مقالات مدیریت منابع انسانی
مقاله مدیریت بهینۀ منابع انسانی نخبه با بررسی نیازها، موانع و مشکلات و راهکارهای پیشنهادی از دیدگاه خود آنها
تاریخ 05 آبان 1398 ساعت 22:54:03
کد خبر: 003255
مقاله مدیریت بهینۀ منابع انسانی نخبه با بررسی نیازها، موانع و مشکلات و راهکارهای پیشنهادی از دیدگاه خود آنها

مقاله علمی و پژوهشی " مدیریت بهینۀ منابع انسانی نخبه با بررسی نیازها، موانع و مشکلات و راهکارهای پیشنهادی از دیدگاه خود آنها" مقاله ای است در 23 صفحه و با 30 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث مدیریت منابع انسانی نخبه؛ نیازها؛ موانع و مشکلات؛ راه‌کارها پرداخته شده است

چکیده مقاله

توسعۀ هر کشوری ریشه در کارآمدی نخبگان آن کشور دارد. هدف پژوهش حاضر، بررسی نیازها، موانع، مشکلات و راهکارهای پیشنهادی نخبگان و برداشتن گامی در راستای مدیریت بهینۀ منابع انسانی نخبه است. رویکرد پژوهش، کیفی از نوع پدیدارشناسی است. جامعۀ پژوهش شامل همۀ نخبگانی است که در سطح بنیاد ملی نخبگان دارای پرونده بوده و شامل 14800 نفر می‌باشند. از روش نمونه‌گیری هدفمند از نوع تغییرات بیشینه استفاده شد و از گروه‌های نُه‌گانۀ نخبگان، درمجموع پنجاه‌وپنج نفر در گروه نمونه قرار گرفتند. داده‌ها به روش مصاحبه نیمه‌ساختارمند گردآوری شد. یافته­ها برای هر نُه گروه در سه بخش مجزای نیازها؛ موانع و مشکلات، و راهکارها با روش کدگذاری رنگی کوربین و استراس تجزیه‌وتحلیل شدند. مقوله‌های هر بخش، برحسب فراوانی هر مقوله که بیانگر اهمیت آن است، ارائه شده است. تعدادی از نیازها و مشکلات برای نُه گروه نخبگان عمومیّت داشته و توجه ویژه‌ای را می‌طلبند و شامل «اشتغال متناسب با توانمندی‌ها؛ تسهیل ادامه تحصیل در مقاطع تحصیلات تکمیلی، بوروکراسی اداری و توجیه‌نبودن دانشگاه‌ها و سایر مؤسسات و سازمان‌های مرتبط با امور نخبگان؛ مشکلات تسهیلات ارائه‌شده توسط بنیاد و بی‌توجهی به نخبگان حوزۀ علوم انسانی» می‌باشند.

عنوان مقاله [English]

Optimizing Human Resource Management through the Identification of their Requirements, Barriers, and Problems: Solutions Presented by the Elites Themselves

چکیده [English]

The development of all countries is due to the competence of their elites. This research is intended to investigate the requirements, obstacles, problems, and the solutions suggested by the elites, and to take steps to optimize the management of the elite human resources. This is a qualitative phenomenological research. The research population includes all elites at Iran’s National Elite Foundations (INEF), including 14,800 elites having been registered. By a purposive sampling method of maximum change, a total number of 55 elites were selected from the ninth elite groups as the sample. Data were collected by semi-structured interview. The findings were analyzed separately for each of the nine groups in three categories of requirements, barriers, problems and solutions through Corbin and Strauss color coding. The categories of each section are presented in terms of the frequency of each category representing its importance. A number of requirements and problems were common in all nine elite groups requiring special attention. They include: employment in accordance with the capabilities, facilitation postgraduate education, administrative bureaucracy and the lack of universities’ justification, institutions, and organizations of issues relating to elites, problems caused by the deficiency of facilities provided by the INEF, and neglecting the elite of the humanities.

کلیدواژه‌ها [English]

human resource management, requirements, barriers and problems, solutions

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

دانلود مقاله PDF