مقالات مدیریت منابع انسانی
مقاله شناسایی و اولویت بندی مولفه های دارایی های نامشهود سازمانی
تاریخ 15 آبان 1398 ساعت 15:54:54
کد خبر: 003552
مقاله شناسایی و اولویت بندی مولفه های دارایی های نامشهود سازمانی

مقاله علمی و پژوهشی " شناسایی و اولویت بندی مولفه های دارایی های نامشهود سازمانی" مقاله ای است در 24 صفحه و با 28 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث اقتصاد دانشی؛ جوامع دانشی؛ دارایی‌های نامشهود؛ فن دلفی فازی پرداخته شده است

چکیده مقاله

تحقیق حاضر باهدف شناسایی و اولویت‌بندی دارایی‌های نامشهود سازمانی در دانشگاه‌های دولتی انجام گرفت. این تحقیق ازنظر روش ترکیبی و ازنظر نوع پژوهش، قیاسی ـ استقرایی است. جامعۀ آماری پژوهش، مدیران ارشد دانشگاه‌های دولتی منطقه 5 کشور بوده که با استفاده از روش نمونه‌گیری گلولۀ‌برفی 20 نفر از آنان به‌عنوان اعضای نمونه انتخاب شدند. نتایج تحقیق مشتمل بر دو بخش است که در بخش اول مجموعه‌ای از دارایی‌های نامشهود سازمانی شناسایی و در بخش دوم میزان اهمیت و اولویت این دارایی‌ها  مشخص شده است. باتوجه‌به انجام مصاحبه ساختاریافته با خبرگان، استفاده از نظر خبرگان در اجرای مصاحبه و اینکه اختلاف میانگین فازی دو مرحلۀ اجرا کم‌تر از 1/0 است، تحقیق حاضر از پایایی مناسبی برخوردار بوده، همچنین در این تحقیق اعضای شرکت‌کننده در مطالعه، افراد متخصص و آشنا با موضوع تحقیق بودند، لذا تحقیق، از اعتبار محتوا نیز برخوردار است. نتایج تحقیق، نشان‌دهندۀ آن است که هوش سازمانی، سرمایۀ انسانی، هوش رقابتی، ارزش‌محوری، پایگاه داده‌ها، احساس رسالت، کل‌نگری، مدیریت دانش، رهبری و ویژگی‌های محیط کار، مهم‌ترین دارایی‌های نامشهود سازمانی است. 

عنوان مقاله [English]

Identifying and prioritizing the Components of Organizational Invisible Assets

چکیده [English]

This research in aimed at identifying and prioritizing organizational invisible assets at public universities. This compound research follows a deductive-inductive method. Research population includes chief managers at public universities at 5 regions of the country. A sample group of 20 subjects was selected by snowball sampling method. The results of the research are divided into two phases. In the first part a group of invisible assets was identified, and in the second part their importance and priority was determined. As the results of the interviews with expert indicates and the Fuzzy mean difference of two phases of performing the test is less than 0.1, the research is reliable. As the people involved in the research were specialists and familiar with the issue, the research has gained content validity. The results indicated that organizational talent, human capital, competitive talent, value-orientedness, databases, mission sympathy, generality, knowledge management, leadership, and the features of work environment compose the invisible assets of the organization.

کلیدواژه‌ها [English]

knowledge economy, knowledge communities, invisible assets, Delphi-Fuzzy technique

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

دانلود مقاله PDF