مقالات سرمایه اجتماعی
مقاله علمی و پژوهشی سرمایه اجتماعی و توسعه کارآفرینی سازمانی
تاریخ 17 فروردین 1398 ساعت 12:58:57
کد خبر: 000755
مقاله علمی و پژوهشی سرمایه اجتماعی  و توسعه کارآفرینی سازمانی

در این مقاله علمی و پژوهشی که در 23 صفحه و با 45 عنوان فهرست منبع ارائه شده است توسعه کارآفرینی سازمانی ،کارآفرینی سازمانی ، نوآوری و سرمایه اجتماعی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در زمینه یافته های پژوهشی بحث و بررسی شده و نتایج آماری ارائه گردیده است

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد از نتایج این پژوهش و تحقیق علمی می توانند در رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد به عنوان یکی از منابع استفاده نمایند.