مقالات سیاستها و پژوهشهای اقتصادی
مقاله رهیافتی از تقاضای پول سیدراسکی در اقتصاد ایران
تاریخ 10 بهمن 1398 ساعت 23:31:15
کد خبر: 008431
مقاله رهیافتی از تقاضای پول سیدراسکی در اقتصاد ایران

مقاله علمی و پژوهشی " رهیافتی از تقاضای پول سیدراسکی در اقتصاد ایران" مقاله ای است در 20 صفحه و با 10 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث تقاضای پول، مصرف، الگوی سیدراسکی، الگوی خود توضیح دهنده با وقفه‌های توزیعی (ARDL)، مالیات تورمی، مالیات مصرفی پرداخته شده است

چکیده مقاله

تقاضای پول به عنوان یک جزء کلیدی در بسیاری از نظریه­های اقتصاد کلان مطرح و همواره موضوع بحث­های گسترده میان اقتصاددانان بوده است. بررسی این تابع، در حل مسائل کلان اقتصاد و سیاست­گذاری­های مناسب، حائز اهمیت است؛ یعنی اتخاذ سیاست­های پولی و مالی مناسب، منوط به اطلاع از شکل تابع تقاضای پول و عوامل مؤثر بر آن در اقتصاد هر کشور است. هدف اصلی این مقاله تبیین نظری و تخمین تابع تقاضای پول کشور با بهره­گیری از الگوی سیدراسکی است. از آنجا ­که مصرف خصوصی در اقتصاد هر کشور بخش عمده ای از تقاضای کل را تشکیل می­دهد، تحلیل این بخش و اثر آن بر تقاضای پول دارای اهمیت زیادی است.بدین منظور در بخش تجربی از الگوی تعدیل یافته سیدراسکی و همچنین داده­های سالانه، طی دوره زمانی 1392-1360ش، استفاده شده است.همچنین، به منظور برآورد اثر بلندمدت متغیرهای مدل بر تقاضای پول از الگوی خود توضیح دهنده با وقفه­های توزیعی (ARDL) و، برآورد اثر کوتاه­مدت متغیرها از الگوی تصحیح خطا (ECM) استفاده شده است.نتایج تحقیق طی دوره مورد بررسی حاکی از آن است که مصرف دارای اثر مثبت و معنادار بر تقاضای پول در دوره کوتاه مدت و بلندمدت است. بنابراین، رابطه­ای تعادلی و بلندمدت بین تقاضای پول و مصرف بخش خصوصی وجود دارد. مالیات تورمی نیز در دوره­های کوتاه­مدت و بلندمدت اثر مثبت و معناداری بر تقاضای پول داشته، اما مالیات مصرفی اثر معناداری بر تقاضای پول در دوره مورد بررسی نداشته است.

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

دانلود مقاله PDF