مقالات مدیریت منابع انسانی
مقاله بررسی و تحلیل وضعیت نظام ارزشیابی عملکرد
تاریخ 10 آبان 1398 ساعت 01:58:17
کد خبر: 003388
مقاله بررسی و تحلیل وضعیت نظام ارزشیابی عملکرد

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی و تحلیل وضعیت نظام ارزشیابی عملکرد" مقاله ای است در 27 صفحه و با 21 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث آسیب شناسی؛ ارزیابی عملکرد؛ نظام ارزشیابی عملکرد پرداخته شده است

چکیده مقاله

وجود یا فقدان نظام ارزشیابی عملکرد مؤثر و کارآمد، با حیات و مرگ سازمان رابطۀ مستقیم دارد. سازمان‌ها وظیفه دارند تا درجهت هرچه کارآمدکردن این نظام تلاش نمایند. این پژوهش با هدف بررسی، تحلیل و نقد نظام ارزشیابی عملکرد در یکی از سازمانها انجام شد. روش تحقیق ازحیث نوع تحقیق، کاربردی و ازجهت ماهیت، توصیفی ـ پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق، مدیران و کارشناسانی می‌باشند که در فرایند طراحی، اجرا و نظارت بر نظام ارزشیابی عملکرد، نقش داشته‌اند. این تعداد که مستقر در استان تهران هستند 30 نفرند که به‌صورت تمام‌شماری انتخاب شده‌اند. شش پرسشنامه تحقیق در شش مرحله بین نمونه آماری توزیع شده است. برای بررسی و شناسایی چالش‌های نظام ارزشیابی عملکرد، داده‌های بهنجار (نرمال) از آزمون کولموگروف اسمیرونوف و برای میزان تأثیر هریک از چالش‌های شناسایی‌شده بر نظام ارزشیابی کارکنان از روش رگرسیون چندمتغیره استفاده شده است. نتایج به‌دست‌آمده از آزمون‌های انجام‌شده نشان داد که نظام ارزشیابی عملکرد در تمامی ابعاد (ورودی‌ها، محتوا، ارزشیاب‌ها، ارزشیابی‌شوندگان، شیوه‌های اجرا و خروجی‌ها) با آسیب‌ها، مشکلات و کاستی‌هایی مواجه است.

عنوان مقاله [English]

An Appraisal and Evaluation of the Status of Performance Evaluation System

چکیده [English]

The existence or absence of an effective performance evaluation system is directly related to the life or death of organizations. Organizations are supposed to work hard to optimize this system. This research is intended to review, analyze and criticize the performance evaluation system in an organization. This applied research follows a descriptive-survey method. The statistical population of this research contains managers who are involved in the design, implementation and monitoring of performance evaluation system. They include 30 experts working in Tehran province all of whom were selected as sample group. Six questionnaires were distributed among the subjects in six statistical stages. To investigate the challenges involved in performance evaluation system, the normal data from the Kolmogorov-Smirnov test was employed. Furthermore, the multivariable regression method was used to measure the impact of each of the identified problems on the employees’ evaluation system. The results indicated that the performance evaluation system is suffering from problems and shortcomings in all dimensions (inputs, content, evaluators, examinees, performance methods, and outcomes).

کلیدواژه‌ها [English]

pathology, evaluation system, performance evaluation system

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

دانلود مقاله PDF