معرفی کتب علوم تربیتی
کتاب خلاقیت (آموزش خلاق - تفکر خلاق)
تاریخ 04 اردیبهشت 1399 ساعت 15:43:52
کد خبر: 011962
کتاب خلاقیت (آموزش خلاق - تفکر خلاق)


در آعاز قرن بیست و یکم و افقیم که کاربست درست علم و تکنولوژی و به تبع آن خلاقیت در این حیطه ها به معنی کارآیی بالاتر و منافع بیشتر در زمینه های مربوطه است.

دولت ها دریافته اند که بدون برخورداری از این مسائل هیچ کشوری نخواهد توانست در بازاری که به شکل جهانی درآمده به رقابت بپردازد و جامعه نیز در پی برده است که رفاه و سطح زندگی ما در آینده منوط به چگونگی بهره برداری شایسته، جهت برآوردن نیازهای ملی خود به کار گرفته و با شرایط و خواست های خود سازگار نماید.

در این کتاب از آن جایی که محققین این رشته معتقدند که همه انسان ها با درجه ای از خلاقیت به دنیا می آیند نکاتی در رابطه با آموزش خلاق لازم و ضروری است مطرح و مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

فهرست مطالب
فصل اول: مقدمه
فصل دوم: یادگیری و آموزش خلاق
فصل سوم: خلاقیت از دیدگاه های مختلف
فصل چهارم: تعریف کلی خلاقیت
فصل پنجم: آیا خلاقیت قابل آموزش است؟
فصل ششم: خلاقیت به مثابه یک روند
فصل هفتم: نقش اطلاعات و دانش گذشته در خلاقیت
فصل هشتم: موانع رشد خلاقیت
فصل نهم: عوامل موثر در خلاقیت
فصل دهم: شرایط بوقوع پیوستن خلاقیت از دیدگاه های مختلف
فصل یازدهم: شرایط و انگیزه ها در خلاقیت
فصل دوازدهم: ضرورت توجه به خلاقیت
فصل سیزدهم
روابط آموزشی
روابط عاطفی معلم و شاگرد