مقالات مدیریت منابع انسانی
مقاله بررسی توانمندی های نیروی انسانی مرتبط با بلوغ تعامل پذیری دولت الکترونیک
تاریخ 03 آبان 1398 ساعت 22:17:10
کد خبر: 003200
مقاله بررسی توانمندی های نیروی انسانی مرتبط با بلوغ تعامل پذیری دولت الکترونیک

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی توانمندی های نیروی انسانی مرتبط با بلوغ تعامل پذیری دولت الکترونیک " مقاله ای است در 22 صفحه و با 29 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث توانمندی های نیروی انسانی؛ تعامل پذیری؛ بلوغ تعامل پذیری؛ دولت الکترونیک پرداخته شده است

چکیده مقاله

             

هر تغییری در سازمان، نیازمند پذیرش و کسب توانمندی‌های لازم از سوی نیروی انسانی آن سازمان است. تعامل‌پذیری دولت الکترونیک ازجمله مباحث جدید در سازمان‌های امروزی است که به مفهوم همکاری مشترک بین سازمان‌های متقابل اشاره دارد. در این مقاله به‌دنبال بررسی توانمندی‌های موردنیاز نیروی انسانی سازمان‌ها در مراحل مختلف بلوغ تعامل‌پذیری دولت الکترونیک هستیم. نمونه‌گیری در این پژوهش غیرتصادفی و هدفمند بوده و تعداد نمونه 16 نفر از خبرگان است که ازطریق معیارهای تحصیلات، سابقه کار حرفه‌ای و آثار مکتوب انتخاب شده‌اند. این پژوهش از نوع ترکیبی بوده که در مرحله اول ازطریق تحلیل محتوای کیفی جهت‌دار مراحل بلوغ تعامل‌پذیری و توانمندی‌های نیروی انسانی مرتبط با هر مرحله مشخص شد و سپس در مرحله کیفی با استفاده از فن دلفی فازی، موارد احصاشده توسط خبرگان تأیید شد. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که توانمندی‌های موردنیاز نیروی انسانی در مراحل اولیه بلوغ تعامل‌پذیری عمدتاً فنی است و هم‌ز‌مان با پیشرفت مراحل بلوغ تعامل‌پذیری این توانمندی‌ها پیچیده‌تر شده و شامل مهارت‌های نظری یا ادراکی می‌شود.

عنوان مقاله [English]

An Appraisal of the Human Resource Capabilities Associated with Interoperability Maturity of Electronic Government

چکیده [English]

Any changes in an organization entails accepting and acquiring of the essential skills by the human resources of that organization. Interoperability of electronic governments has emerged as a new issue in today's organizations referring to the concept of common collaboration among organizations. This research is aimed at identifying human resource capabilities needed by organizations during various stages of their maturity in e-government interoperability. A purposive nonrandom sample of 16 experts was selected from among the experts based on the criteria of education, professional experience and written works. This is a mixed method research in the first stage of which, qualitative directed analysis, the maturity stages of interoperability and human resource capabilities associated with each stage were identified. In the quantitative stage, using the Fuzzy Delphi technique, the identified items were confirmed by the experts. The results indicated that the required capabilities of human resources in the early stages of maturity of the interoperability are mainly technical, and as the interoperability maturity progresses go further, these requirements become more complex including theoretical or cognitive skills.

کلیدواژه‌ها [English]

human resource capabilities, interoperability, interoperability maturity, electronic government

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .