همه پایه‌ها
more_vert دفترچه سئوالات آزمون دکترای زیست شناسی سلولی و تکوینی گیاهی سال 1396

دانلود فایل

closeدفترچه سئوالات آزمون دکترای زیست شناسی سلولی و تکوینی گیاهی سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته زیست شناسی سلولی و تکوینی گیاهی سال 1396 در این دفترچه 100 سئوال در زمینه فیزیولوژی گیاهی، سیستماتیک گیاهی، تکوین گیاهی، ریخت‌شناسی،تشریح ، ریخت‌زایی، اندام‌زایی، تشریح گیاهان آوندی، یاخته‌شناسی، بافت‌شناسی گیاهی مقایسه‌ای، زیست‌شناسی تکوینی گیاهی ارائه شده است دفترچه سئوالات این آزمون برای علاقمندان دوره های دکترا و فارغ التحصیلان دوره های کارشناسی ارشد ارائه گردیده است

همه پایه‌ها
more_vert دفترچه سئوالات آزمون دکترای سیستماتیک و بوم شناسی گیاهی سال 1396

دانلود فایل

closeدفترچه سئوالات آزمون دکترای سیستماتیک و بوم شناسی گیاهی سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته سیستماتیک و بوم شناسی گیاهی سال 1396 در این دفترچه 100 سئوال در زمینه فیزیولوژی گیاهی، سیستماتیک گیاهی، تکوین گیاهی، ریخت‌شناسی،تشریح ، ریخت‌زایی، اندام‌زایی، تاکسونومی جدید، اکولوژی پوشش‌های گیاهی،جغرافیای گیاهی و فلور ایران ارائه شده است دفترچه سئوالات این آزمون برای علاقمندان دوره های دکترا و فارغ التحصیلان دوره های کارشناسی ارشد ارائه گردیده است

همه پایه‌ها
more_vert دفترچه سئوالات آزمون دکترای فیزیولوژی گیاهی سال 1396

دانلود فایل

closeدفترچه سئوالات آزمون دکترای فیزیولوژی گیاهی سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته فیزیولوژی گیاهی سال 1396 در این دفترچه 100 سئوال در زمینه فیزیولوژی گیاهی، سیستماتیک گیاهی، تکوین گیاهی، ریخت‌شناسی، تشریح ، ریخت‌زایی، اندام‌زایی، جذب و انتقال در گیاهان ، متابولیسم گیاهی، فتوسنتز ارائه شده است دفترچه سئوالات این آزمون برای علاقمندان دوره های دکترا و فارغ التحصیلان دوره های کارشناسی ارشد ارائه گردیده است

همه پایه‌ها
more_vert دفترچه سئوالات آزمون دکترای هواشناسی سال 1396

دانلود فایل

closeدفترچه سئوالات آزمون دکترای هواشناسی سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته هواشناسی سال 1396 در این دفترچه 45 سئوال در زمینه ریاضی عمومی (۱و ۲)، فیزیک عمومی ( ۱و ۲) ، دینامیک جو و مدل‌سازی عددی جو و اقیانوس، فیزیک جو، هواشناسی سینوپتیکی طبیعی ارائه شده است دفترچه سئوالات این آزمون برای علاقمندان دوره های دکترا و فارغ التحصیلان دوره های کارشناسی ارشد ارائه گردیده است

همه پایه‌ها
more_vert دفترچه سئوالات آزمون دکترای فیتوشیمی سال 1396

دانلود فایل

closeدفترچه سئوالات آزمون دکترای فیتوشیمی سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته فیتوشیمی سال 1396 در این دفترچه 45 سئوال در زمینه شیمی آلی پیشرفته، شیمی ترکیبات طبیعی، جداسازی و شناسایی ترکیبات طبیعی ارائه شده است دفترچه سئوالات این آزمون برای علاقمندان دوره های دکترا و فارغ التحصیلان دوره های کارشناسی ارشد ارائه گردیده است

همه پایه‌ها
more_vert دفترچه سئوالات آزمون دکترای شیمی پلیمر سال 1396

دانلود فایل

closeدفترچه سئوالات آزمون دکترای شیمی پلیمر سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته شیمی پلیمر سال 1396 در این دفترچه 45 سئوال در زمینه شیمی فیزیک پلیمرها ، شناسایی و تکنولوژی پلیمر، شیمی و سینتیک پلیمر شدن ارائه شده است دفترچه سئوالات این آزمون برای علاقمندان دوره های دکترا و فارغ التحصیلان دوره های کارشناسی ارشد ارائه گردیده است

همه پایه‌ها
more_vert دفترچه سئوالات آزمون دکترای شیمی کاربردی سال 1396

دانلود فایل

closeدفترچه سئوالات آزمون دکترای شیمی کاربردی سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته شیمی کاربردی سال 1396 در این دفترچه 45 سئوال در زمینه کنترل دستگاه‌ها و گسترش شیمی از آزمایشگاه به صنعت، واکنش‌گاه‌های شیمیایی، شیمی تجزیه پیشرفته ارائه شده است دفترچه سئوالات این آزمون برای علاقمندان دوره های دکترا و فارغ التحصیلان دوره های کارشناسی ارشد ارائه گردیده است

همه پایه‌ها
more_vert دفترچه سئوالات آزمون دکترای شیمی معدنی سال 1396

دانلود فایل

closeدفترچه سئوالات آزمون دکترای شیمی معدنی سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته شیمی معدنی سال 1396 در این دفترچه 45 سئوال در زمینه شیمی معدنی پیشرفته، سینیتیک، ترمودینامیک، مکانیزم واکنش‌های معدنی، طیف‌سنجی در شیمی معدنی ارائه شده است دفترچه سئوالات این آزمون برای علاقمندان دوره های دکترا و فارغ التحصیلان دوره های کارشناسی ارشد ارائه گردیده است

همه پایه‌ها
more_vert دفترچه سئوالات آزمون دکترای شیمی تجزیه سال 1396

دانلود فایل

closeدفترچه سئوالات آزمون دکترای شیمی تجزیه سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته شیمی تجزیه سال 1396 در این دفترچه 45 سئوال در زمینه شیمی تجزیه پیشرفته، اسپکتروسکوپی تجزیه‌ای، الکتروشیمی تجزیه‌ای ارائه شده است دفترچه سئوالات این آزمون برای علاقمندان دوره های دکترا و فارغ التحصیلان دوره های کارشناسی ارشد ارائه گردیده است