مقالات سرمایه اجتماعی
مقاله علمی و پژوهشی سرمایه اجتماعی و ارتقاء تعلق مکانی
تاریخ 18 فروردین 1398 ساعت 08:18:24
کد خبر: 000776
مقاله علمی و پژوهشی سرمایه اجتماعی  و ارتقاء تعلق مکانی

در این مقاله علمی و پژوهشی که در 29 صفحه و با 43 عنوان فهرست منبع ارائه شده است سرمایه اجتماعی، تعلق مکانی ، سکونت پایدار ، زیست بوم عاطفی و خانوار روستایی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در زمینه یافته های پژوهشی بحث و بررسی شده و نتایج آماری ارائه گردیده است

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد از نتایج این پژوهش و تحقیق علمی می توانند در رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد به عنوان یکی از منابع استفاده نمایند.

دانلود مقاله PDF