مقالات مدیریت منابع انسانی
مقاله تعیین معیارهای ارزیابی عملکرد کارکنان یک شرکت تولیدی
تاریخ 21 آبان 1398 ساعت 20:24:10
کد خبر: 003733
مقاله تعیین معیارهای ارزیابی عملکرد کارکنان یک شرکت تولیدی

 مقاله علمی و پژوهشی " تعیین معیارهای ارزیابی عملکرد کارکنان یک شرکت تولیدی" مقاله ای است در 22 صفحه و با 17 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث معیارهای ارزیابی عملکرد؛ راهبرد‌های رقابتی پورتر؛ مدیریت راهبردی منابع انسانی؛ تحلیل سلسله‌مراتبی فازیپرداخته شده است

چکیده مقاله

هدف از پژوهش حاضر، توسعه یک نظام ارزیابی عملکرد کارکنان است که این قابلیت را دارا باشد تا در راهبرد‌های مختلف، به ارزیابی عملکرد کارکنان بپردازد. شیوة پژوهشٰ پیمایشی بوده و گروهی متشکل از خبرگان حوزه مدیریت راهبردی منابع انسانی و مدیران ارشد یک سازمان فعال در زمینة تولید فولاد به‌عنوان نمونه، در تحقیق مشارکت داده شدند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه بود که بر اساس شاخص‌های نظام ارزیابی عملکرد سازمان مورد بررسی، طراحی شد. داده‌های گردآوری‌شده با استفاده از روش تحلیل سلسله‌مراتبی فازی، مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که در راهبرد رهبری هزینه، معیار‌های رعایت سلسله‌مراتب کاری، کمیت کار و توانایی تصمیم‌گیری، بیشترین ضرایب اهمیت را به خود اختصاص دادند، در حالی که در راهبرد تمرکز، معیار‌های همکاری و شرکت در کار گروهی، قدرت سرپرستی و اداره امور و توانایی تصمیم‌گیری بیشترین اهمیت را داشتند. در راهبرد تمایز نیز معیار‌های ابتکار و خلاقیت، کیفیت و ارائه پیشنهادهای سازنده از معیار‌های دیگر امتیاز بیشتری کسب کردند. در پایان، نظام ارزیابی عملکرد توسعه‌داده‌شده به‌صورت آزمایشی برای ارزیابی عملکرد تعدادی از کارمندان مورد استفاده قرار گرفت.

عنوان مقاله [English]

Developing Employees’ Performance Evaluation Standards in a Productive Company

چکیده [English]

This research is intended to develop a performance evaluation standard system to work in different strategies. This is a survey research which has studied a group of strategic human resource experts and higher managers in an active steel organization. Questionnaires which were designed according to the indicators of performance evaluation system, were employed to gather information. The information was analyzed on the basis of Fuzzy-AHP analysis method. The results indicated that hierarchical work standards, amount of work and the ability to make decision are more important in cost leadership strategies. In the distinction strategy, standards of innovation and creativity, quality and constructive suggestions gained the highest priority. Finally, performance evaluation system developed as an experimental system was employed for the evaluation of some employees.

 کلیدواژه‌ها [English]

Performance Evaluation Standards, Porter’s Competitive Strategy, Human Resource Strategic Management, Fuzzy-AHP Analysis

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

دانلود مقاله PDF