مقالات مدیریت منابع انسانی
مقاله عوامل مؤثر بر توانمندسازی منابع انسانی
تاریخ 23 آبان 1398 ساعت 22:34:52
کد خبر: 003801
مقاله عوامل مؤثر بر توانمندسازی منابع انسانی

مقاله علمی و پژوهشی " عوامل مؤثر بر توانمندسازی منابع انسانی" مقاله ای است در 26 صفحه و با 48 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث توانمندسازی؛ توسعه‌ی منابع انسانی؛ عوامل مؤثر بر توانمندسازی پرداخته شده است

چکیده مقاله

نیروی انسانی از عوامل مؤثر در تحقق اهداف و مأموریت‌های هر سازمان به‌شمار می‌روند. این پژوهش، با هدف بررسی عوامل مؤثر بر توانمندسازی منابع انسانی حوزه‌ی ستادی وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری انجام گرفت. پژوهش حاضر از نوع تحقیق توصیفی‌پیمایشی است. جامعه‌ی آماری تحقیق 665 نفر و نمونه‌ی آماری برابر 248 نفر است که به روش نمونه‌گیری تصادفی‌طبقه‌ای متناسب با حجم نمونه انتخاب شدند. برای جمع‌آوری اطلاعات، از پرسش‌نامه استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌های تحلیل عاملی (تأییدی و اکتشافی)، آزمون فریدمن و تحلیل رگرسیون چندمتغیره بهره‌گیری شد. یافته‌های تحقیق، بیانگر آن است که: مدیریت مشارکتی، داشتن اهداف روشن، فراهم‌کردن اطلاعات، دسترسی به منابع، نظام پاداش‌دهی، تشکیل گروه، تفویض اختیار، ارزیابی عملکرد، الگوسازی، حمایت‌کردن، برانگیختن، استقلال و ساختار سازمانی، به‌ترتیب از مؤثرترین عوامل مؤثر بر توانمندسازی منابع انسانی حوزه‌ی ستادی وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری است. افزون بر این نتایج به‌دست‌آمده از مدل رگرسیون چندمتغیره بیانگر آن است که از میان سیزده عامل مؤثر بر توانمندسازی، چهار عامل برانگیختگی هیجان، حمایت‌کردن، الگوسازی و نظام پاداش‌دهی توانمندسازی منابع انسانی را تبیین کرده‌اند.

عنوان مقاله [English]

Assessment of the Effective Factors Influencing Human Resource Empowerment

چکیده [English]

Human resource is an effective factor in achieving the goals for carrying out the mission of an organization. This research is carried out to investigate the effective factors influencing the empowerment of human resource in the ministry of higher education. This is a descriptive survey research. The research population includes 665 subjects containing 246 subjects as sample population selected according to stratified random sampling. Questionnaires were applied to collect data. Factor analysis (both confirmative and exploratory), Friedman test, and multivariate regressive analysis were applied for data analysis. The outcomes indicated that participative management, having precise goals, providing information, having access to sources, award system, developing groups, authorization, performance evaluation, modeling, supporting, motivating, independence, and organizational structure are respectively the most effective factors influencing human resource empowerment in the headquarters of the ministry of higher education. Moreover, the outcomes derived from multivariate regression indicated that motivating, supporting, modeling, and reward system, among these thirteen effective factors, are explained as human resource empowerment factors.

کلیدواژه‌ها [English]

empowerment, Human Resource Development, Effective Factors on Empowerment

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

توانمندسازی+ توسعه‌ی منابع انسانی+ عوامل مؤثر بر توانمندسازی+ مقالات مدیریت+منابع انسانی