دفترچه سئوالات دکترا

دفترچه سئوالات آزمون دکترای فیزیولوژی گیاهی سال 1396

دفترچه سئوالات آزمون دکترای فیزیولوژی گیاهی سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته فیزیولوژی گیاهی سال 1396 در این دفترچه 100 سئوال در زمینه فیزیولوژی گیاهی، سیستماتیک گیاهی، تکوین گیاهی، ریخت‌شناسی، تشریح ، ریخت‌زایی، اندام‌زایی، جذب و انتقال در گیاهان
دفترچه سئوالات آزمون دکترای هواشناسی سال 1396

دفترچه سئوالات آزمون دکترای هواشناسی سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته هواشناسی سال 1396 در این دفترچه 45 سئوال در زمینه ریاضی عمومی (۱و ۲)، فیزیک عمومی ( ۱و ۲) ، دینامیک جو و مدل‌سازی عددی جو و اقیانوس، فیزیک جو، هواشناسی سینوپتیکی طبیعی ارائه شده است
دفترچه سئوالات آزمون دکترای فیتوشیمی سال 1396

دفترچه سئوالات آزمون دکترای فیتوشیمی سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته فیتوشیمی سال 1396 در این دفترچه 45 سئوال در زمینه شیمی آلی پیشرفته، شیمی ترکیبات طبیعی، جداسازی و شناسایی ترکیبات طبیعی ارائه شده است دفترچه سئوالات این آزمون برای علاقمندان دوره های دک
دفترچه سئوالات آزمون دکترای شیمی پلیمر سال 1396

دفترچه سئوالات آزمون دکترای شیمی پلیمر سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته شیمی پلیمر سال 1396 در این دفترچه 45 سئوال در زمینه شیمی فیزیک پلیمرها ، شناسایی و تکنولوژی پلیمر، شیمی و سینتیک پلیمر شدن ارائه شده است دفترچه سئوالات این آزمون برای علاقمندان دوره های
دفترچه سئوالات آزمون دکترای شیمی کاربردی سال 1396

دفترچه سئوالات آزمون دکترای شیمی کاربردی سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته شیمی کاربردی سال 1396 در این دفترچه 45 سئوال در زمینه کنترل دستگاه‌ها و گسترش شیمی از آزمایشگاه به صنعت، واکنش‌گاه‌های شیمیایی، شیمی تجزیه پیشرفته ارائه شده است دفترچه سئ
دفترچه سئوالات آزمون دکترای شیمی معدنی سال 1396

دفترچه سئوالات آزمون دکترای شیمی معدنی سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته شیمی معدنی سال 1396 در این دفترچه 45 سئوال در زمینه شیمی معدنی پیشرفته، سینیتیک، ترمودینامیک، مکانیزم واکنش‌های معدنی، طیف‌سنجی در شیمی معدنی ارائه شده است دفترچه سئوالات این
دفترچه سئوالات آزمون دکترای شیمی تجزیه سال 1396

دفترچه سئوالات آزمون دکترای شیمی تجزیه سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته شیمی تجزیه سال 1396 در این دفترچه 45 سئوال در زمینه شیمی تجزیه پیشرفته، اسپکتروسکوپی تجزیه‌ای، الکتروشیمی تجزیه‌ای ارائه شده است دفترچه سئوالات این آزمون برای علاقمندان دوره ه
دفترچه سئوالات آزمون دکترای شیمی آلی سال 1396

دفترچه سئوالات آزمون دکترای شیمی آلی سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته شیمی آلی سال 1396 در این دفترچه 45 سئوال در زمینه شیمی آلی پیشرفته، طیف‌سنجی در شیمی آلی، سنتز ترکیبات آلی ارائه شده است دفترچه سئوالات این آزمون برای علاقمندان دوره های دکترا و فا
دفترچه سئوالات آزمون دکترای شیمی فیزیک سال 1396

دفترچه سئوالات آزمون دکترای شیمی فیزیک سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته شیمی فیزیک سال 1396 در این دفترچه 45 سئوال در زمینه شیمی فیزیک ، ترمودینامیک آماری، شیمی کوآنتومی ارائه شده است دفترچه سئوالات این آزمون برای علاقمندان دوره های دکترا و فارغ التحصیلان د
دفترچه سئوالات آزمون دکترای زمین شناسی تکتونیک سال 1396

دفترچه سئوالات آزمون دکترای زمین شناسی تکتونیک سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته زمین شناسی تکتونیک سال 1396 در این دفترچه 100 سئوال در زمینه زمین‌شناسی ایران ، زمین‌شناسی ساختاری، زمین‌ساخت پیشرفته ، ژئوتکتونیک ارائه شده است دفترچه سئوالات این آزمون
دفترچه سئوالات آزمون دکترای زمین شناسی اقتصادی سال 1396

دفترچه سئوالات آزمون دکترای زمین شناسی اقتصادی سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته زمین شناسی اقتصادی سال 1396 در این دفترچه 100 سئوال در زمینه زمین‌شناسی ایران، زمین‌شناسی اقتصادی، کانسارها ،آذرین، دگرگونی، رسوبی، اکتشافات زمین شیمیایی ارائه شده است دفترچه
دفترچه سئوالات آزمون دکترای زمین شناسی پترولوژی سال 1396

دفترچه سئوالات آزمون دکترای زمین شناسی پترولوژی سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته زمین شناسی پترولوژی سال 1396 در این دفترچه 100 سئوال در زمینه زمین‌شناسی ایران، سنگ‌شناسی آذرین و دگرگونی، پترولوژی سنگ‌های آذرین و دگرگونی و ژئوکروئولوژی ارائه شده است د
دفترچه سئوالات آزمون دکترای زمین شناسی زیست محیطی سال 1396

دفترچه سئوالات آزمون دکترای زمین شناسی زیست محیطی سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته زمین شناسی زیست محیطی سال 1396 در این دفترچه 100 سئوال در زمینه زمین‌شناسی ایران، زمین‌شناسی زیست محیطی، زمین‌ شیمی زیست محیطی، زمین شناسی پزشکی ارائه شده است دفترچه سئوا
دفترچه سئوالات آزمون دکترای زمین شناسی مهندسی سال 1396

دفترچه سئوالات آزمون دکترای زمین شناسی مهندسی سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته زمین شناسی مهندسی سال 1396 در این دفترچه 100 سئوال در زمینه زمین‌شناسی ایران، زمین‌شناسی مهندسی، زمین‌شناسی مهندسی پیشرفته، مکانیک خاک و سنگ ارائه شده است دفترچه سئوالات
دفترچه سئوالات آزمون دکترای زمین شناسی آب شناسی سال 1396

دفترچه سئوالات آزمون دکترای زمین شناسی آب شناسی سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته زمین شناسی آب شناسی سال 1396 در این دفترچه 100 سئوال در زمینه زمین‌شناسی ایران ، آب زمین‌شناسی، هیدروژئولوژی پیشرفته، هیدرولیک آب‌های زیرزمینی ارائه شده است دفترچه سئوالا
دفترچه سئوالات آزمون دکترای زمین شناسی سنگ شناسی رسوبی سال 1396

دفترچه سئوالات آزمون دکترای زمین شناسی سنگ شناسی رسوبی سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته زمین شناسی سنگ شناسی رسوبی سال 1396 در این دفترچه 100 سئوال در زمینه زمین‌شناسی ایران، سنگ‌شناسی رسوبی، سنگ رسوبی کربناته و غیرکربناته، رسوب‌شناسی پیشرفته ارائه شده است د
دفترچه سئوالات آزمون دکترای زمین شناسی نفت سال 1396

دفترچه سئوالات آزمون دکترای زمین شناسی نفت سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته زمین شناسی نفت سال 1396 در این دفترچه 100 سئوال در زمینه زمین‌شناسی ایران ، زمین‌شناسی زیست محیط، زمین‌ شیمی زیست محیطی ، زمین شناسی پزشکی ارائه شده است دفترچه سئوالات ای
دفترچه سئوالات آزمون دکترای زمین شناسی،فسیل شناسی،چینه شناسی سال 1396

دفترچه سئوالات آزمون دکترای زمین شناسی،فسیل شناسی،چینه شناسی سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته زمین شناسی،فسیل شناسی،چینه شناسی سال 1396 در این دفترچه 100 سئوال در زمینه زمین‌شناسی ایران، دیرینه‌شناسی، چینه‌شناسی ، میکروفسیل، فرامینیفرها، غیر فرامینیفرها، چینه‌
دفترچه سئوالات آزمون دکترای فرهنگ و زبانهای باستانی سال 1396

دفترچه سئوالات آزمون دکترای فرهنگ و زبانهای باستانی سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته فرهنگ و زبانهای باستانی سال 1396 در این دفترچه 90 سئوال در زمینه زﺑﺎنﻫﺎی اﻳﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن و ﻣﻴﺎﻧﻪ ،اوﺳﺘﺎﻳﻲ ، ﻓﺎرﺳﻲ ﺑﺎﺳﺘﺎن ، ﻓﺎرﺳﻲ ﻣﻴﺎﻧﻪ (ﭘﻬﻠﻮی) ، ﭘﺎرﺗﻲ ، سعدی، ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻳـﺮان ﺑﺎﺳـﺘﺎن ،ﺗﺎرﻳﺦ اﻳ
دفترچه سئوالات آزمون دکترای زبان شناسی سال 1396

دفترچه سئوالات آزمون دکترای زبان شناسی سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته زبان شناسی سال 1396 در این دفترچه 90 سئوال در زمینه ﻛﻠﻴﺎت زﺑﺎنﺷﻨﺎسی دروس ﭘﺎﻳﻪ زﺑﺎنﺷﻨﺎﺳﻲ، آواﺷﻨﺎﺳﻲ و واج‌ﺷﻨﺎﺳﻲ ، ﺻﺮف ، ﻧﺤﻮ ، ﻣﻌﻨﺎﺷﻨﺎﺳـﻲ ، ﻣﻜﺎﺗـﺐ زﺑﺎنﺷﻨﺎﺳﻲ، ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛﻼم ، ﻣﺴﺎئل