مقاله اولویت‌بندی موانع پیاده‌سازی مدیریت منابع انسانی از منظر مدل هم‌افزایی الکترونیک

مقاله اولویت‌بندی موانع پیاده‌سازی مدیریت منابع انسانی از منظر مدل هم‌افزایی الکترونیک

مقاله علمی و پژوهشی " اولویت‌بندی موانع پیاده‌سازی مدیریت منابع انسانی از منظر مدل هم‌افزایی الکترونیک" مقاله ای است در 20 صفحه و با 17 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث مدیریت منابع انسانی؛ مدیریت منابع انسانی الکترونیک؛ هم‌افزایی الکترونیک پرداخته شده است

چکیده مقاله

امروزه سرمایه‌ی انسانی مهم‌ترین وجه تمایز میان سازمان‌ها به‌شمار می‌رود. این‌که این سرمایه چه‌گونه مدیریت شود، می‌تواند تعیین‌کننده‌ی برتری رقابتی یک شرکت در آینده باشد. هدف از تحقیق حاضر، بررسی چالش‌های پیاده‌سازی مدیریت منابع انسانی الکترونیک براساس مدل هم‌افزایی الکترونیک است. تحقیق از نوع توصیفی‌ از شاخه‌ی میدانی بوده است. جامعه‌ی آماری تحقیق، شامل مدیران شرکت ذوب آهن اصفهان می‌باشد که با توجه به فرمول آماری، حجم نمونه تعداد120نفر برآورد شد. از آزمون t تک‌متغیره، آزمون فریدمن و نمودار مقایسه‌ای رادار برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که عوامل سیستم هم‌افزایی الکترونیک موجود در پیاده‌سازی مدیریت منابع انسانی الکترونیک شرکت ذوب آهن، مانع به‌وجود می‌آورد.

عنوان مقاله [English]

Prioritizing the Obstacles in the Way of Accomplishing Human Resource Management from the View of Electronic Synergy

چکیده [English]

Human resource has now become the most important distinguishing factor in organizations. The extent to which human resource is managed properly, determines the competition privilege of organizations. This research is intended to asses the challenges in the way of fulfilling human resource management from the view of electronic synergy. This is a descriptive survey research. The research population covers all the managers at Zoub-e-Ahan plant in Isfahan. The sample group was calculated to be 120 subjects. Uninvariate t-test as well as Friedman test and comparative radar diagram were applied for data analysis. The results indicated that the elements of electronic synergy system being applied to the fulfillment of human resource management in Zob-e-Ahan plant brought about obstacles.

 کلیدواژه‌ها [English]

human resource management, electronic human resource management, Electronic Synergyدانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

دانلود مقاله PDF

مطالب مرتبط

تگ‌ها

مطالب پربیننده

امروز
هفته
ماه

عضویت در خبرنامه