کتاب پروژه و عملیات
کتاب راهنمای جامع مدیریت پروژه محور
تاریخ 29 بهمن 1398 ساعت 17:43:16
کد خبر: 010292
کتاب راهنمای جامع مدیریت پروژه محور

کتاب راهنمای جامع مدیریت پروژه محور اثر پروفسور رادنی ترنراست که توسط دکتر محمدحسین صبحیه, رضا فلسفی ترجمه شده است .

بررسی موضوع کتاب

کتاب حاضر چهارمین ویرایش جامع‌ترین اثر در حوزه مدیریت پروژه‌محور است. این اثر را انتشارات مک گروهیل در سال 2014 منتشر کرده است و اولین چاپ آن در سال 1993 در اختیار متخصصان قرار گرفت. این مرجع کاربردی چگونگی هم‌راستا سازی اهداف پروژه با اهداف سازمان، حفظ حاکمیت، مدیریت عملکرد و فرایند پروژه را تبیین کرده است.