 و 22 و 24 و 27 و 29 و 31/6/1378.

آل نجف، عبدالکریم. «ابعاد جهانی حکومت دینی ». ترجمه محمد حسن معصومی. حکومت اسلامی، سال 2، ش 3 (بهار 1376): 54 - 82، ش 4 (تابستان 1376): 90 - 117.

- . «دولت اسلامی، دولت جهانی ». ترجمه مصطفی فضائلی. حکومت اسلامی، سال 3، ش 7 (بهار 1377): 172 - 207.

ابراهیمی، برهان. «مقایسه حکومت اسلامی با سایر نظامهای بشری ». تبیان، ش 23.

ابراهیمی، عبدالجواد. «امام خمینی(س) احیاگر حکومت دینی ». رسالت، 7 و 14/11/1375.

احمدی قاسم آبادی، یوسف. «بررسی شرایط و فرآیند تکوین نظریه ولایت فقیه حضرت امام خمینی(س)». بصائر ، سال 3، ش 23 (بهمن و اسفند 1375): 27 - 38.

اخوان کاظمی، بهرام. قدمت و تداوم نظریه ولایت مطلقه فقیه از دیدگاه امام خمینی(س). تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، مرکز چاپ و نشر، 1377، 256 ص.

ادیبی سده، «احیاء اندیشه اعتقاد به حکومت اسلامی و رهبری دینی ». حضور، ش 23 (بهار 1377): 42 - 64.

اراکی، محسن. «جایگاه مردم و نظام حکومتی اسلام از دیدگاه امام خمینی(س)». حضور، ش 28 (تابستان 1378): 133 - 146.

ارسطا، محمدجواد. «حاکم اسلامی، نصب یا انتخاب ». علوم سیاسی، سال 2، ش 5 (تابستان 1378): 442 - 469.

- . «مجلس خبرگان از دیدگاه نظریه ولایت فقیه ». حکومت اسلامی، ش 8 (تابستان 1377): 57 - 102.

- . مهار قدرت سیاسی در حقوق اساسی ایران و اسلام. پایان نامه کارشناسی ارشد، به راهنمایی ابوالقاسم گرجی، دانشگاه تهران، 1373، 452 ص.

-; نوبهار، رحیم. «ولایت مطلقه فقیه در قانون اساسی ». اندیشه حکومت، ش 3 (شهریور و مهر 1378): 18 - 30.

ارشاد نجفی، علی. «رهبریت در حکومت اسلامی و رابطه آنان با قوای سه گانه ». ارائه شده در: کنفرانس اندیشه اسلامی، چهارمین (تهران، سازمان تبلیغات اسلامی، بهمن 1364).

استادی، رضا. «حکومت اسلامی در احادیث شیعه ». حکومت اسلامی ، سال 3، ش 8 (تابستان 1377): 187 - 193.

اسداللهی، مسعود. «بررسی تطبیقی ولایت فقیه و دموکراسی ». بصائر، سال 1، ش 2 (مهر 1373): 24 - 27. ش 3 (آبان 1373): 14 - 17.

-; طاهری، قهرمان. ولایت فقیه و دموکراسی. تهران: سازمان تبلیغات اسلامی. 1373. 182 ص.

اسدی، محمدرضا. «جامعه دینی، جامعه تکنیکی ». قبسات، سال 2، ش 4 (تابستان 1376): 54 - 84.

اسماعیلی، محسن. «قاعده ولایت حاکم بر ممتنع ». حکومت اسلامی، سال 4، ش 11 (بهار 1378): 64 - 92.

افتخاری، اصغر. «مبانی اسلامی حاکمیت سیاسی ». دانشگاه اسلامی، سال 2، ش 6 (پاییز 1377): 53 - 79.

-. «مصلحت به عنوان استراتژی: بحثی در جایگاه مصلحت در خدمت اسلامی از دیدگاه امام خمینی(س)». اندیشه حکومت ، ش 1 (تیر 1378): 11.

اکبری، محمدرضا. «تحلیلی نو و عملی از ولایت فقیه ». تهران: پیام عترت 1377. 180 ص.

الهی، امیرسعید. «اندیشه حکومت دینی در روزنامه قانون ». حکومت اسلامی، ش 7 (بهار 1377): 241 - 256.

امینی، جبار. «یک مناظره: گفتگوی غیر مستقیم و یا مکتوبی از آیت الله جوادی آملی به اشکالات آقای حائری در نقد مبانی نظری ولایت فقیه و حکومت اسلامی ». کتاب نقد، سال 1، ش 2 و 3 (بهار و تابستان 1376): 376 - 427.

انصاری، حمید. «ماهیت حکومت دینی ». ارائه شده در: کنگره بین المللی امام خمینی(س) و احیاء تفکر دینی، دومین (تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)، 11 - 13 خرداد 1377).

«انقلاب اسلامی و مساله تشکیل حکومت در اسلام: مصاحبه با مقام معظم رهبری ». انقلاب اسلامی، سال 1، ش 1 (زمستان 1377) : 255 - 265.

ایازی، محمدعلی.«نسبت جامعه مدنی و دین ». مجموعه مقالات ارائه شده در: همایش تحقق جامعه مدنی در انقلاب اسلامی ایران (تهران، اسفند 1376) 800 ص، ص 163.

- . «ویژگی های ممیزه حکومت اسلامی و فقدان زمینه های مناسب برای رشد سکولاریسم ». عصرما، سال 6، ش 144 (8 دی 1378): 4 و 8، ش 145 (15 دی 1378): 4.

ایدرم، حسین. «نقش دین در استقرار و هدایت دولت ». قبسات ، سال 2، ش 4 (تابستان 1376): 39 - 53.

باوی، محمد. «عدالت حاکم اسلامی از دیدگاه امام خمینی(س)». حضور، ش 27 (بهار 1378): 93 - 119.

- . ولایت فقیه، قدرت و نظارت از دیدگاه امام خمینی(س). پایان نامه کارشناسی ارشد، به راهنمایی باقر حشمت زاده، دانشگاه شهید بهشتی، بهمن 1376، 196 ص.

بجنوردی، محمد.« حکومت اسلامی، حکومت قانون بر مردم است ». مجموعه مقالات ارائه شده در: سمینار بررسی سیره نظری و عملی حضرت امام خمینی(س)، پنجمین (تهران، جمعیت زنان جمهوری اسلامی ایران. 1373). 296 ص.

بختیاری، علیرضا. «طرح چند دیدگاه در رویکرد به دین و حکومت دینی ». ایران فردا، سال 4، ش 20 (شهریور 1374): 52 - 57.

بدیع، برتران. «امکان جامعه شناسی سیاسی جهان شمول ». ترجمه احمد نقیب زاده. حکومت اسلامی، سال 3، ش 9 (پاییز 1377): 194 - 212.

براتعلی پور، مهدی. «گستره همگانی و ولایت مطلقه فقیه ». ارائه شده در: همایش جامعه مدنی و اندیشه دینی (شیراز. معاونت پژوهشی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی شیراز. 14 و 15 اسفند 1376).

بروجردی، مسیح. «حکومت مشروع اسلامی ». اندیشه حکومت، ش 1 (تیر 1378): 11.

بهرامسیری، بهرام. «پاسخ امام خمینی(س) به پرسشهایی در باب ولایت فقیه ». کتاب نقد، ش 2 و 3 (بهار و تابستان 1376): 313 - 326.

پزشکی، محمد. «شرایط حکومت دینی در قرائت امام خمینی(س)». علوم سیاسی، سال 2، ش 5 (تابستان 1378): 406 - 441.

- . شیوه حکومت دینی در نظریه های معاصر ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد، به راهنمایی حسین بشیریه، مؤسسه آموزش عالی باقرالعلوم(ع)، 1377.

پژوهشکده مطالعات راهبردی. جامعه مدنی: اصول، رویکردها و زمینه شکل گیری آن در جمهوری اسلامی ایران. تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی. 1378. 132 ص.

ترکمانی، حسینعلی. «حکومت اسلامی و مختصات آن از دیدگاه قرآن و نهج البلاغه ». اطلاعات، 30/2/1374 و 13/3/1374.

توفیق، خالد. «سکولاریستها و دولت اسلامی ». ترجمه مصطفی فضائلی. حکومت اسلامی، سال 3، ش 10 (زمستان 1377): 7 - 64، سال 4، ش 11 (بهار 1378): 93 - 150.

توکلی، هادی. شؤون و اختیارات ولایت مطلقه فقیه. تهران: سازمان امور اداری و استخدامی کشور. 1369.

ثابت، عمرو. «ولایت فقیه: نظریه اسلامی سرکردگی نخبگان یا عصبیت خواص ». ترجمه عبدالرحمن عالم. سیاست خارجی، سال 10، ش 1 (بهار 1375): 1 - 44.

جاسبی، عبدالله. «دو نظریه عمده در زمینه ولایت فقیه ». مطالعات مدیریت، سال 5، ش 17 و 18 (بهار و تابستان 1374): 1 - 26.

«جامعه مدنی و دولت دینی ». عصر ما، سال 4، ش 73 (چهارشنبه 11 تیر 1376): 6 و 7.

جعفر، هاشم احمد عوض. «مصلحت شرعی و حاکمیت سیاسی: درآمدی بر جایگاه و نقش مفهوم مصلحت در حکومت اسلامی ». ترجمه اصغر افتخاری. حکومت اسلامی، سال 3، ش 9 (پاییز 1377): 94 - 124.

جعفرپیشه، مصطفی. «جمهوری اسلامی از دیدگاه امام خمینی(س)». اندیشه حکومت، ش 3 (شهریور 1378): 31 - 36.

- . «مفهوم ولایت فقهی ». حکومت اسلامی، سال 3، ش 9 (پاییز 1377): 41 - 62.

جلالی، غلامرضا. «مراحل شکل گیری حکومت اسلامی در بیان و بنان امام خمینی(س)». حوزه، ش 94 و 95 (مهر الی دی 1378): 347 - 391.

جلالی، کاظم. بررسی تطبیقی مبانی مشروعیت حکومت مبتنی بر قرارداد اجتماعی و اسلام. پایان نامه کارشناسی ارشد، به راهنمایی محمود سریع القلم، دانشگاه امام صادق(ع)، 1372، 528 ص.

جوادی آملی، عبدالله. «سیری در مبانی ولایت فقیه ». حکومت اسلامی، سال 1، ش 1 (پاییز 1375): 50 - 80.

- . «مباحثی پیرامون تبیین ولایت فقیه ». حکومت اسلامی، سال 2، ش 3 (بهار 1376): 192 - 208.

- . ولایت فقیه: رهبری در اسلام. تهران: مؤسسه فرهنگی رجاء، 1376، 192 ص.

جهان بزرگی، احمد. پیشینه تاریخی ولایت فقیه. تهران: اندیشه جوان، 1377، 48 ص.

-. درآمدی بر نظریه دولت در اسلام. تهران: اندیشه جوان، 1378، 156 ص.

حاتمی، محمدرضا. قیام در مقابل حکومت (انقلاب) از دیدگاه اسلام. پایان نامه کارشناسی ارشد، به راهنمایی عباسعلی عمید زنجانی، دانشگاه امام صادق(ع)، 1370، 428 ص.

حاج محمدی، ابراهیم. «مبانی حکومت دینی در اندیشه سیاسی استاد شهید آیت الله مطهری ». اطلاعات، 11 الی 13/2/1378.

حائری، کاظم. «سیاست و حکومت ». علوم سیاسی، سال 1، ش 1 (تابستان 1377): 6 - 37.

حائری یزدی، مهدی.«نقدی بر مقاله: سیری در مبانی ولایت فقیه، نوشته عبدالله جوادی آملی » . حکومت اسلامی، سال 1، ش 1 (زمستان 1375): 234 - 250.

حسنی، عبدالمحمد. حکومت اسلامی. قم: مرکز مطالعات و تحقیقات نمایندگی ولی فقیه در جهاد سازندگی، 1376. 213 ص.

حسینی کجانی، محمد صادق. مقایسه نظام دموکراتیک و نظام ولایت فقیه از دیدگاه فطرت انسانی. پایان نامه کارشناسی ارشد، به راهنمایی احمد علم الهدی، دانشگاه امام صادق(ع)، 1374، 171 ص.

حقایقی، حسین. بررسی تطبیقی مبانی مشروعیت حکومت از دیدگاه علامه نائینی و شیخ فضل الله نوری. پایان نامه کارشناسی ارشد، به راهنمایی عباسعلی عمید زنجانی، دانشگاه امام صادق(ع)، 1376، 279 ص.

حقیقت، صادق. «جایگاه بحث احزاب در اندیشه سیاسی اسلام ». علوم سیاسی، سال 1، ش 3 (زمستان 1377): 150 - 163.

- . «چالشهای نظری جامعه مدنی در حکومت اسلامی ». مجموعه مقالات ارائه شده در: همایش تحقق جامعه مدنی در انقلاب اسلامی ایران (تهران، اسفند 1376) 800 ص، ص 481.

حکیم، محمدباقر. «نقش حکومت در دگرگونی اجتماعی ». ترجمه محسن حکیم. حکومت اسلامی، سال 3، ش 9 (پاییز 1377): 2 - 15.

حنفی، حسن. «اسلام سیاسی ». ترجمه محمدحسن معصومی. حکومت اسلامی، سال 2، ش 3 (بهار 1376): 21 - 45.

حیدری، محسن. «بنیان نظری حکومت دینی ». کیهان، 2 و 5 و 9/8/1378.

خامنه ای، علی - رهبر انقلاب. «حکومت و ولایت ». تهیه و تنظیم از رضا حق پناه. اندیشه حوزه، سال 5، ش 17 (تابستان 1378): 32 - 111.

- . «نقش مردم و جایگاه خبرگان در حکومت اسلامی ». مسجد، سال 7، ش 39 (مرداد و شهریور 1377): 6 - 11 و 49.

خسروپناه، عبدالحسین. «امام خمینی(س) و چالشهای نظری حکومت ولایی ». اندیشه حوزه ، سال 1، ش 5 (مهر و آبان 1375): 127 - 150.

- . «جامعه مدنی در بستر حکومت دینی ». دانشگاه اسلامی، سال 2، ش 5 (تابستان 1377): 14 - 27.

- . «مشروعیت حکومت ولایی ». کتاب نقد، سال 2، ش 7 (تابستان 1377): 110 - 138.

خسروشاهی، هادی. «همگرایی و ارتباط میان دموکراسی و نظام اسلامی ». ارائه شده در: کنگره بین المللی تبیین انقلاب اسلامی (تهران، 10 - 12 مهر 1378).

خمینی، روح الله - بنیانگذار انقلاب. «حکومت و ولایت ». تهیه و تنظیم از رضا حق پناه. اندیشه حوزه، سال 5، ش 17 (تابستان 1378): 15 - 31.

- . ولایت فقیه. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س). 1374. 160 ص.

خوشرو، غلامعلی. «جامعه مدنی، عقل مفاهمه ای و انقلاب اسلامی ». مجموعه مقالات ارائه شده در: همایش تحقق جامعه مدنی در انقلاب اسلامی ایران (تهران، اسفند 1376) 800 ص، ص 281.

دانش، مهرزاد. «احیاگران دین و حکومت دینی ». جامعه سالم، سال 6، ش 29 (دی 1375): 2 - 5.

درولی، بهرام. ولایت فقیه نظریه سیاسی جمهوری اسلامی ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد، به راهنمایی عباس منوچهری، دانشگاه تربیت مدرس، 1375، 243 ص.

دهشیری، محمدرضا. «مناسبات دین و دولت در اندیشه سیاسی امام خمینی(س)». دانشگاه اسلامی، سال 3، ش 9 و 10 (تابستان و پاییز 1378): 62 - 71.

دین و حکومت، مجموعه سخنرانیها و مقالات. تهران: مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، 1378، 600 ص.

رافت، سینا. «جامعه مدنی - اسلامی از دیدگاه امام خمینی(س)». مجموعه مقالات ارائه شده در: همایش تحقق جامعه مدنی در انقلاب اسلامی ایران (تهران، اسفند 1376) 800 ص، ص 665.

ربانی گلپایگانی، علی. «دموکراسی در سایه ولایت فقیه ». کتاب نقد، سال 2، ش 8 (پاییز 1377): 216 - 244.

- . دین و دولت. تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1377، 180ص.

- . «فقاهت و حکومت ». قبسات ،سال 2، ش 4 (1376): 91 - 114.

رجب زاده، احمد. «تحلیلی جامعه شناختی از تکوین و تداوم حکومت اسلامی در ایران و جهان اسلام ». نامه پژوهش ، سال 2، ش 8 (بهار 1377): 51 - 66.

رحیم پور ازغدی، حسن. «ولایت فقیه و نقد دیدگاههای مخالف ». اندیشه حوزه، سال 1، ش 5 (مهر و آبان 1378): 151 - 204.

روستایی، جاوید. «جایگاه مردم در نظام حکومتی ولایت فقیه بر اساس اندیشه های امام خمینی(س)». کتاب ماه (ویژه نامه یکصدمین سال تولد امام خمینی(س)): 10 - 14.

رهنما، عبداللله. «جامعه مدنی و حکومت اسلامی ». شیراز، ش 1 و 2.

رهنورد، زهرا. دولت اسلامی با الهام از اندیشه سیاسی امام خمینی(س). پایان نامه دکترا، به راهنمایی ملک یحیی صلاحی، دانشگاه آزاد اسلامی، 1374.

زیباکلام، صادق. «اندیشه دینی، جامعه مدنی و انقلاب مشروطه ». مجموعه مقالات ارائه شده در: همایش جامعه مدنی در انقلاب اسلامی ایران (تهران، اسفند 1376) 800 ص، ص 613.

سائلی، علی. «حکومتی دینی در ترازوی فقه و کلام ». اندیشه حوزه، سال 5، ش 17 (تابستان 1378): 112 - 138.

سبحانی، جعفر. «قانونگذاری در حکومت اسلامی ». مجموعه مقالات ارائه شده در: کنفرانس اندیشه اسلامی، چهارمین (تهران، سازمان تبلیغات اسلامی، بهمن 1364).

ستوده، محمد. «امام خمینی(س) و مبانی نظری سیاست خارجی ». علوم سیاسی ، سال 2، ش 5 (تابستان 1378): 260 - 277.

سحابی، بهروز. «ماهیت حکومت اسلامی ». کلمه دانشجو، ش 16 (تیر 1376): 31 - 33.

سروش، عبدالکریم. «تحلیل مفهوم حکومت دینی ». کیان، سال 6، ش 32 (مهر 1375): 2 - 14.

سروش محلاتی، محمد. «امام خمینی(س) احیاءکننده حکومت اسلامی ». اندیشه حکومت ، ش 1 (تیر 1378): 9 - 10.

سعیدیان، محسن; راجی. محمدحسین. ولایت فقیه در حکومت اسلام. مشهد: علامه طباطبایی. 1373. 2 ج.

شاکری، محمدتقی. جایگاه ولایت فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد، به راهنمایی حسین مهرپور، مدرسه عالی شهید مطهری، 1374، 144 ص.

شجاعی زند، علیرضا. «تعاملهای دین و دولت ». قبسات، سال 2، ش 4 (تابستان 1376): 28 - 38.

- . «دین و دولت ». راهبرد ش 11 (پاییز 1375): 1 - 40.

- . مشروعیت دینی دولت و اقتدار سیاسی دین. تهران: مؤسسه فرهنگی انتشاراتی تبیان، 1376، 220 ص.

پی نوشت:

×) کارشناس کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه امام صادق (ع).

شفیعی، علی. «مشروعیت ولایت فقیه ». حکومت اسلامی، سال 1، ش 2 (زمستان 1375): 12 - 36.

- . نظام ولایت فقیه یا زیربنای حکومت اسلامی. تهران: مؤسسه فرهنگی آیات، 1376، 155 ص.

شیخ الاسلامی، محسن. ولایت فقیه (حدود و اختیارات و وظایف). تهران: اندیشه معاصر، 1378، 100 ص.

شیرازی، علی. پاسخ به شبهاتی پیرامون ولایت فقیه. تهران: دارالصادقین، 1378، 116 ص.

طاهری، حبیب الله. تحقیقی پیرامون ولایت فقیه. تهران: حوزه علمیه قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1377، 336 ص.

طاهری، شمسی. «ولایت مطلقه فقیه ». ارم ،ش 3 (مهر 1377): 63 - 73.

طریقی، محمد. «درآمدی بر فلسفه سیاسی اسلام و حکومت اسلامی ». حضور، ش 23 (بهار 1377): 239 - 265.

عاشوری لنگرودی، حسن. «حکومت دینی و مصلحت اندیشی در نظام امامت و خلافت ». حضور، ش 26 (زمستان 1377): 106 - 132.

عالمی، توکلی. «امام خمینی(س) و طرح حکومت اسلامی ». قدس، 10/3/1378.

عطایی، علی. حکومت اسلامی. تهران: نشر خرم، 1377.

علوی کامران، نادر. «جامعه مدنی و حکومت دینی ». ارائه شده در: همایش جامعه مدنی و اندیشه دینی (شیراز، معاونت پژوهشی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی شیراز، 14 و 15 اسفند 1376).

- . «حکومت دینی، دموکراسی و ولایت فقیه ». ارم، ش 13 (مهر 1377): 54 - 62.

علیخانی، علی اکبر. مشارکت سیاسی. تهران: سفیر، 1377، 272 ص.

عمید زنجانی، عباسعلی. «تاملی در فقه سیاسی شیعه ». علوم سیاسی، سال 1، ش 4 (بهار 1378): 6 - 23.

- . «دیدگاه حکومتی در نظریه حسبه ». حکومت اسلامی، سال 2، ش 3 (بهار 1376): 14 - 20.

- . «دین سیاسی و سیاست دینی ». بولتن اندیشه، ش 8 و 9 (1375): 129 - 143.

- . «نسبت دین و سیاست ». قبسات ، سال 1، ش 1 (پاییز 1375): 70 - 84.

عنایت، حمید. «مفهوم نظریه ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی(س)». ترجمه سعید محبی. کیان، سال 6، ش 34 (دی و بهمن 1375): 2 - 13.

عنایتی شبکلاتی، علی. «احزاب و تشکلهای سیاسی در نظام ولایت فقیه ». اندیشه حوزه، سال 4، ش 13 (تابستان 1377): 14 - 31.

عیوضی، لطفعلی. «آسیب پذیری لیبرال - دموکراسی در مقابل توتالیتاریسم و مقایسه آن با حکومت دینی ». بصائر ، سال 3، ش 21 (مهر و آبان 1375): 80 - 87، ش 22 (آذر و دی 1375): 36 - 42.

فراتی، عبدالوهاب. «مفهوم حکومت اسلامی و جمهوری اسلامی از دیدگاه امام خمینی(س)». علوم سیاسی، سال 2، ش 5 (تابستان 1378): 221 - 243.

فضل الله، محمدحسین. «ولایت فقیه، شورا و دموکراسی ». علوم سیاسی، سال 1، ش 2 (پاییز 1377): 23 - 38.

فیرحی، داود. «فرد و دولت در فرهنگ سیاسی اسلام ». نقد و نظر، سال 2، ش 7 و 8 (تابستان و بهار 1375): 38 - 73.

- . «مفهوم مشارکت سیاسی ». علوم سیاسی ، سال 1، ش 1 (تابستان 1377): 38 - 69.

قادری، حاتم. «جامعه مدنی و دین: تاملاتی در حضور و غیاب عناصری از دو روایت جامعه مدنی غرب در اندیشه کلاسیک اسلامی ». مجموعه مقالات ارائه شده در: همایش تحقق جامعه مدنی در انقلاب اسلامی ایران (تهران، اسفند 1376) 800 ص، ص 191.

قاسمی، مهدی. «منشا مشروعیت حکومت اسلامی ». علوم سیاسی، سال 2، ش 5 (تابستان 1378): 244 - 259.

قاضی زاده، کاظم. «بررسی ثبات و تحول اندیشه امام خمینی(س) درباره ولایت فقیه ». اندیشه دانشجو، سال 1، ش 6 و 7 (دی و بهمن 1373): 4 - 11.

- . «ولایت فقیه و خبرگان منتخب ملت ». کتاب نقد، سال 2، ش 7 (تابستان 1377): 100 - 109.

قاهری مغانی، عظیم. «ولایت و حکومت اسلامی در عصر غیبت ». اطلاعات، 27 الی 30/4/1375.

قدردان ملکی، محمدحسن. «مشروعیت حکومت اسلامی از منظر شهید مطهری ». نامه مفید، سال 5، ش 17 (بهار 1378): 205 - 232.

قربانی لاهیجانی، زین العابدین. حکومت اسلامی و ولایت فقیه. تهران: سایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان. 1377. 348 ص.

قوامی، صمصام الدین. «ساختار حکومت اسلامی: دیدگاهها و نظریه ها». حکومت اسلامی ،سال 4، ش 11 (بهار 1378): 9 - 39.

کارشناس، مجید. «جامعه مدنی و دین ». مجموعه مقالات ارائه شده در: همایش جامعه مدنی در انقلاب اسلامی ایران (تهران، اسفند 1376) 800 ص، ص 603.

کاظمی حسین آبادی، حسین. تشکیلات اسلامی در آغاز تا پایان حکومت علی بن ابیطالب(ع). پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، 1365، 167 ص.

الکتالی، ادریس. «ولایت فقیه، اساس نظام اسلامی ». ارائه شده در: کنگره بین المللی امام خمینی(س) و احیاء تفکر دینی، دومین (تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)، 11 - 13 خرداد 1377).

کدیور، محسن. «آزادی و حکومت دینی ». سلام، 2 و 12 و 19/10/1375.

- . «حکومت دینی و جامعه مدنی ». پیام هامون ، سال 1، ش 3 (دی 1377).

- . حکومت ولایی. تهران: نشر نی، 1377، 407 ص.

- . «قلمرو حکومت دینی از دیدگاه امام خمینی(س)». ارائه شده در: کنگره امام خمینی(س) و احیاء تفکر دینی، اولین، (تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)، 11 - 13 خرداد 1376).

- . نظریه های دولت در فقه شیعه. تهران: نشر نی. 1378. 224 ص.

کریمی، محسن. بررسی مقایسه ای نظریه حکومت اسلامی از دیدگاه محقق نائینی و امام خمینی(س). پایان نامه کارشناسی ارشد، به راهنمایی میرحسین موسوی، دانشگاه تربیت مدرس، 1376.

کواکبیان، مصطفی. دموکراسی در نظام ولایت فقیه. پایان نامه کارشناسی ارشد، به راهنمایی عباسعلی عمید زنجانی، دانشگاه امام صادق(ع)، 1369، 239 ص.

- . «مشروعیت دوگانه ولایت فقیه از دیدگاه حضرت امام خمینی(س)». تربیت ، سال 14، ش 7 (فروردین 1378): 14 - 21، ش 8 (اردیبهشت 1378): 25 - 29.

- . «نظریه مشروعیت دوگانه ولایت فقیه از دیدگاه عقل و قانون اساسی ». تربیت، سال 13، ش 6 (اسفند 1376): 24 - 31. ش 7 (فروردین 1377): 23 - 31.

الکتالی، عرفان. «ضرورت تشکیل حکومت اسلامی ». ارائه شده در: کنگره بین المللی امام خمینی(س) و احیاء تفکر دینی، دومین (تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)، 11 - 13 خرداد 1377).

گرجی، ابوالقاسم. «حکومت و قانون در جمهوری اسلامی ایران ». ارائه شده در: کنفرانس اندیشه اسلامی، چهارمین (تهران، سازمان تبلیغات اسلامی، بهمن 1364).

گندمکار، اسماعیل. «سابقه تاریخی نظریه ولایت فقیه ». ارم ش 3 (مهر 1377): 74 - 88.

لاریجانی، صادق. «دین و جامعه مدنی ». مجموعه مقالات ارائه شده در: همایش تحقق جامعه مدنی در انقلاب اسلامی (تهران، اسفند 1376) 800 ص، ص 211.

- . «مبانی فلسفی - کلامی حکومت دینی ». اندیشه حوزه، سال 3، ش 2 و 3 (پاییز و زمستان 1376): 106 - 112.

لاریجانی، محمدجواد. «حکومت اسلامی و مرزهای سیاسی ». حکومت اسلامی ، سال 1، ش 2 (زمستان 1375): 37 - 49.

- . «حکومت دینی کارآمد یا دموکراسی ». کیان، سال 6، ش 30 (اردیبهشت و خرداد 1375): 16 - 23.

لک زایی، نجف. «امام خمینی(س)، احیاءگر اندیشه حکومت اسلامی ». حضور، ش 9 (زمستان 1373): 154 - 168.

مارتین، ونسا. «مقایسه نظریه ولایت فقیه آیت الله خمینی(س) و شرح ابن رشد بر جمهوری افلاطون ». ترجمه سیما حاج حریری. حضور، ش 17 (پاییز 1375): 216 - 239.

مانی مقدم، حسین. «حکومت دینی و مشروعیت ». اطلاعات ، 11/4/1376.

محمدی، مجید. «شریعتی و حکومت اسلامی ». ایران ، 26/3/1378.

محمدی اشتهاردی، محمد. «ولایت فقیه و رد شبهه ها». ماهنامه پاسدار اسلام، سال 17 و 18، ش 203 الی 208 (آبان 1377 الی فروردین 1378)،ش 210 الی 212 (خرداد الی مرداد 1378).

مدرسی، محمدکاظم. «نقش مردم در حکومت اسلامی ». تبیان، ش 29.

مرکز آموزش مدیریت دولتی. حکومت اسلامی و ولایت فقیه. تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی. 1377. 80 ص.

مرندی، محمدرضا. مبانی مشروعیت نظام سیاسی در اسلام. تهران: مؤسسه انتشاراتی عطاء. 1376.

مزینانی، محمدصادق. «حکومت اسلامی در عصر انتظار». حوزه، سال 12، ش 70 و 71 (مهر الی دی 1374): 185 - 222.

- . «حکومت و مشروعیت در قرائت شهید مطهری ». حوزه، سال 16، ش 91 (فروردین و اردیبهشت 1378): 272 - 314.

- . «دیدگاههای شهید مصطفی خمینی درباره ولایت و حکومت اسلامی ». حوزه ، سال 14، ش 81 و 82 (مرداد الی آبان 1376): 281 - 319.

- . «قلمرو و ولایت فقیه از دیدگاه مقدس اردبیلی ». فقه ، سال 3، ش 9 (پاییز 1375): 115 - 146.

- . «مصلحت نظام از دیدگاه امام خمینی(س)». حوزه، سال 15، ش 85 و 86 (فروردین الی تیر 1377): 225 - 268.

- . «ولایت مطلقه فقیه از دیدگاه امام خمینی(س) و قرائتهای گوناگون ». حوزه، سال 15، ش 85 و 86 (فروردین الی تیر 1377): 15 - 62.

مصباح یزدی، محمدتقی. «جایگاه حکومت اسلامی در نظام سیاسی اسلام ». فردا، 19 و 20/11/1376.

- . حکومت اسلامی و ولایت فقیه. تهران: سازمان تبلیغات اسلامی. 1373. 166 ص.

- . «حکومت و مشروعیت ». کتاب نقد، سال 2، ش 7 (تابستان 1377): 42 - 77.

- . «عناصر متشکله ولایت فقیه ». کهکشان، ش 56.

- . «ولایت فقیه و حکومت اسلامی ». اطلاعات، 19/9/1373.

- . «ولایت فقیه و عینیتهای فقه اسلامی ». پژوهشنامه متین، سال 1، ش 1 (زمستان 1377): 405 - 441.

مصلح زاده، مصطفی. مبانی فلسفی دولت یا بررسی نظری و ساختار نهادهای جمهوری اسلامی ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد، به راهنمایی احمد نقیب زاده، دانشگاه تربیت مدرس، 1370.

- . «مشروعیت مدنی و مشروعیت فوق مدنی، تعاریض یا همگرایی ». مجموعه مقالات ارائه شده در: همایش تحقق جامعه مدنی در انقلاب اسلامی ایران (تهران، اسفند 1376) 800 ص، ص 727.

مطهری، مرتضی. «ارزش و لزوم تشکیل حکومت اسلامی (در نهج البلاغه)». جمهوری اسلامی، 11/1/1376.

مظاهری، حسین.نکته هایی پیرامون ولایت فقیه و حکومت دینی. تهران: بصائر، 1378، 112 ص.

معرفت، محمدهادی. «حکومت اسلامی بر اساس دین ». حکومت اسلامی ، سال 2، ش 6 (زمستان 1376): 7 - 26.

- . «حکومت دینی ». نگاه حوزه ، ش 36 و 37.

- . «دموکراسی در نظام ولایت فقیه ». اندیشه حوزه، سال 1، ش 5 (مهر و آبان 1378): 72 - 104.

- . ولایت فقیه. قم: التمهید. 1377. 240 ص.

- . «ولایت فقیه ». کتاب نقد، سال 2، ش 7 (تابستان 1377): 167 - 221.

معصومی، محمد. «حکومت اسلامی، ویژگی ها و بایستگی ها». صراط، سال 1، ش 5 و 6 (آبان و آذر 1377): 7 - 17.

مقیسه (مغیثی)، حسین. «ولایت مطلقه و استبداد». گام چهارم، ش 3 (تیر و مرداد 1377): 29 - 32.

مقیمی، غلامحسن. «درآمدی بر مفهوم جمهوری ». علوم سیاسی، سال 1، ش 4 (بهار 1378): 158 - 190.

ملکی زاده، اکبر. بررسی نقش اعتماد متقابل مردم و حکومت در توسعه سیاسی. پایان نامه کارشناسی ارشد، به راهنمایی عبدالعلی قوام، دانشگاه امام صادق(ع)، 1374، 157 ص.

- منتظری، حسینعلی. مبانی فقهی حکومت اسلامی (ترجمه فارسی در اسات فی ولایت الفقیه). ترجمه محمود صلواتی. تهران: کیهان، 1367، 5 ج.

- . «نظارت فقیه ». راه نو، سال 1، ش 18 (31 مرداد 1377): 12 و 13، ش 19 (7 شهریور 1377): 10 و 11.

منصفی، علی اکبر. «اهداف حکومت اسلامی ». ارائه شده در: کنفرانس اندیشه اسلامی، چهارمین (تهران، سازمان تبلیغات اسلامی، بهمن 1364).

منصورنژاد، محمد. بررسی تطبیقی جایگاه مردم در اندیشه ولایت فقیه با فلسفه سیاسی فارابی. پایان نامه کارشناسی ارشد، به راهنمایی مصطفی محقق داماد، دانشگاه تهران، 1371.

- . «تفکیک قوا، ولایت فقیه، استقلال قوا». حکومت اسلامی، سال 4، ش 11 (بهار 1378): 40 - 63.

- . «جامعه مدنی و جامعه دینی ». مجموعه مقالات ارائه شده در: همایش تحقق جامعه مدنی در انقلاب اسلامی ایران (تهران، اسفند 1376) 800 ص، ص 711.

- . «قانونگذاری در حکومت اسلامی ». حکومت اسلامی ، سال 3، ش 7 (تابستان 1377): 93 - 119.

منصوری لاریجانی، اسماعیل. «نقش و جایگاه مردم در حکومت اسلامی ». کیهان فرهنگی، سال 15، ش 142 (خرداد 1377): 63 - 65، ش 143 (تیر 1377): 60 - 63.

موحدی کرمانی، محمدعلی. «حکومت از دیدگاه امام خمینی(س)». اندیشه دانشجو، سال 1، ش 1 (مرداد 1373): 10 - 17.

موسوی بیوکی، محمد. حوزه عملکرد ولایت فقیه در تصمیم گیریهای سیاسی. پایان نامه کارشناسی ارشد، به راهنمایی ابراهیم جناتی، دانشگاه امام صادق(ع)، اسفند 1371، 493 ص.

موسوی خلخالی، محمدمهدی. «اصل تشریع در حکومت اسلامی ». کیهان هوایی، سال 29، ش 1336 (21 تیر 1378): 9، ش 1337 (28 تیر 1378): 9.

- . شریعت و حکومت. قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، 1377، 175 ص.

موسوی فر، رضیه. نظام ولایت فقیه و روابط بین الملل. پایان نامه کارشناسی ارشد، به راهنمایی نجفقلی حبیبی، دانشگاه تهران، 1373، 370 ص.

مومن، محمد. «مبادی ولایت فقیه ». حکومت اسلامی، سال 1، ش 2 (زمستان 1375): 6 - 11.

- . «نحوه قانونگذاری در حکومت اسلامی ». ارائه شده در: کنفرانس اندیشه سیاسی، چهارمین (تهران، سازمان تبلیغات اسلامی، بهمن 1364)

مهدوی، غلامرضا. جایگاه مشارکت سیاسی در حکومت اسلامی. پایان نامه کارشناسی ارشد، به راهنمایی فرهنگ رجایی، دانشگاه شهید بهشتی، 1373، 105 ص.

میراحمدی، منصور. «آزادی و ولایت در فقه سیاسی معاصر شیعه ». علوم سیاسی، سال 1، ش 3 (زمستان 1377): 75 - 107.

- . مساله آزادی در فقه سیاسی معاصر شیعه. پایان نامه کارشناسی ارشد، به راهنمایی داود فیرحی، مؤسسه آموزش عالی باقرالعلوم(ع)، 1377.

- . «مفهوم آزادی در فقه سیاسی شیعه ». علوم سیاسی، سال 1، ش 1 (تابستان 1377): 70 - 88.

میرمدرس، موسی. «حکومت دینی یا حکومت فقهی ». ماهنامه پاسدار اسلام، سال 16، ش 182 (بهمن 1375): 20 - 25، ش 183 (اسفند 1375): 19 - 24، ش 184 (فروردین 1376): 21 - 24.

میر موسوی، علی. «مبانی دینی و فرهنگ سیاسی مشارکتی ». نقد و نظر ، سال 2، ش 7 و 8 (تابستان و پاییز 1375): 86 - 111.

ناصری، محمدباقر. «حکومت اسلامی در ایران ». ارائه شده در: کنفرانس اندیشه اسلامی، چهارمین (تهران، سازمان تبلیغات اسلامی، بهمن 1364).

«نظریه دولت در فقه شیعه ». کتاب نقد، سال 2، ش 8 (پاییز 1377): 4 - 65، ش 9 و 10 (زمستان 1377 و بهار 1378): 228 - 303، ش 11 (تابستان 1378): 276 - 297.

نقیب زاده، احمد. «آیا می توان از جامعه مدنی اسلام نام برد». ارائه شده در: همایش جامعه مدنی و اندیشه دینی، (شیراز، معاونت پژوهشی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی شیراز، 14 و 15 اسفند 1376).

نوایی، علی اکبر. «ولایت و قدرت حاکم اسلامی ». اندیشه حوزه ، سال 5، ش 17 (تابستان 1378): 220 - 245.

نوری ابیانه، فرشته. «جامعه مدنی و مدینه النبی ». مجموعه مقالات ارائه شده در: همایش تحقق جامعه مدنی در انقلاب اسلامی (تهران، اسفند 1376) 800 ص، ص 259.

واعظی، احمد. «پارادوکس جامعه مدنی دینی ». ارائه شده در: همایش جامعه مدنی و اندیشه دینی (شیراز، معاونت پژوهشی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی شیراز، 14 و 15 اسفند 1376).

- . حکومت دینی: تاملی در اندیشه های سیاسی اسلام. تهران: مرصاد، 1378، 280 ص.

ولایت فقیه. تهران: موسسه در راه حق، 1378، 48 ص.

ولایی، عیسی. مبانی سیاست در اسلام. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1377، 572 ص.

ولدسیدی، محمد. «مبانی و اهداف نظام سیاسی اسلامی ». ارائه شده در: کنفرانس اندیشه اسلامی، چهارمین (تهران، سازمان تبلیغات اسلامی، بهمن 1364).

هادوی تهرانی، مهدی. «حکومت اسلامی ». کتاب نقد، سال 2، ش 7 (تابستان 1377): 139 - 166.

- . ولایت فقیه (مبانی، ادله و اختیارات). تهران: اندیشه جوان 1377، 148 ص.

هاشمی، محمداسماعیل. «روشنفکران و حکومت اسلامی: مروری بر شبهات دهه اخیر در خصوص حکومت اسلامی و ولایت فقیه ». گام چهارم، ش 3 (اسفند 1377): 25 - 28.

هاشمی شاهرودی، محمود. «شورا، اعلمیت، مرجعیت و ولایت فقیه ». ارم، ش 3 (مهر 1377): 27 - 36.

هدایی، علیرضا. ولایت فقیه و نظرات برخی از فقهای بزرگ درباره آن. پایان نامه کارشناسی ارشد، به راهنمایی حسین گوگانی، دانشگاه تهران، 1370.

یثربی، یحیی. «استبداد، سکولاریزم و حکومت دینی ». کتاب نقد، ش 9 و 10 (زمستان 1377): 64 - 79.

یزدی، محمد. «تلازم احیاء دین و تاسیس حکومت دینی ». فصلنامه مصباح، سال 4، ش 16 (زمستان 1374): 21 - 34.

یعقوبی، ابوالقاسم. «حسبه و ولایت فقیه ». حوزه ، سال 15، ش 85 و 86 (فروردین الی تیر 1377): 339 - 367.

انقلاب اسلامی
آبراهامیان، ارواند. ایران بین دو انقلاب، از مشروطه تا انقلاب اسلامی. ترجمه کاظم فیروزمند. تهران: نشر مرکز، 1377، 596 ص.

آغاجری، هاشم. «گذر از اصلاح طلبی به انقلاب ». ارائه شده در: کنگره بین المللی تبیین انقلاب اسلامی (تهران، 10 - 12 مهر 1378) .

ابوالحسنی شیرازی، حبیب الله. انقلاب اسلامی و ریشه های آن. تهران: غیاث، 1373، 68 ص.

ازاماهی، فاد. «انقلاب اسلامی و گرایش تکنوکراتیک ». ارائه شده در: کنگره بین المللی تبیین انقلاب اسلامی (تهران، 10 - 12 مهر 1378).

استمپل، جان دی. درون انقلاب ایران. ترجمه منوچهر شجاعی. تهران: مؤسسه خدمات فرهنگی رساء، 1377، 464 ص.

اشرف زاده، منصور. بررسی انقلاب اسلامی ایران از دیدگاه نویسندگان و مفسرین غربی. پایان نامه کارشناسی ارشد، به راهنمایی هوشنگ مقتدر، دانشگاه امام صادق(ع)، بهمن 1374، 117 ص.

افتخاری، اصغر. «آرمانهای انقلاب اسلامی از دیدگاه امام خمینی(س)». ماهنامه پاسدار اسلام ، سال 16، ش 190 (مهر 1376): 14 - 17، ش 191 (آبان 1376): 17 - 21.

- . «تاثیرات انقلاب اسلامی ایران در گستره جهانی ». نامه پژوهش ، سال 3، ش 10 و 11 (پاییز و زمستان 1377): 215 - 286.

- . «گسستهای اجتماعی و انقلاب اسلامی ». ارائه شده در: کنگره بین المللی تبیین انقلاب اسلامی (تهران، 10 - 12 مهر 1378).

اکبرزاده، فریدون. مقایسه نقش رهبری در نهضت مشروطیت و انقلاب اسلامی. پایان نامه کارشناسی ارشد، به راهنمایی محمدرضا تخشید، دانشگاه تهران، 1372، 208 ص.

اکبری، منوچهر. «امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی در ذهن و زبان جهان معاصر». حضور ، ش 27 (بهار 1378): 62 - 92.

امیربیک، کمال. «انقلاب اسلامی در مقایسه با انقلاب روسیه و فرانسه ». کیهان ، 18/11/1373.

انصاری، حمید. «سه اصل بنیادین انقلاب اسلامی: دین و سیاست، دین و حکومت، دین و ولایت ». حضور ، ش 12 (تابستان 1374): 9 - 25.

«انقلاب اسلامی، انقلاب خود انگیخته و یا وابسته » عصر ما، سال 5، ش 114 (21 بهمن 1377): 3 و 16، ش 116 (19 اسفند 1377): 116.

«انقلاب اسلامی در بستر نظریات انقلاب (نظرات فریده فرهی، میثاق پارسا)». کار و کارگر ، 7 و14 و 21/11/1377.

«انقلاب اسلامی و تئوریهای انقلاب ». عصرما، سال 5، ش 113 (7 بهمن 1377): 6 و 7.

انقلاب اسلامی و چرایی و چگونگی رخداد آن. قم: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، 1377، 219 ص.

«انقلاب اسلامی و مساله تشکیل حکومت در اسلام: مصاحبه با مقام معظم رهبری ». انقلاب اسلامی، سال 1، ش 1 (زمستان 1377) : 255 - 265.

ایزدپناه، عباس. «مقدمه ای بر مبنای فرهنگ و تمدن انقلاب اسلامی ». انقلاب اسلامی، سال 1، ش 2 (بهار 1378): 105 - 125.

ایزدی، جهانبخش. مطالعه تطبیقی کاریزما (به مفهوم وبری) با رهبری انقلاب اسلامی. پایان نامه کارشناسی ارشد، به راهنمایی احمد نقیب زاده، دانشگاه تهران، 1371.

ایزدی، رجب. طبقه متوسط سنتی و انقلاب اسلامی ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد، به راهنمایی حسین بشیریه، دانشگاه تهران، 1377.

بادامچیان، اسدالله. شناخت انقلاب اسلامی و ریشه های آن. تهران: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، 1377، 276 ص.

باقی زاده، رضا. «ماهیت و عوامل انقلاب اسلامی ایران و شرط تداوم آن از منظر استاد شهید مطهری(ره)». ماهنامه پاسدار اسلام ، سال 18، ش 209 (اردیبهشت 1378).

باهنر، محمد جواد. مباحثی پیرامون فرهنگ انقلاب اسلامی. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1374، 416 ص.

پارسا، میثاق. «توسعه اقتصادی و دگرگونی سیاسی ». ترجمه علی مرشدی زاد. نامه پژوهش ، سال 3، ش 10 و 11 (پاییز و زمستان 1377): 37 - 101.

پارسانیا، حمید. حدیث پیمانه: پژوهشی در انقلاب اسلامی. قم: معاونت امور اساتید و معارف اسلامی، 1376، 430 ص.

پراگلر، یوسف. «انقلاب اسلامی و دوران طلایی غرب ». ارائه شده در: کنگره بین المللی انقلاب اسلامی (تهران، 10 - 12 مهر 1378).

پیمان، حبیب الله. «از گفتمان انقلاب تا گفتمان دوم خرداد». دنیای سخن، ش 84 (اسفند 1377): 21 - 28.

«تحلیلی درباره ماهیت انقلاب اسلامی: انقلاب اسلامی، انقلابی خودانگیخته و یا وابسته ». عصرما، سال 5، ش 114 (21 بهمن 1377) : 3 و 16، ش 116 (19 اسفند 1377): 6.

ترابی، محمد. بررسی تطبیقی تئوریهای انقلاب و انقلاب اسلامی. پایان نامه کارشناسی ارشد، به راهنمایی کاووس سید امامی، دانشگاه امام صادق(ع)، 1372، 211 ص.

جاریانی، هادی. نقش رهبری در دو انقلاب اسلامی ایران و سوسیالیستی چین (تا پیروزی انقلاب). پایان نامه کارشناسی ارشد، به راهنمایی رضاقلی نظام مافی، دانشگاه امام صادق(ع)، 1369، 382 ص.

جلالی، حمید. «مبانی نظری انقلاب اسلامی ». کوثر، ش 27.

جلالی، رضا. «انقلاب اسلامی و بازتاب آن در روابط بین الملل: کالبد شکافی سیاسی انقلاب ». گام چهارم، ش 3 (اسفند 1377): 44.

حاضری، علی محمد. «انسان شناسی انقلاب عامل مغفول در تبیین انقلاب ». ارائه شده در: کنگره بین المللی تبیین انقلاب اسلامی (تهران، 10 - 12 مهر 1378).

حجاریان، سعید. «تاثیر انقلاب اسلامی ایران بر نظریات علوم اجتماعی ». حضور، ش 18 (زمستان 1375): 138 - 147.

- . «رهبری در انقلاب اسلامی: رهیافتی جامعه شناسانه ». ایران، 29/11/1376.

حجتی کرمانی، محمد جواد. «نگاهی گذرا به انقلاب اسلامی و روحانیت ». ایران ، 14و15/2/1378.

الحسن، مهتاج. «ریشه های روانی و تاریخی انقلاب اسلامی ایران ». ارائه شده در: کنگره بین المللی تبیین انقلاب اسلامی (تهران، 10 - 12 مهر 1378).

حسینی، حسین. «اسطوره و رهبری کاریزمایی ». ارائه شده در: کنگره بین المللی تبیین انقلاب اسلامی (تهران، 10 - 12 مهر 1378).

- . «فرهنگ شیعی و کاریزما در انقلاب اسلامی ایران (57 - 1356)». اطلاعات سیاسی - اقتصادی ، سال 13، ش 137 و 138 (بهمن و اسفند 1377): 52 - 59.

حشمت زاده. محمد باقر. «انقلاب و جامعه مدنی ». مجموعه مقالات ارائه شده در: همایش تحقق جامعه مدنی در انقلاب اسلامی ایران (تهران، اسفند 1376) 800 ص، ص 411.

- . چارچوبی برای تحلیل و شناخت انقلاب اسلامی در ایران. تهران: دانش و اندیشه معاصر، 1378، 400 ص.

حیدرهایی، محمدعلی. «انقلاب اسلامی و ریشه های آن ». یاد ایام، سال 2، ش 11(بهمن 1374): 11 - 20.

خدایاری، ناصر; کریمی، علیرضا. بررسی انقلاب اسلامی. تبریز: مولف، 1377، 260 ص.

خرمشاد، محمدباقر. «اندیشه دینی، انقلاب اسلامی و جامعه مدنی ». دانشگاه اسلامی، سال 2، ش 5 (تابستان 1377): 45 - 54.

خرمشاد، محمدباقر. «فوکو و انقلاب اسلامی ایران: معنویت گرایی در سیاست ». پژوهشنامه متین ، سال 1، ش 1 (زمستان 1377): 209 - 224.

- . مطالعه تطبیقی تئوری انقلاب اسلامی ومارکسیستی. پایان نامه کارشناسی ارشد، به راهنمایی عبدالعلی قوام، دانشگاه امام صادق(ع)، 1369، 296 ص.

دانش مهرزاد. علل سیاسی و اجتماعی همسویی مذهبی و ملی در آستانه انقلاب اسلامی ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد، به راهنمایی عبدالرضا هوشنگ مهدوی، دانشگاه امام صادق(ع)، 1377، 154 ص.

دلاوری، ابوالفضل. «طرحی برای مطالعه زمینه ها و علل اجتماعی وقوع انقلاب اسلامی ایران ». راهبرد ، ش 9 (بهار 1375): 47 - 88.

دوران، بهزاد. «بازسازی نظریه انقلاب در آثار امام خمینی(س)». نامه پژوهش، سال 2، ش 8 (بهار 1377): 8 - 50.

دهشیری، محمدرضا. «بررسی تطبیقی نظریات امام خمینی(س) و اندیشه گران غربی درباره انقلاب اسلامی ». نامه پژوهش ، سال 3، ش 10 و 11 (پاییز و زمستان 1377): 287 - 301.

- . «نظریه انقلاب اسلامی از دیدگاه امام خمینی(س)». حضور، ش 26 (زمستان 1377): 44 - 83.

دهقان، حمید. پژوهشی نو پیرامون انقلاب اسلامی. قم: مؤسسه انتشارات مدین، 1377، 199 ص.

«دین و انقلاب: گفتگو با دکتر محمد رجبی ». انقلاب اسلامی، سال 1، ش 1 (زمستان 1377): 7 - 64.

رفیع پور، فرامرز. «انقلاب اسلامی از منظر تئوریهای انقلاب ». ارائه شده در: کنگره بین المللی امام خمینی(س) و احیای تفکر دینی، دومین، (تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)، 11 - 13 خرداد 1377).

- . کوششی در جهت بررسی علل پیدایش انقلاب اسلامی ایران و عوامل مؤثر در روند آینده آن. دانشگاه شهید بهشتی، معاونت پژوهشی، 1371.

روحانی، حسن. انقلاب اسلامی: ریشه ها و چالشها. تهران: مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، 1376، 566 ص.

رهبری، مهدی. «نوسازی شتابان و انقلاب اسلامی ایران ». نامه پژوهش، سال 3، ش 10 و 11 (پاییز و زمستان 1377): 147 - 161.

زارع، . «وجوه تمایز انقلاب اسلامی ایران از نگاه امام خمینی(س)». ندا، سال 9، ش 27 (بهار 1378): 18 - 23.

زهرانی، مصطفی. «نظام بین الملل و انقلاب اسلامی ایران ». راهبرد، ش 9 (بهار 1375): 193 - 212.

زیباکلام، صادق. مقدمه ای بر انقلاب اسلامی. تهران: روزنه، 1376، 288 ص.

سازمان تبلیغات اسلامی. انقلاب اسلامی، جنگ تحمیلی و نظام بین المللی (مجموعه مقالات دفاع مقدس). تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، 1376، 236 ص.

- . انقلاب اسلامی و تهدیدات. تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، مرکز چاپ و نشر، 1377، 48 ص.

سازمان فرهنگ و ارتباطات، مرکز مطالعات فرهنگی و بین المللی. حدیث انقلاب: جستارهایی در انقلاب اسلامی ایران (مجموعه مقالات). تهران: مرکز مطالعات فرهنگی و بین المللی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، 1377، 504 ص.

سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی. تحقق جامعه مدنی در انقلاب اسلامی ایران، مجموعه مقالات. تهران: سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی، گروه انتشارات، 1377، 812 ص.

- . جمهوریت و انقلاب اسلامی، مجموعه مقالات. تهران: سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی، گروه انتشارات، 1377، 792 ص.

سجادی، فرهاد. «آسیب شناسی انقلاب اسلامی ایران ». بصائر ، سال 3، ش 23 (بهمن و اسفند 1375): 81 - 92، سال 4، ش 26 (مرداد و شهریور 1376): 38 - 46.

سروش، عبدالکریم «مدلولات معرفت شناختی و کلامی انقلاب اسلامی ». ارائه شده در: کنگره بین المللی تبیین انقلاب اسلامی (تهران، 10 - 12 مهر 1378).

سعید، بابی. «انقلاب اسلامی و دنیای غرب ». ارائه شده در: کنگره بین الملی تبیین انقلاب اسلامی (تهران، 10 - 12 مهر 1378).

سلمان، نوح علی. «ارزیابی نظریه کاریزما در تطبیق با واقعیت انقلاب اسلامی ایران ». ارائه شده در: کنگره بین المللی امام خمینی(س) و احیای تفکر دینی، دومین (تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)، 11 - 13 خرداد 1377).

سمتی، محمدهادی. «انقلاب اسلامی و تجدید نظر در تئوریهای انقلاب ». ارائه شده در: کنگره بین المللی تبیین انقلاب اسلامی (تهران، 10 - 12 مهر 1378).

- . «نظریه بسیج منابع و انقلاب اسلامی ایران ». مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، ش 35 (پاییز 1375): 137 - 176.

-. «وضعیت کنونی حوزه مطالعات انقلاب ». پژوهشنامه متین ، سال 1، ش 1 (زمستان 1377): 455 - 467.

سنگری، محمدرضا. «انقلاب اسلامی، رویکردها، واکنشها». تربیت، سال 11، ش 7 (فروردین 1375): 42 - 44.

سه تلاتی، درویش. «فروپاشی رژیم شاه در ایران ». ارائه شده در: کنگره بین الملی تبیین انقلاب اسلامی (تهران، 10 - 12 مهر 1378).

سیمبر، رضا. «انقلاب اسلامی در آستانه قرن بیست و یکم ». اندیشه حوزه، سال 4، ش 15 (زمستان 1377): 16 - 31.

شافی، پرویز. «به دنبال دستیابی به نظریه جامع انقلاب اسلامی ». حضور، ش 23 (بهار 1377): 180 - 238.

شفیعی فر، محمد. درآمدی بر مبنای فکری انقلاب اسلامی، تحولات فکری - فرهنگی ایران و اندیشه انقلاب اسلامی: 1332 - 1357. پایان نامه کارشناسی ارشد، به راهنمایی عباسعلی عمید زنجانی، دانشگاه تهران، 1375، 369 ص.

شکرخواه، یونس. «پیروزی انقلاب اسلامی شکست تئوری دانیل لرنر». کیهان ، 17/11/1375.

شیری، محمد. سیری در انقلاب اسلامی ایران و ریشه های آن. پایان نامه کارشناسی ارشد، به راهنمایی آیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شمال.

صدیقی، کلیم. نهضتهای اسلامی و انقلاب اسلامی ایران. ترجمه هادی خسروشاهی. تهران: اطلاعات، 1375، 212 ص.

صفاتاج، مجید. «انقلاب اسلامی و توسعه سیاسی ». همشهری، 24 الی 26/6/1377.

طاعتی، پوپک. «انقلاب اسلامی ایران: یک تحلیل اجتماعی فرهنگی ». ترجمه معاونت فرهنگی و اجتماعی. راهبرد ، ش 9 (بهار 1375): 257 - 266.

طاهایی، جواد. «آیا از جامعه شناسی انقلاب اسلامی می توان به فلسفه آن راه برد؟». نامه پژوهش ، سال 3، ش 10 و 11 (پاییز و زمستان 1377): 5 - 25.

عسگری، سوسن. اثر مشارکت در وقوع انقلاب اسلامی ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد، به راهنمایی علی معنوی، دانشگاه شهید بهشتی، 1370.

«علتها و پیامدهای انقلاب 57: گفتگو با دکتر صادق زیباکلام ». دنیای سخن، ش 84 (اسفند 1377): 16 - 20.

عنایت، حمید. «انقلاب اسلامی: مذهب در قالب ایدئولوژی سیاسی ». ترجمه امیرسعید الهی. اطلاعات سیاسی - اقتصادی، سال 13، ش 137 و 138 (بهمن و اسفند 1377): 42 - 51.

عیوضی، رحیم. «انقلاب اسلامی و تحول در نظریه های انقلاب ». نامه پژوهش، سال 3، ش 10 و 11 (پاییز و زمستان 1377): 267 - 286.

غرویان، محسن. «چالشهای فکری و مواضع حرکت دهه سوم انقلاب اسلامی ». گام چهارم، ش 3 (اسفند 1377): 60 و 61.

غریبی، حسین. رابطه انقلاب با توسعه سیاسی با تاکید بر انقلاب اسلامی ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد، به راهنمایی محمود سریع القلم، دانشگاه امام صادق(ع)، 1371، 177 ص.

فارسی، جلال الدین. چهار انقلاب و دو گرایش مکتبی و دنیا - دولتی. تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، حوزه هنری، 1375، 440 ص.

فاضل، ابوتراب. «ریشه یابی مهمترین چالشهای انقلاب ». ارائه شده در: کنگره بین الملی تبیین انقلاب اسلامی. (تهران، 10 - 12 مهر 1378).

فراتی، عبدالوهاب. درآمدی بر ریشه های انقلاب اسلامی. تهران: معاونت امور اساتید و دروس معارف اسلامی، 1376، 415 ص.

- . رهیافتهای نظری بر انقلاب اسلامی (مجموعه مقالات). قم: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، 1377، 364 ص.

فراستخواه، مقصود. «بازخوانی یک روایت، چرا انقلاب شد؟». دنیای سخن، ش 84 (اسفند 1377): 40 - 45.

- . «تحلیلی از ریشه های تاریخی و ماهیت انقلاب اسلامی ایران ». سلام ، 24/11/1375.

فرهی، فریده. «نظریه اسکاچپول و انقلاب اسلامی ». پژوهشنامه متین، سال 1، ش 1 (زمستان 1377): 469 - 482.

فضل اللهی، یدالله. «تاثیر انقلاب اسلامی بر استراتژیهای امریکا». انقلاب اسلامی، سال 1، ش 1 (زمستان 1377): 65 - 107.

فوران، جان. «انقلاب 79 - 1977: چالشی بر تئوری اجتماعی ». حضور، ش 18 (زمستان 1375): 184 - 211.

- . مقامت شکننده. ترجمه احمد تدین. تهران: مؤسسه خدمات فرهنگی رساء، 1377، 628 ص.

- . «نظریه ای در خصوص انقلابهای اجتماعی جهان سوم: مقایسه ای بین ایران، نیکاراگوئه، السالوادور». ترجمه مینو آقایی. راهبرد، ش 9 (بهار 1375): 225 - 256.

فوکو، میشل. «انقلاب اسلامی ایران اولین انقلاب پست مدرنیسم جهان در قرن حاضر است ». گام چهارم، ش 3 (اسفند 1377): 45.

- . ایرانیها چه رویایی در سر دارند؟. ترجمه حسین معصومی همدانی. تهران: هیرمس، 1377، 72 ص.

فیاض، ابراهیم. «مبانی فلسفی انقلاب اسلامی ». قدس، 22/2/1378.

فیاضی، محمدحسن. بررسی عوامل مؤثر در دستیابی به اهداف انقلاب اسلامی. پایان نامه کارشناسی ارشد، به راهنمایی محمود سریع القلم، دانشگاه امام صادق(ع)، 1370، 236 ص.

قادری، حاتم. «چالشهای انقلاب اسلامی در آستانه قرن بیست و یکم ». صبح امروز ، 2 و 12/4/1378.

قبادی، خسرو. بررسی نظری رابطه منافع ملی و ایدئولوژی اسلامی در انقلاب اسلامی. پایان نامه کارشناسی ارشد، به راهنمایی منوچهر محمدی، دانشگاه تهران.

قربانی، نبی الله. بررسی علل ناتوانی گروههای ملی گرا و توانمندی جریانات اسلام گرا در کسب و حفظ قدرت در روند انقلاب اسلامی (1360 - 1356). پایان نامه کارشناسی ارشد، به راهنمایی محمدباقر حشمت زاده، دانشگاه شهید بهشتی، 1376، 176 ص.

«کالبد شکافی انقلاب اسلامی: میزگردی با حضور دکتر آقاجری، دکتر سمتی، دکتر حجاریان ». عصر ما، سال 5، ش 114 (21 بهمن 1377): 4 و 25، ش 115 (5 اسفند 1377): 4 و 8.

کدی، نیکی. «چرایی انقلابی شدن ایران ». ترجمه فردین قریشی. پژوهشنامه متین، سال 1، ش 2 (بهار 1378): 221 - 237.

- . ریشه های انقلاب ایران. ترجمه عبدالرحیم گواهی. تهران: قلم، 1369، 447 ص.

- . «مطالعه تطبیقی انقلابهای ایران ». ترجمه فردین قریشی، پژوهشنامه متین ،سال 1، ش 1 (زمستان 1377): 291 - 318.

کدیور، جمیله. رویارویی انقلاب اسلامی و امریکا. تهران: مؤسسه اطلاعات، 1374، 252 ص.

- . «نقش نهضت عاشورا در شکل گیری و تداوم انقلاب اسلامی ایران ». راهبرد، ش 6 (بهار 1374): 3 - 28.

کفافی، محمدمهدی. انقلاب اسلامی ایران در جهت حاکیمت ملتهای زیر سلطه. پایان نامه کارشناسی ارشد، به راهنمایی اسرافیل رحیمی موفر، دانشگاه شهید بهشتی، 1359.

کولایی، الهه. «عوامل بین الملی عدم توانایی مهار انقلاب اسلامی ». ارائه شده در: کنگره بین المللی تبیین انقلاب اسلامی (تهران، 10 - 12 مهر 1378).

گلستانی، غلام نبی. «انقلاب اسلامی رستاخیز استکبار ستیزی ». اندیشه حوزه، سال 4، ش 5 (زمستان 1377): 4 - 15.

گل محمدی، احمد. «زمینه های بسیج مردمی در انقلاب اسلامی ». راهبرد ، ش 9 (بهار 1375): 89 - 106.

لی، رابرت دی. «انقلاب اسلامی و اصالت ». ترجمه مهرداد وحدتی دانشمند. حضور ، ش 9 (زمستان 1373): 96 - 118.

متقی زاده، احمد. انقلاب اسلامی ایران و عوامل وقوع آن. تهران: انجمن قلم ایران، 1377، 180 ص.

- . بررسی علل وقوع انقلاب اسلامی ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد، به راهنمایی صادق زیباکلام، دانشگاه آزاد اسلامی، 1376.

محتشمی پور، علی اکبر. «رویکردهای اساسی در سیاست خارجی انقلاب ». ارائه شده در: کنگره بین الملی تبیین انقلاب اسلامی (تهران، 10 - 12 مهر 1378).

محسنیان راد، مهدی. انقلاب، مطبوعات و ارزشها: مقایسه انقلاب اسلامی و مشروطیت. تهران: سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی، 1376، 548 ص.

محقق داماد، مصطفی. «انقلاب اسلامی و احیای آزادیهای مشروع ». همشهری ، 1/5/1377.

محمدی، منوچهر. انقلاب اسلامی در مقایسه با انقلابهای فرانسه و روسیه. تهران: مؤلف، 1374، 332 ص.

- . «انقلاب اسلامی در نظام جهانی ». ارائه شده در: کنگره بین المللی امام خمینی(س) و احیاء تفکر دینی، دومین (تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)، 11 - 13 خرداد 1377).

- . تحلیلی بر انقلاب اسلامی. تهران: امیرکبیر، 1377، 256 ص.

محمدی، یدالله. «انقلاب اسلامی، برداشتها و رویکردهای مختلف ». فصلنامه مصباح ، سال 5، ش 20 (زمستان 1375): 21 - 37.

محمدی حبیبیه، محمدرضا. «جایگاه انقلاب اسلامی ایران در نظم نوین جهانی ». مجموعه مقالات ارائه شده در: سمینار بررسی سیره نظری و عملی حضرت امام خمینی(س)، چهارمین (تهران، جمعیت زنان جمهوری اسلامی ایران، خرداد 1373) 228 ص، ص 171.

مدرسی، محمدتقی. استراتژی انقلاب اسلامی. ترجمه محمد صادق پارسا. تهران: مؤلف، 1371، 319 ص.

مدنی، سعید. «کلبد شکافی انقلاب: میزگردی با حضور آقایان دکتر خامه ای، دکتر پیمان، دکتر پهلوان ». ایران فردا، سال 7 ش 51 (بهمن و اسفند 1377): 43 - 52.

مدیرشانه چی، محسن. «نظریه توسعه ناموزون در تحلیل انقلاب اسلامی ». نامه پژوهش ، سال 3، ش 10 و 11 (پاییز و زمستان 1377) : 27 - 37.

مرکز اسناد انقلاب اسلامی. انقلاب اسلامی در پایان نامه های دانشگاهی جهان: روابط بین الملل - تاریخ سیاسی. تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1378، 368 ص.

مشیرزاده، حمیرا. «نگاهی به رهیافتهای مختلف در مطالعه انقلاب اسلامی ایران ». راهبرد ، ش 9 (بهار 1375): 27 - 46.

مصطفوی، پروین. «شاخصه های یک انقلاب اسلامی با ملاحظه آراء و سیره امام خمینی(س)». دانشگاه اسلامی ، سال 3، ش 9 و 10 (تابستان و پاییز 1378): 156 - 163.

مطهری، مرتضی. پیرامون انقلاب اسلامی. تهران: صدرا، 1373، 192 ص.

- . «ماهیت و عوامل انقلاب اسلامی ». ارم، ش 2 (بهمن 1376): 48 - 50.

معاونت امور اساتیدو دروس معارف اسلامی . رهیافتهای نظری بر انقلاب اسلامی، مجموعه مقالات. تهران: معاونت امور اساتید و دروس معارف اسلامی، 1377، 366 ص.

معدل، منصور. «نظریه های انقلاب اسلامی، کوشش برای تطبیق با انقلاب اسلامی ». ترجمه محمدسالار کسرایی. پژوهشنامه متین ، سال 1، ش 1 (زمستان 1377): 319 - 358.

معظم پور، اسماعیل. انقلاب اسلامی و گستردگی دولت. پایان نامه کارشناسی ارشد، به راهنمایی احمد نقیب زاده، دانشگاه تهران، 1377.

منصوری، جواد. جنگ فرهنگی علیه انقلاب اسلامی. تهران: آستان قدس رضوی، 1376، 152 ص.

موسوی، رضا. تحلیل جنبه های ناسیونالیسم در انقلاب فرانسه و بررسی آن در انقلاب اسلامی ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد، به راهنمایی احمد نقیب زاده، دانشگاه امام صادق(ع)، 1370، 290 ص.

مولانا، حمید. «ریشه های پیروزی انقلاب اسلامی ». کیهان، 18/11/1375.

- . «علوم اجتماعی و انقلاب اسلامی ». کیهان ، 29/11/1377.

مهاجری، مسیح. «امام خمینی(س) و رسالت بین المللی انقلاب اسلامی ». ارائه شده در: کنگره بین المللی امام خمینی(س) و احیاء تفکر دینی، دومین (تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)، 11 - 13 خرداد 1377).

میرسپاسی آشتیانی، علی. «بحران سیاست غیردینی و ظهور اسلامی سیاسی در ایران ». نامه پژوهش، سال 3، ش 10 و 11 (پاییز و زمستان 1377): 105 - 161.

«میزگرد چالشهای نظری در باب اهداف انقلاب اسلامی، با شرکت: دکتر محمد حسین پناهی، دکتر حاتم قادری، حجت الاسلام محسن کدیور، دکتر عباس منوچهری ». پژوهشنامه متین ، سال 1، ش 1 (زمستان 1377): 9 - 82.

نجفی، محمدجواد. «نقش نهضت عاشورا در تشکیل و تداوم انقلاب اسلامی ایران ». بصائر ، سال 2، ش 9 (تیر 1374): 28 - 35.

نجم آبادی، افسانه. «بازگشت به اسلام: از مدرنیسم به نظم اخلاقی ». ترجمه عباس کشاورز شکری. پژوهشنامه متین ، سال 1، ش 1 (زمستان 1377): 359 - 386.

نقوی حسینی، حسین. انقلاب اسلامی و ریشه های آن. تهران: برهمند، 1376، 248 ص.

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها. درآمدی بر ریشه های انقلاب اسلامی، مجموعه مقالات. تهران، 1376. 416 ص.

واعظزاده خراسانی، محمد. امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی (مجموعه مقالات). مشهد: آستان قدس رضوی، 1375. 359 ص.

- . «درآمدی بر مجموعه مقالات امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی ». مشکوة، ش 46 (بهار 1374): 4 - 34.

هادیان، ناصر. «نظریه تدا اسکاچپول و انقلاب اسلامی ». راهبرد، ش 9 (بهار 1375): 1 - 26.

هوشی سادات، هاشم. «اصول و آرمانهای انقلاب اسلامی از نگاه استاد شهید مطهری ». اطلاعات، 24/11/1377.

یعقوبی، ابوالقاسم. «نقش روحانیت در تثبیت انقلاب اسلامی ». حوزه، ش 63 - 64 (مرداد الی آبان 1373): 331 - 383.

منبع : فصلنامه متین، شماره 4,3 , عباس رجبی

مطالب مرتبط

تگ‌ها

مطالب پربیننده

امروز
هفته
ماه

عضویت در خبرنامه