مقالات سیاستها و پژوهشهای اقتصادی
مقاله برآورد کشش جانشینی سرمایه و انرژی در بخش صنایع شیمیایی کشور
تاریخ 23 دی 1398 ساعت 00:45:45
کد خبر: 006968
مقاله برآورد کشش جانشینی سرمایه و انرژی در بخش صنایع شیمیایی کشور

مقاله علمی و پژوهشی " برآورد کشش جانشینی سرمایه و انرژی در بخش صنایع شیمیایی کشور" مقاله ای است در 16 صفحه و با 29 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث جانشینی سرمایه و انرژی، کشش آلن، کشش موریشیما، سیستم معادلات همزمان پرداخته شده است

چکیده مقاله

در دنیای کنونی به‌دلیل مصرف زیاد حامل‌های انرژی و تولید آلاینده‌های زیست‌محیطی به‌وسیله برخی از آنها مطالعه و بررسی متغیرهای مؤثر بر تقاضا و مصرف انرژی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این مقاله با استفاده از تابع هزینه ترانسلوگ 4 نهاده‌ای (سرمایه، نیروی کار، انرژی الکتریکی و سایر حامل‌های انرژی) و برای داده‌های سری زمانی (1386- 1377) سهم‌های هزینه‌ای برای نهاده‌های تولید برآورد می‌گردد، سپس از آنها برای محاسبه کشش‌های جانشینی قیمتی و متقاطع آلن و موریشما استفاده می‌شود. بر اساس نتایج به‌دست آمده از برآوردهای این پژوهش مقدار کشش قیمتی موریشیما برای سرمایه و انرژی الکتریکی 588/1 و کشش‌های قیمتی آلن برای دیگر حامل‌های انرژی برابر 698/0 می‌باشد که هر دو بیانگر جانشین بودن نهاده سرمایه و انرژی در دوره مورد مطالعه است، همچنین مقدار کشش متقاطع قیمتی بین دو نهاده انرژی الکتریکی و سایر حامل‌های انرژی بجز انرژی الکتریکی برابر (363/1-) بوده است که نشان می‌دهد این دو نهاده در دوره مورد بررسی مکمل یکدیگرند.

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

دانلود مقاله PDF

مطالب مرتبط: