سئوالات آزمون دکترا

دفترچه سئوالات آزمون دکترای علوم شناختی سال 1396

دفترچه سئوالات آزمون دکترای علوم شناختی سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته علوم شناختی سال 1396 در این دفترچه 100 سئوال در زمینه مبانی علوم شناختی، مبانی علوم اعصاب، آمار و ریاضی و روش تحقیق شده است دفترچه سئوالات این آزمون برای علاقمندان دوره های دکترا و فارغ
دفترچه سئوالات آزمون دکترای علوم کامپیوتر سال 1396

دفترچه سئوالات آزمون دکترای علوم کامپیوتر سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته علوم کامپیوتر سال 1396 در این دفترچه 45 سئوال در زمینه ساختمان گسسته، منطق، نظریه علوم کامپیوتر شده است دفترچه سئوالات این آزمون برای علاقمندان دوره های دکترا و فارغ التحصیلان دوره های
دفترچه سئوالات آزمون دکترای بیوانفورماتیک سال 1396

دفترچه سئوالات آزمون دکترای بیوانفورماتیک سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته بیوانفورماتیک سال 1396 در این دفترچه 45 سئوال در زمینه زیست‌شناسی سلولی و مولکولی، آمار و احتمال، ساختمان داده ، الگوریتم و ریاضیات گسسته ارائه شده است دفترچه سئوالات این آزمون برا
دفترچه سئوالات آزمون دکترای ریززیست فناوری سال 1396

دفترچه سئوالات آزمون دکترای ریززیست فناوری سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته ریززیست فناوری سال 1396 در این دفترچه 45 سئوال در زمینه اصول نانوفناوری (مفاهیم شیمی و فیزیک در ابعاد نانو، اصول زیست‌فناوری)، بیوشیمی فیزیک سلولی (ساختار، عملکرد و برهم کنش ماکرومو
دفترچه سئوالات آزمون دکترای نانوشیمی سال 1396

دفترچه سئوالات آزمون دکترای نانوشیمی سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته نانوشیمی سال 1396 در این دفترچه 45 سئوال در زمینه فیزیک پایه ۱و ۲، زمین شناسی فیزیکی، فیلترهای دیجیتال، گرانی‌سنجی، اکتشافات گرانی‌سنجی، ژئودزی فیزیکی ارائه شده است دفترچه سئو
دفترچه سئوالات آزمون دکترای ژئوفیزیک گرانی سنجی سال 1396

دفترچه سئوالات آزمون دکترای ژئوفیزیک گرانی سنجی سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته ژئوفیزیک گرانی سنجی سال 1396 در این دفترچه 45 سئوال در زمینه فیزیک پایه ۱و ۲، زمین شناسی فیزیکی، فیلترهای دیجیتال، گرانی‌سنجی، اکتشافات گرانی‌سنجی، ژئودزی فیزیکی ارائه شده است
دفترچه سئوالات آزمون دکترای ژئوفیزیک الکترومغناطیس سال 1396

دفترچه سئوالات آزمون دکترای ژئوفیزیک الکترومغناطیس سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته ژئوفیزیک الکترومغناطیس سال 1396 در این دفترچه 45 سئوال در زمینه فیزیک پایه ۱و ۲، زمین شناسی فیزیکی فیلترهای دیجیتال، اکتشافات EM، اکتشافات ژئوالکتریک ارائه شده است دفترچه سئوالات این آز
دفترچه سئوالات آزمون دکترای ژئوفیزیک زلزله شناسی سال 1396

دفترچه سئوالات آزمون دکترای ژئوفیزیک زلزله شناسی سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته ژئوفیزیک زلزله شناسی سال 1396 در این دفترچه 45 سئوال در زمینه فیزیک پایه ۱و ۲، زمین شناسی فیزیکی، فیلترهای دیجیتال، لرزه زمین ساخت، تئوری انتشارامواج کشسان ارائه شده است دفترچه سئوالات
دفترچه سئوالات آزمون دکترای ژئوفیزیک لرزه شناسی سال 1396

دفترچه سئوالات آزمون دکترای ژئوفیزیک لرزه شناسی سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته ژئوفیزیک لرزه شناسی سال 1396 در این دفترچه 45 سئوال در زمینه فیزیک پایه ۱و ۲، زمین شناسی فیزیکی ، فیلترهای دیجیتال، لرزه‌ شناسی، تئوری انتشار امواج کشسان ارائه شده است دفترچه سئوال
دفترچه سئوالات آزمون دکترای فتونیک سال 1396

دفترچه سئوالات آزمون دکترای فتونیک سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته فتونیک سال 1396 در این دفترچه 45 سئوال در زمینه فیزیک مدرن ، مکانیک کوانتومی، مکانیک کوانتومی پیشرفته، الکترومغناطیس و الکترودینامیک ارائه شده است دفترچه سئوالات این آزمون برای علاقمندا
دفترچه سئوالات آزمون دکترای فیزیک سال 1396

دفترچه سئوالات آزمون دکترای فیزیک سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته فیزیک سال 1396 در این دفترچه 45 سئوال در زمینه مکانیک کوانتومی، مکانیک کوانتومی پیشرفته، الکترومغناطیس، الکترودینامیک، ترمودینامیک و مکانیک آماری پیشرفته ارائه شده است دفترچه سئوال
دفترچه سئوالات آزمون دکترای نانوفیزیک سال 1396

دفترچه سئوالات آزمون دکترای نانوفیزیک سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته نانوفیزیک سال 1396 در این دفترچه 45 سئوال در زمینه فیزیک پایه ۱ و ۲ و ۳ (شامل کل کتاب فیزیک هالیدی آخرین ویرایش))، مکانیک کوانتومی و مکانیک کوانتومی پیشرفته، الکترومغناطیس و الکترودینامی
دفترچه سئوالات آزمون دکترای زیست شناسی دریا سال 1396

دفترچه سئوالات آزمون دکترای زیست شناسی دریا سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته زیست شناسی دریا سال 1396 در این دفترچه 45 سئوال در زمینه فیزیولوژی جانوران آبزی، زیست‌شناسی دریا، جانورشناسی دریا، بوم‌شناسی پیشرفته دریا ارائه شده است دفترچه سئوالات این آزمو
دفترچه سئوالات آزمون دکترای فیزیک دریا سال 1396

دفترچه سئوالات آزمون دکترای فیزیک دریا سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته فیزیک دریا سال 1396 در این دفترچه 45 سئوال در زمینه مکانیک سیالات، فیزیک عمومی، فیزیک دریا و تئوری امواج جزر و مد ارائه شده است دفترچه سئوالات این آزمون برای علاقمندان دوره های دکترا و
دفترچه سئوالات آزمون دکترای ریاضی کاربردی سال 1396

دفترچه سئوالات آزمون دکترای ریاضی کاربردی سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته ریاضی کاربردی سال 1396 در این دفترچه 45 سئوال در زمینه مبانی آنالیز ریاضی، آنالیز ریاضی، مبانی ماتریس‌ها و جبر خطی، مبانی آنالیز عددی ، آنالیز عددی پیشرفته، آنالیز حقیقی، تحقیق در ع
دفترچه سئوالات آزمون دکترای ریاضی محض سال 1396

دفترچه سئوالات آزمون دکترای ریاضی محض سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته ریاضی محض سال 1396 در این دفترچه 45 سئوال در زمینه مبانی آنالیز ریاضی، ریاضی عمومی ۱و ۲، مبانی احتمال، احتمال ۱و ۲ و استنباط آماری ارائه شده است دفترچه سئوالات این آزمون برای علاقم
دفترچه سئوالات آزمون دکترای آمار سال 1396

دفترچه سئوالات آزمون دکترای آمار سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته آمار سال 1396 در این دفترچه 45 سئوال در زمینه مبانی آنالیز ریاضی، ریاضی عمومی ۱و ۲، مبانی احتمال، احتمال ۱و ۲ و استنباط آماری ارائه شده است دفترچه سئوالات این آزمون برای علاقمندان
دفترچه سئوالات آزمون دکترای زیست فناوری میکروبی سال 1396

دفترچه سئوالات آزمون دکترای زیست فناوری میکروبی سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته زیست فناوری میکروبی سال 1396 در این دفترچه 100 سئوال در زمینه بیوشیمی، بیوفیزیک، میکروبیولوژی، ژنتیک، زیست‌شناسی سلولی و مولکولی، بیوتکنولوژی فرآورده های تخمیر،مهندسی پروتئین، ژنتیک
دفترچه سئوالات آزمون دکترای بیوفیزیک سال 1396

دفترچه سئوالات آزمون دکترای بیوفیزیک سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته بیوفیزیک سال 1396 در این دفترچه 100 سئوال در زمینه بیوشیمی، بیوفیزیک، میکروبیولوژی، ژنتیک، زیست‌شناسی سلولی و مولکولی، بیوفیزیک (سلولی، پرتوی، مولکولی) و بیوترمودینامیک ارائه شده اس
دفترچه سئوالات آزمون دکترای میکروبیولوژی سال 1396

دفترچه سئوالات آزمون دکترای میکروبیولوژی سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته میکروبیولوژی سال 1396 در این دفترچه 100 سئوال در زمینه بیوشیمی، بیوفیزیک، میکروبیولوژی، ژنتیک، زیست‌شناسی سلولی و مولکولی، فیزیولوژی میکروارگانیسم‌ها، اکولوژی میکروارگانیسم&zwn