مقاله بررسی تاثیر رهبری راهبردی بر نوآوری با تاکید بر رویکرد ارتباطات شبکه ای

مقاله بررسی تاثیر رهبری راهبردی بر نوآوری با تاکید بر رویکرد ارتباطات شبکه ای

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی تاثیر رهبری راهبردی بر نوآوری با تاکید بر رویکرد ارتباطات شبکه ای " مقاله ای است در 25 صفحه و با 53 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث رهبری راهبردی؛ شبکه‌سازی؛ نوآوری؛ سازمان صنعتی دفاعی پرداخته شده است

چکیده مقاله

امروزه و در شرایط تشدید تلاطم‌های محیطی، رهبران پیشتازِ سازمانی در روندی فزاینده از مزایای ارتباطات شبکه‌ای برای نیل به آرمان‌های نوآورانه بهره می‌جویند. ازاین‌منظر، تحقیق حاضر در تلاش است تا رابطه بین رهبری راهبردی و نوآوری سازمانی را با تأکید‌بر نقش ارتباطات شبکه‌ای در عرصه یک سازمان صنعتی- دفاعی مورد واکاوی علمی قرار دهد. جامعه پژوهش شامل کلیه کارکنان شاغل در سازمان موردمطالعه (120 نفر) است و انتخاب نمونه به‌صورت تمام‌شماری صورت گرفته است. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه است که پایایی آن با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفته است. داده‌های تحقیق به‌روش معادلات ساختاری تحلیل شد. نتایج، حاکی از آن است که رهبری راهبردی هم به‌صورت مستقیم و هم به‌صورت غیرمستقیم از طریق ارتباطات شبکه‌ای بر ارتقای سطح نوآوری جامعه هدف تأثیرگذار است و اینکه دامنه اثرات غیرمستقیم به‌مراتب از اثرات مستقیم بیشتر است که این نتیجه، بر کارآمدبودن نقش وافر ارتباطات  شبکه‌ای صحه می‌نهد. درپایان، مدل جدیدی که ارتباط بین متغیرهای تحقیق را به تصویر می‌کشد، ارائه می‌شود.

عنوان مقاله [English]

The Effect of Strategic Leadership on Innovation Emphasizing on Network Communication Approach

چکیده [English]

These days, in this tense environmental turmoil, foremost organizational leaders are increasingly taking advantage of network communications to meet innovative ideals. Hence, this study is intended to propose a relationship between strategic leadership and organizational innovation emphasizing on the role of network communications in an Iranian industrial-defense organization. The research population consists of all personnel employed in the organization understudy (120 people) from whom a complete enumeration sample was formed. Data collection tool included a questionnaire whose reliability was confirmed through Cronbach's alpha formula. Structural equations method was employed for data analysis. The results indicated that strategic leadership has a direct and indirect effect on the improvement of the level of innovation of the target community through network communication. They also show that the range of indirect effects is far more than that of direct ones. This results in the effectiveness of the role of authenticated network communications. Finally, a new model illustrating the relationship between research variables is presented.

کلیدواژه‌ها [English]

strategic leadership, networking, innovation, defense industrial organizations

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

دانلود مقاله PDF

مطالب پربیننده

عضویت در خبرنامه