انتشارات فاطمی

کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال (توماس)

معرفی کتب انتشارات فاطمی

کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال (توماس)

دیدگاه کاربردی، دقت بیان ریاضی، و تنوع مثال ها و تمرین های این کتاب باعث شده است که چند نسل از دانشجویان در رشته های گوناگون علوم و مهندسی و اقتصاد، ریاضیات عمومی را از روی این کتاب بیاموزند.
کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال (استوارت)

معرفی کتب انتشارات فاطمی

کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال (استوارت)

در این کتاب مثال های زیادی از چگونگی به کار بردن حساب دیفرانسیل و انتگرال به عنوان ابزاری برای مسئله حل کردن در حوزه های مختلف از جمله مهندسی، فیزیک، شیمی، زیست شناسی، پزشکی و علوم اجتماعی آمده است. 
کتاب جبر خطی

معرفی کتب انتشارات فاطمی

کتاب جبر خطی

هدف اصلی جبر خطی، درک ساختار عملگرهای خطی است. این کتاب برای دانشجویان دورۀ کارشناسی نوشته شده است
کتاب جبر برداری

معرفی کتب انتشارات فاطمی

کتاب جبر برداری

سپس به ترتیب از عمل های خطی روی بردارها، اندیشه شرکت پذیری در دستگاه مختصات، حاصل ضرب اسکالر، حاصل ضرب برداری، حاصل ضرب مختلط بردارها، و تبدیل های هندسی سخن می گوید و سرانجام جبر برداری را با بحثی در باره عددهای مختلط به پایان می رسان
کتاب توابع مختلط

معرفی کتب انتشارات فاطمی

کتاب توابع مختلط

کتاب توابع مختلط برای درسی مقدماتی در این زمینه تدوین شده است و تنظیم آن به گونه ای است که برای دانشجویان رشته های ریاضی، فیزیک و علوم مهندسی قابل استفاده باشد.
کتاب تفاوتهای فردی

معرفی کتب انتشارات فاطمی

کتاب تفاوتهای فردی

 سنجش‌های تربیتی، تشخیص‌های بالینی، گزینش پرسنل و مشاورهٔ حرفه‌ای، بعضی از حوزه‌های کاربردی مورد بحث در این کتاب هستند.
کتاب تغییر دادن رفتارهای کودکان و نوجوانان

معرفی کتب انتشارات فاطمی

کتاب تغییر دادن رفتارهای کودکان و نوجوانان

کتاب، علاوه بر از کارشناسان و پژوهشگران روانشناسی، می‌تواند برای معلمان، دانشجویان تربیت معلم و همهٔ کسانی که به صورتی با کودکان و نوجوانان سروکار دارند، راهنمایی بسیار سودمند و پاسخگوی بسیاری از پرسش‌هایی باشد که دربارهٔ رفتارهای کودکان و
کتاب تغذیه کاربردی برای کودکان و نوجوانان

معرفی کتب انتشارات فاطمی

کتاب تغذیه کاربردی برای کودکان و نوجوانان

کتاب تغذیه کاربردی با این هدف نگاشته شده است تا به شکلی ساده و کاربردی اساسی ترین مفاهیم مورد نیاز دست اندرکاران مراقبت از کودکان را معرفی کند.
کتاب تصویرسازی (ارتباط تصویری)

معرفی کتب انتشارات فاطمی

کتاب تصویرسازی (ارتباط تصویری)

تصویرسازی یک اثر خلاقانۀ تصویری است که جزو شاخه های هنرهای تجسمی به شمار می آید و القاکنندۀ یک مفهوم یا روایت با فرم بصری است.
کتاب تصویرسازی

معرفی کتب انتشارات فاطمی

کتاب تصویرسازی

تصویرسازی به مدد تنوع ابزاری و روش های متفاوتش یکی از راه های تهیۀ تصاویر برای آثار گرافیکی به شمار می رود و از این حیث درسی مهم برای دانشجویان گرافیک است. 
کتاب تحلیل آثار گرافیکی

معرفی کتب انتشارات فاطمی

کتاب تحلیل آثار گرافیکی

اگر گرافیک را ارائۀ راه حل مناسب بصری برای تسهیل ارتباطات ضروری جامعه تعریف کنیم، بدیهی است که در دنیای کنونی (که برخی آن را «قرن ارتباطات» یا دوران انقلاب ارتباطات می نامند) اهمیتی ویژه می یابد.
کتاب تجزیه و تحلیل آثار گرافیک

معرفی کتب انتشارات فاطمی

کتاب تجزیه و تحلیل آثار گرافیک

تجزیه وتحلیل آثار بصری زمینه های مشترکی در تمام رشته های هنرهای تجسمی دارد، ولی در ارتباط تصویری میزان ارتباط پذیری با هدف یا موضوع تعیین شده، و توجه به شرایط عمومی مخاطب و رسانۀ مورد استفاده، بیش از سایر هنرها مورد توجه است.
کتاب تجربه توپولوژی

معرفی کتب انتشارات فاطمی

کتاب تجربه توپولوژی

اگر ریاضیات را به زبان تشبیه کنیم، گرفتن درس توپولوژی در دورۀ کارشناسی، فراگیری واژگان و به خاطر سپردن فعل های بی قاعده اس: تمرینی که برای خواندن آثار ادبی به زبان اصلی لازم است.
کتاب تاریخ طراحی گرافیک ایران

معرفی کتب انتشارات فاطمی

کتاب تاریخ طراحی گرافیک ایران

آشنایی با تاریخ طراحی گرافیک ایران می تواند به شناخت سیر تکاملی رشتۀ گرافیک در کشورمان و اینکه چگونه به مرحلۀ کنونی رسیده ایم،
کتاب تاریخ ادبیات ایران و قلمرو زبان فارسی

معرفی کتب انتشارات فاطمی

کتاب تاریخ ادبیات ایران و قلمرو زبان فارسی

تدریس تاریخ ادبیات به شیوه های سنتی برای دانشجویان جاذبه ای ندارد و غفلت از «رویکرد ژانری» در میان محققان کشورمان امری آشکار است.
کتاب پرسش کردن

معرفی کتب انتشارات فاطمی

کتاب پرسش کردن

در عصر اطلاعات امروزی، از هر زمان دیگر مهم تر آن است که بتوانیم دربارۀ آنچه مناسب، درست و با ارزش است تصمیم بگیریم.
کتاب بلاغت – بدیع و بیان

معرفی کتب انتشارات فاطمی

کتاب بلاغت – بدیع و بیان

فصل اول کتاب به بدیع لفظی و فصل دوم به بدیع معنوی اختصاص یافته است. در این دو فصل سعی شده مطالبی انتخاب شرح و تفسیر شود که در بلاغت زبان فارسی کاربرد دارند.
کتاب برقراری ارتباط و مقابله با تعارض

معرفی کتب انتشارات فاطمی

کتاب برقراری ارتباط و مقابله با تعارض

این کتاب، ویژگی های برقراری ارتباط کارآمد را بررسی می کند و به معرفی مهارتهایی می پردازد که برخورداری از آن ها برای ایجاد روابط سازنده و پایدار ضرورت دارد. در این صورت است که می توانید فرهنگ عدالت، احترام، مساوات و همکاری را در کلاس خود برقرار کنید.&
کتاب بانک آزمون فیزیک پایه

معرفی کتب انتشارات فاطمی

کتاب بانک آزمون فیزیک پایه

بانک آزمون فیزیک پایه مجموعه‌ای است از پرسش‌های چندگزینه‌ای و مسائل متنوع که با توجه به مطالب متن دورهٔ چهار جلدی فیزیک پایه تنظیم شده است
کتاب ایران‌شناسی

معرفی کتب انتشارات فاطمی

کتاب ایران‌شناسی

اگر می خواهید با کشور ایران آشنا شوید و هم زمان زبان فارسی خود را نیز تقویت کنید، این کتاب را به شما پیشنهاد می کنیم.