مقالات مدیریت منابع انسانی
مقاله طراحی مدل نظام مدیریت جانشین‌پروری مبتنی بر شاخص‌های بومی- سازمانی
تاریخ 10 آبان 1398 ساعت 02:01:24
کد خبر: 003390
مقاله طراحی مدل نظام مدیریت جانشین‌پروری مبتنی بر شاخص‌های بومی- سازمانی

مقاله علمی و پژوهشی " طراحی مدل نظام مدیریت جانشین‌پروری مبتنی بر شاخص‌های بومی- سازمانی" مقاله ای است در 25 صفحه و با 31 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث جانشین‌پروری؛ نظام مدیریت جانشین‌پروری؛ ارزیابی نظام جانشین‌پروری پرداخته شده است

چکیده مقاله

هدف پژوهش حاضر، بررسی مراحل استقرار نظام مدیریت جانشین‌پروری در سازمان‌هاست. جامعه آماری این تحقیق، مدیران ارشد شرکت ذوب‌آهن اصفهان بودند که از میان آنها نمونه 19 نفری با روش نمونه‌گیری هدف‌مند از نوع گلولۀ برفی انتخاب شد و با آنها مصاحبه نیمه‌ساخت‌یافته انجام گرفت تا مراحل استقرار، احصا شود. سپس به روش میدانی براساس تدوین پرسشنامه و انجام CVR و CVI تلاش شد با نظرسنجی از آنان­، نسبت به ارزیابی و تحلیل محتوای مراحل استقرار نظام جانشین‌پروری، اقدام شود. بعد از انجام مصاحبه‌ها و شناسایی تم‌های اصلی، پرسشنامه مبتنی‌بر شاخص‌ها و زیرشاخص‌های احصا‌شدۀ تم‌ها طراحی شد. تحلیل داده‌ها در قسمت کمی با استفاده از نرم‌افزار SPSS و در قسمت کیفی از روش تماتیک مبتنی‌بر کدگذاری سه‌مرحله‌ای کلارک و براون (2006) با استفاده از نرم‌افزار Nvivo انجام گرفت. نتایج نشان داد که از تعداد 32 زیرشاخص مستخرج از مصاحبه‌ها، شش مورد به‌علت عدم احراز نسبت روایی، حذف و 26 شاخص به‌وسیله مدل اندازه‌گیری و شاخص‌های برازش در نرم‌افزار Lisrel مورد تأیید قرار گرفت که به‌صورت فرایندی و تدریجی اتفاق می‌افتد. همچنین هرکدام از تم‌ها، پیش‌زمینه تم قبلی درجهت استقرار نظام می‌باشند.

عنوان مقاله [English]

Designing a Model for Succession Management System Based on Native Organizational Indicators

چکیده [English]

This research is intended to investigate the stages of establishing a model for succession management system for organizations. The statistical population of this research contain the senior managers of Zobeahan-e-Esfahan Company, among whom 19 people were selected as the sample through purposeful snowball sampling method. A semi-structured interview was conducted to determine the deployment stages. Then, by applying CVR and CVI, the researcher attempted to survey the content of the stages of establishing succession system by evaluating them through a questionnaire. Having conducted the interviews and after the identification of the main themes, the questionnaire was designed based on the indicators and sub-indicators of the themes. Data analysis was performed through SPSS software in quantitative phase, and thematic analysis was based on Clarke and Brown (2006) three-phase coding through NVivo software. The results indicated that six indicators, from 32 sub-indicators extracted from the interviews, were removed due to their low validity, and 26 indicators were verified by the model of measurement and fitness indexes in the Lisrel software, which occurs in procedural and gradual way. Also, it was found that each of the themes was the background of the previous one for establishing the system.

کلیدواژه‌ها [English]

succession planning, succession management system, evaluation of succession system

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .