مقالات مدیریت منابع انسانی
مقاله رابطه بین رهبری اخلاقی و توانمندسازی کارکنان
تاریخ 23 آبان 1398 ساعت 22:25:57
کد خبر: 003797
مقاله رابطه بین رهبری اخلاقی و توانمندسازی کارکنان

مقاله علمی و پژوهشی " رابطه بین رهبری اخلاقی و توانمندسازی کارکنان" مقاله ای است در 22 صفحه و با 31 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث رهبری؛ رهبری اخلاقی؛ توانمندسازی کارکنانپرداخته شده است

چکیده مقاله

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه‌ی بین رهبری اخلاقی و توانمندسازی کارکنان در نیروگاه شهید محمد منتظری اصفهان صورت گرفته است. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی و جامعه‌ی آماری آن، شامل کلیه‌ی کارکنان شاغل در نیروگاه (610=N) در سال 1390 بود که از این تعداد 203 نفر از کارکنان به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای متناسب با حجم جامعه، به‌عنوان نمونه‌ی آماری انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها، پرسش‌نامه‌ی رهبری اخلاقی دهوق و دن هارتگ (2008) و پرسش‌نامه‌ی توانمندسازی اسپریتزر (1995) بوده است. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها به کمک آمار توصیفی و استنباطی صورت گرفت. یافته‌های پژوهش نشان داد که بین رهبری اخلاقی و توانمندسازی کارکنان رابطه‌ی مثبت و معناداری وجود دارد (48/0=R).

عنوان مقاله [English]

The Relation between Ethical Leadership and Empowerment of the Employees

چکیده [English]

This research is intended to assess the relation between Ethical leadership and empowerment of the employees in Martyr Montazeri power station in Isfahan. This is a survey research applying correlation method. Research population covers all the employees in the power station (N=610) in 1390 from whom 203 were selected as the sample group according to stratified random sampling. Dahooq and Dan Hartlage's ethical leadership questionnaire (2008) and Spriters' (1995) empowerment questionnaire were employed to collect data. Data analysis was performed through inferential and descriptive statistics. The results indicated that there is a significant positive relationship between ethical leadership and empowerment of the employees (R=0.48).

کلیدواژه‌ها [English]

Leadership, Ethical leadership, Empowerment of the Employee

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

دانلود مقاله PDF