تقصیر

مقاله بررسی عنصر خطا در حقوق مسئولیت مدنی ایران

مقالات حقوق عمومی

مقاله بررسی عنصر خطا در حقوق مسئولیت مدنی ایران

در اين مقاله علمي و پژوهشي به مباحث حقوق مسؤولیت مدنی؛ تقصیر؛ مبنای مسؤولیت؛ مسؤولیت بدون تقصیر؛ اتلاف و تسبیب پرداخته شده است 
مقاله بررسی مسئولیت مدنی و اخلاقی در حوزه سنجش از دور

مقاله بررسی مسئولیت مدنی و اخلاقی در حوزه سنجش از دور

مقاله علمی و پژوهشی " عنوان مقاله : بررسی مسئولیت مدنی و اخلاقی در حوزه سنجش از دور" مقاله ای است در 16 صفحه و با 27 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد پژوهشهای اخلاقی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث مسئولیت ،سنجش
مقاله عناوین سقوط ضمان پزشک در قانون مجازات اسلامی مصوب1392

مقاله عناوین سقوط ضمان پزشک در قانون مجازات اسلامی مصوب1392

مقاله علمی و پژوهشی " عناوین سقوط ضمان پزشک در قانون مجازات اسلامی مصوب1392(بررسی فقهی و حقوقی)" مقاله ای است در 28 صفحه و با 30 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد حقوق خصوصی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث 
مقاله نجات دریایی در کامن لا و کنوانسیون نجات دریایی

مقاله نجات دریایی در کامن لا و کنوانسیون نجات دریایی

مقاله علمی و پژوهشی " نجات دریایی در کامن لا و کنوانسیون نجات دریایی" مقاله ای است در 23 صفحه و با 17 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد حقوق خصوصی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  نجات؛ احسان؛ اضطرار؛ غرامت
مقاله نقدی بر قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب 1386

مقاله نقدی بر قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب 1386

مقاله علمی و پژوهشی " نقدی بر قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب 1386" مقاله ای است در 26 صفحه و با 35 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد حقوق خصوصی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  عرضه کننده خودرو؛
مقاله نقض عامدانه قرارداد و تأثیر آن بر جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد

مقاله نقض عامدانه قرارداد و تأثیر آن بر جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد

مقاله علمی و پژوهشی " نقض عامدانه قرارداد و تأثیر آن بر جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد" مقاله ای است در 27 صفحه و با 47 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد حقوق خصوصی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  جبران خس
مقاله مطالعه ی تطبیقی ارکان تحقق نقض غیرمستقیم حق اختراع

مقاله مطالعه ی تطبیقی ارکان تحقق نقض غیرمستقیم حق اختراع

مقاله علمی و پژوهشی " مطالعه ی تطبیقی ارکان تحقق نقض غیرمستقیم حق اختراع" مقاله ای است در 34 صفحه و با 47 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد حقوق خصوصی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  نقض غیر‌مستقیم، حق