معرفی کتب علوم تربیتی
کتاب روش ها و مهارت های یادگیری آسان
تاریخ 05 اردیبهشت 1399 ساعت 20:38:06
کد خبر: 012036
کتاب روش ها و مهارت های یادگیری آسان


این کتاب با استفاده از دیدگاه های دانشمندان به نام علوم تربیتی راه ها و روش های بسیار خوب و مفید یاد گیری را به دانش آموزان و دانشجویان آموزش می دهد.

فراشناخت، عبارت است از آگاهی فرد بر نظام شناختی خود و کنترل و هدایت آن (فلاول، 1986). در ادبیات روانشناختی، شناخت را معمولاً تفکر می آورد. بنابراین، فراشناخت را می توان آگاهی بر جریان تفکر، کنترل و هدایت آن تعریف کرد. جریان شناخت شناسی در نظریه روانشناسی، شناخت انسان را عبارت می داند از: دریافت، پردازش، نگهداری و انتقال اطلاعات.

فراشناخت یک مفهوم چند وجهی است. این مفهوم دربرگیرنده دانش (باورها)، فرآیندها و راهبردهایی است که شناخت را ارزیابی، نظارت یا کنترل می کند (موس وبیرد، 2002). بیشتر فعالیت های شناختی به مهارت های فراشناختی بستگی دارند که بر آنها نظارت و کنترلشان می کنند. دانش فراشناختی به فراگیر، کمک می کند تا به هنگام یادگیری و دانستن امور پیشرفت خود را زیر نظر بگیرد همچنین این دانش به یادگیرنده کمک می کند تا نتایج تلاشهایش را ارزیابی کند و میزان تسلط خود را به مطالبی که خوانده است بسنجد. دانش فراشناخت به دانش آموزان و دانشجویان می آموزد که راههای مختلفی برای سازمان دادن مطالب به منظور سهولت بخشیدن به یادگیری و یادآوری آنها وجود دارد.

اگر آموزش و پرورش بخواهد دانش آموزانی را تربیت کند که از عهده ی حل مسائل مختلف جامعه متحول فردا برآیند و مسؤولیت یادگیری خویش را به عهده بگیرند باید آموزش های فراشناختی را در برنامه خود وارد و به گسترش مهارت های فراشناختی یادگیرندگان بپردازد. زیرا مهارت های فراشناختی به افراد کمک می کند تا خودشان را با موقعیت های جدید سازگار کنند.

فهرست مطالب
پیشگفتار
فصل اول: یادگیری
شناخت از دیدگاه نظریه پردازان شناختی
منطقه ی مجاور رُشد
نظریه‌ی پردازش اطلاعات
فصل دوم: فراشناخت
ارتباط و تمایز شناخت و فراشناخت:
فصل سوم مؤلفه های مرتبط با فراشناخت
فراشناخت و اسناد
فراشناخت و فراحافظه:
فراشناخت و خواندن:
فصل چهارم: ضرورت آموزش فراشناخت
ضرورت آموزش فراشناخت
فصل پنجم: شیوه های آموزش فراشناخت
روش آموزش دو جانبه:
آموزش ترکیبی دوجانبه، اسنادی
پژوهش های فراشناختی در حیطه ی خواندن و درک مطلب
پژوهش های فراشناختی در حیطه ی آموزش دوجانبه
فصل ششم: روش های آموزش مهارت های یادگیری و مطالعه
روش پس ختام یا پس خبا
روش «مردر»
روش پرسیدن دوجانبه
روش مطالعه ی مشارکتی
روش یادگیری مشارکتی
فصل هفتم: آفرینندگی
دیدگاه «گانیه» نسبت به آفرینندگی
دیدگاه «گیلفورد» نسبت به آفرینندگی
دیدگاه «تورنس» نسبت به آفرینندگی
ویژگی‌های افراد آفریننده
آموزش هوش و آفرینندگی
نتیجه گیری و پیشنهادات
پیشنهادات
منابع و مآخذ