کتاب نگارش
کتاب آموزش مکاتبات اداری
تاریخ 04 بهمن 1398 ساعت 20:31:54
کد خبر: 007744
کتاب آموزش مکاتبات اداری

در حال حاضر نوشته های اداری تنها وسیله ی ایجاد ارتباط رسمی در سازمان است از طرفی می دانیم که ارتباطات در سازمان همانند سیستم جریان خون در بدن موجود زنده عمل می کند قدر مسلم، چنان چه در یک سازمان ارتباط صحیح برقرار نشود، سازمان به مشکل برمی خورد تا آن جا که ممکن است به انحلال انجامد.

در کتاب حاضر شما بیشتر با روند و چگونگی مکاتبات اداری آشنا خواهید شد.
فهرست مطالب

فصل اول: فلسفه نوشتن

فصل دوم: نوشته وسیله ی ایجاد ایجاد ارتباط رسمی در سازمان

فصل سوم: نامه های اداری

فصل چهارم: مراحل تهیه ی نوشته

فصل پنجم: بخش نامه

فصل ششم: صورت جلسه

فصل هفتم: گزارش

فصل هشتم: فرم

فصل نهم: کامل کردن نوشته

فهرست منابع