دفترچه سئوالات دکترا

دفترچه سئوالات آزمون دکترای ترجمه سال 1396

دفترچه سئوالات آزمون دکترای ترجمه سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته ترجمه سال 1396 در این دفترچه 90 سئوال در زمینه روش تدریس، زبان‌شناسی، روش تحقیق در ترجمه ، نظریه‌های ترجمه، نقد ترجمه ، فرهنگ و جامعه‌شناسی در ترجمه ارائه شده است دفترچه
دفترچه سئوالات آزمون دکترای زبان و ادبیات انگلیسی سال 1396

دفترچه سئوالات آزمون دکترای زبان و ادبیات انگلیسی سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته زبان و ادبیات انگلیسی سال 1396 در این دفترچه 90 سئوال در زمینه ﺳﻴﺮی ﺑﺮ ﺗﺎرﻳﺦ ادﺑﻴﺎت اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ، ﻓﻨﻮن و ﺻﻨﺎﻋﺎت، ﻧﻘﺪ ادﺑﻲ ، داﺳـﺘﺎن ﺑﻠﻨـﺪ ، دوره‌های ادبی ادﺑﻴﺎت ﻗﺮن ۱۷ و ۱۸ ، ﺷﻨﺎﺧﺖ ادﺑﻴﺎ
دفترچه سئوالات آزمون دکترای آموزش زبان انگلیسی سال 1396

دفترچه سئوالات آزمون دکترای آموزش زبان انگلیسی سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته آموزش زبان انگلیسی سال 1396 در این دفترچه 90 سئوال در زمینه آزمون‌سازی زبان، روش تحقیق در مسائل آموزش زبان ، مسائل آموزش زبان ، نظریه‌ها ، مهارت‌ها ،اصول و روش تدریس، تهیه
دفترچه سئوالات آزمون دکترای آموزش زبان آلمانی سال 1396

دفترچه سئوالات آزمون دکترای آموزش زبان آلمانی سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته آموزش زبان آلمانی سال 1396 در این دفترچه 90 سئوال در زمینه دستور زبان آلمانی، واژه‌سازی، ترجمه متون، ساخت زبان آلمانی، مسائل آموزش زبان نظریه‌ها ، تجزیه و تحلیل خطا ، تجزی
دفترچه سئوالات آزمون دکترای آموزش زبان روسی سال 1396

دفترچه سئوالات آزمون دکترای آموزش زبان روسی سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته آموزش زبان روسی سال 1396 در این دفترچه 90 سئوال در زمینه زبان روسی معاصر، آواشناسی ، صرف ‌و نحو، واژه‌شناسی، واژه‌سازی، اصول و روش تحقیق، اصول و روش تدریس ارائه شده است د
دفترچه سئوالات آزمون دکترای ادبیات زبان فرانسه سال 1396

دفترچه سئوالات آزمون دکترای ادبیات زبان فرانسه سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته ادبیات زبان فرانسه سال 1396 در این دفترچه 90 سئوال در زمینه دوره های ادبی (ادبیات قرون ۱۷ تا ۲۰) ، گرامر پیشرفته، واژه‌شناسی، تحلیل متون، نقد تفسیر، مکاتب ادبی ارائه شده است دفترچه
دفترچه سئوالات آزمون دکترای آموزش زبان فرانسه سال 1396

دفترچه سئوالات آزمون دکترای آموزش زبان فرانسه سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته آموزش زبان فرانسه سال 1396 در این دفترچه 90 سئوال در زمینه دوره های ادبی (ادبیات قرون ۱۷ تا ۲۰) ، گرامر پیشرفته، واژه‌شناسی، تحلیل متون، نقد تفسیر، مکاتب ادبی ارائه شده است دفترچه
دفترچه سئوالات آزمون دکترای بیهوشی و مراقبت های ویژه دامپزشکی سال 1396

دفترچه سئوالات آزمون دکترای بیهوشی و مراقبت های ویژه دامپزشکی سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته بیهوشی و مراقبت های ویژه دامپزشکی سال 1396 در این دفترچه 90 سئوال در زمینه فارماکولوژی، فیزیولوژی، اصول جراحی و بی‌هوشی دامپزشکی، جراحی عمومی دام‌های بزرگ و دام‌های کوچک ا
دفترچه سئوالات آزمون دکترای بافت شناسی مقایسه ای سال 1396

دفترچه سئوالات آزمون دکترای بافت شناسی مقایسه ای سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته بافت شناسی مقایسه ای سال 1396 در این دفترچه 90 سئوال در زمینه بافت‌شناسی،کالبدشناسی مقایسه‌ای ، جنین‌شناسی ارائه شده است دفترچه سئوالات این آزمون برای علاقمندان دوره های
دفترچه سئوالات آزمون دکترای آناتومی و جنین شناسی مقایسه ای سال 1396

دفترچه سئوالات آزمون دکترای آناتومی و جنین شناسی مقایسه ای سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته آناتومی و جنین شناسی مقایسه ای سال 1396 در این دفترچه 90 سئوال در زمینه کالبدشناسی پایه، کالبدشناسی مقایسه‌ای، جنین‌شناسی، بافت‌شناسی ارائه شده است دفترچه سئوالات این آزم
دفترچه سئوالات آزمون دکترای فیزیولوژی سال 1396

دفترچه سئوالات آزمون دکترای فیزیولوژی سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته فیزیولوژی سال 1396 در این دفترچه 90 سئوال در زمینه فیزیولوژی، فارماکولوژی، بیوشیمی، بافت‌شناسی و آناتومی ارائه شده است دفترچه سئوالات این آزمون برای علاقمندان دوره های دکترا و فارغ
دفترچه سئوالات آزمون دکترای فارماکولوژی دامپزشکی سال 1396

دفترچه سئوالات آزمون دکترای فارماکولوژی دامپزشکی سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته فارماکولوژی دامپزشکی سال 1396 در این دفترچه 90 سئوال در زمینه فارماکولوژی دامپزشکی، میکروبیولوژی، سم‌شناسی، بیماری‌های دام، طیور و آبزیان ارائه شده است دفترچه سئوالات این آزمو
دفترچه سئوالات آزمون دکترای سم شناسی سال 1396

دفترچه سئوالات آزمون دکترای سم شناسی سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته سم شناسی سال 1396 در این دفترچه 90 سئوال در زمینه سم‌شناسی پایه و دامپزشکی،فیزیولوژی سلولی و مولکولی، بیوشیمی متابولیسم ، فارماکولوژی و سم‌شناسی دارویی ارائه شده است دفترچه سئ
دفترچه سئوالات آزمون دکترای فناوری تولید مثل در دامپزشکی سال 1396

دفترچه سئوالات آزمون دکترای فناوری تولید مثل در دامپزشکی سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته فناوری تولید مثل در دامپزشکی سال 1396 در این دفترچه 90 سئوال در زمینه فیزیولوژی تولیدمثل ،جنین‌شناسی ،مامایی، اصول انتخاب و تلقیح مصنوعی ارائه شده است دفترچه سئوالات این آزمون برای
دفترچه سئوالات آزمون دکترای بیوتکنولوژی سال 1396

دفترچه سئوالات آزمون دکترای بیوتکنولوژی سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته بیوتکنولوژی سال 1396 در این دفترچه 90 سئوال در زمینه بیولوژی سلولی و مولکولی، بیوشیمی، میکروبیولوژی و ایمونولوژی، ژنتیک ارائه شده است دفترچه سئوالات این آزمون برای علاقمندان دوره های دک
دفترچه سئوالات آزمون دکترای ایمنی شناسی سال 1396

دفترچه سئوالات آزمون دکترای ایمنی شناسی سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته ایمنی شناسی سال 1396 در این دفترچه 90 سئوال در زمینه ایمنی‌شناسی و سرم‌شناسی، باکتری‌شناسی اختصاصی و بیماری‌ها، ویروس‌شناسی و بیماری‌ها، قارچ‌شناسی و ب
دفترچه سئوالات آزمون دکترای قارچ شناسی سال 1396

دفترچه سئوالات آزمون دکترای قارچ شناسی سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته قارچ شناسی سال 1396 در این دفترچه 90 سئوال در زمینه قارچ ‌شناسی و بیماری‌ها، ایمنی‌شناسی، باکتری‌شناسی عمومی و ویروس شناسی و بیماری ها ارائه شده است دفترچه سئوا
دفترچه سئوالات آزمون دکترای ویروس شناسی سال 1396

دفترچه سئوالات آزمون دکترای ویروس شناسی سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته ویروس شناسی سال 1396 در این دفترچه 90 سئوال در زمینه ویروس‌شناسی و بیماری‌ها، ایمنی‌شناسی و سرم‌شناسی، باکتری‌شناسی عمومی ارائه شده است دفترچه سئوالات این
دفترچه سئوالات آزمون دکترای باکتری شناسی سال 1396

دفترچه سئوالات آزمون دکترای باکتری شناسی سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته باکتری شناسی سال 1396 در این دفترچه 90 سئوال در زمینه باکتری‌شناسی عمومی، باکتری‌شناسی اختصاصی و بیماری ها، قارچ‌شناسی و بیماری‌ها، ایمنی‌شناسی و سرم‌شناسی
دفترچه سئوالات آزمون دکترای انگل شناسی دامپزشکی سال 1396

دفترچه سئوالات آزمون دکترای انگل شناسی دامپزشکی سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته انگل شناسی دامپزشکی سال 1396 در این دفترچه 90 سئوال در زمینه کرم‌های گرد و بیماری‌ها، کرم‌های پهن و بیماری‌ها، تک یاخته و بیماری‌ها، بندپایان و بیماری‌ها، ا