مقالات مدیریت منابع انسانی
مقاله عوامل موثر بر ماندگاری منابع انسانی دانشی در شرکت‌های دانش‌بنیان
تاریخ 15 آبان 1398 ساعت 02:48:42
کد خبر: 003547
مقاله عوامل موثر بر ماندگاری منابع انسانی دانشی در شرکت‌های دانش‌بنیان

مقاله علمی و پژوهشی " عوامل موثر بر ماندگاری منابع انسانی دانشی در شرکت‌های دانش‌بنیان" مقاله ای است در 26 صفحه و با 68 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث ماندگاری؛ منابع انسانی؛ اقتصاد دانش‌محور؛ شرکت‌های دانش‌بنیان پرداخته شده است

چکیده مقاله

امروزه شهرت و عظمت سازمان‌ها و شرکت‌های بزرگ، صرفاً به‌دلیل وجود دارایی‌های فیزیکی یا مالیِ بیشتر نیست، بلکه به خاطر سرمایۀ انسانی، دانش و مهارت‌های آنان است. به‌عبارتی، یکی از کلیدهای موفقیت در اقتصاد دانش‌محور که در آن داشتن مزیت رقابتی باعث تمایز یک سازمان از سایر سازمان‌ها می‌شود، منابع انسانی است که باید نسبت به آن توجه بیشتری صورت گیرد. ازاین‌رو هدف این مقاله، شناسایی عوامل مؤثر بر ماندگاری منابع انسانی دانشی در شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی است. رویکرد پژوهش به‌صورت کیفی اکتشافی و با روش تحلیل محتوای مبتنی بر مصاحبه نیمه‌ساختاریافته با 9 شرکت دانش‌بنیان موفق مستقر در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری است. برای تحلیل داده‌ها از روش کدگذاری و مقوله‌بندی استفاده شد که درنهایت عوامل مؤثر در قالب 17 مؤلفه و 3 مقولۀ فردی، سازمانی و محیطی، شناسایی و تحلیل شدند. در پایان نیز بر مبنای نتایج، پیشنهادهایی در این حوزه ارائه شد.

عنوان مقاله [English]

Factors Affecting the Persistence of Knowledge-Oriented Human Resource in Knowledge-Based Companies

چکیده [English]

These days, reputation and greatness of large organizations and companies are not simply due to their possession of physical or financial assets. Rather, it is because of their human capital and their knowledge and skills. In fact, human resource is considered as a key to success in a knowledge-based economy, where having a competitive advantage distinguishes an organization from others.  So, it should necessarily be given more attention. This study is intended to identify the factors affecting the persistence of knowledge-oriented human resource in knowledge-based Iranian companies. The research follows a qualitative-exploratory method using semi-structured interview for content analysis. It contains nine successful knowledge-based companies in development centers and science and technology parks. Coding method and categorization are employed for data analysis. 17 components and 3 individual, organizational and social categories are identified as effective factors. Finally, based on the results, suggestions are made to be employed in this area.

کلیدواژه‌ها [English]

persistence, human resources, knowledge-based economy, knowledge-based companies

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .