مقالات سیاستها و پژوهشهای اقتصادی
مقاله پیش‌بینی قیمت محصولات کشاورزی: مطالعه موردی پیاز، سیب‌زمینی و گوجه‌فرنگی
تاریخ 15 آذر 1398 ساعت 11:34:04
کد خبر: 004700
مقاله پیش‌بینی قیمت محصولات کشاورزی: مطالعه موردی پیاز، سیب‌زمینی و گوجه‌فرنگی

مقاله علمی و پژوهشی " پیش‌بینی قیمت محصولات کشاورزی: مطالعه موردی پیاز، سیب‌زمینی و گوجه‌فرنگی" مقاله ای است در 33 صفحه و با 16 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث پیش‌بینی قیمت، پیاز، سیب‌زمینی، گوجه‌فرنگی، ARIMA، ‌هارمونیک، تعدیل نمایی، ARCH، شبکه عصبی مصنوعی پرداخته شده است

چکیده مقاله

این مطالعه با هدف پیش‌بینی قیمت اسمی‌‌ و واقعی برخی از محصولات کشاورزی نظیر پیاز، سیب‌زمینی و گوجه‌فرنگی صورت گرفته است. پس از بررسی‌ایستایی سریها، تصادفی بودن متغیرها با استفاده از دو آزمون ناپارامتریک والد- ولفویتز و پارامتریک دوربن- واتسون بررسی شد. براساس نتایج ‌این آزمونها تمامی ‌‌سری قیمت اسمی‌‌ محصولات یاد شده، همچنین سری قیمت واقعی سیب‌زمینی به‌عنوان سریهای غیرتصادفی و قابل پیش‌بینی ارزیابی شدند. دوره مطالعه، سالهای 1384-1350 را در بر می‌گیرد. الگوهای مورد استفاده برای پیش‌بینی نیز الگوهای خودرگرسیو (AR) ، میانگین متحرک (MA) ، ARIMA ، تعدیل نمایی یگانه ، تعدیل نمایی دوگانه ،‌ هارمونیک ، ARCH و الگوی شبکه عصبی مصنوعی بود. از میان چهار سری پیش‌بینی بر اساس معیار کمترین خطا، الگوی ARIMA سریهای قیمت اسمی پیاز و سیب‌زمینی را بهتر از سایر روشها پیش‌بینی کرد. الگوی‌ هارمونیک، قیمت اسمی گوجه‌فرنگی را با کمترین خطا پیش‌بینی کرد. برای قیمت واقعی سیب‌زمینی نیز پیش‌بینی الگوی ARCH حاوی کمترین خطا بود. میزان خطای پیش‌بینی در سری اسمی ‌‌سیب‌زمینی کمتر از سری واقعی آن بود. مقادیر پیش‌بینی شده برای سال 1385 و 1386به جز قیمت سیب‌زمینی نسبت به مقادیر سال 1384 بالاتر به دست آمد.

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

دانلود مقاله PDF