مقالات مدیریت منابع انسانی
مقاله مؤلفه های توسعه منابع انسانی سازمان های کوچک و متوسط (SMEs) برای دستیابی به عملکرد بهتر
تاریخ 03 آبان 1398 ساعت 22:16:00
کد خبر: 003199
مقاله مؤلفه های توسعه منابع انسانی سازمان های کوچک و متوسط (SMEs) برای دستیابی به عملکرد بهتر

مقاله علمی و پژوهشی " مؤلفه های توسعه منابع انسانی سازمان های کوچک و متوسط (SMEs) برای دستیابی به عملکرد بهتر" مقاله ای است در 21 صفحه و با 28 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث بنگاه‌های کوچک و متوسط؛ توسعه منابع انسانی؛ بعد ساختاری؛ بعد رفتاری؛ بعد زمینه‌ای پرداخته شده است

چکیده مقاله

پژوهش حاضر با هدف شناسایی مؤلفه‌های توسعه منابع انسانی به‌منظور ارتقای عملکرد SMEs ایران در سه بعد رفتاری، ساختاری و زمینه­ای صورت پذیرفته است. نوع پژوهش ازلحاظ هدف، کاربردی و روش آن براساس نحوه گردآوری داده­ها، کمی ـ کیفی  بود. در فاز کیفی با مرور ادبیات و پیشینه تحقیق وگفتگو با صاحب‌نظران و خبرگان حوزه منابع انسانی و SMEs،  مؤلفه­های سه بعد رفتاری، ساختاری و زمینه­ای استخراج و سپس  با تشکیل پانل دلفی متشکل از  25 خبره در چهار دور، مؤلفه‌های نهایی شناسایی شد و در فاز کمی براساس جدول مورگان، 375 مدیر SMEs انتخاب شدند. نمونه­گیری با استفاده از روش نمونه­گیری طبقه­ای انجام شد. مدل تحقیق در قالب 74 نشانگر در 12 متغیر مکنون برای دستیابی به سه متغیر مستقل مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج تحلیل ساختاری نشان داد، هر سه بعد، نقش معنی­داری در توسعه منابع انسانی SMEs دارند و مبتنی‌بر آزمون فریدمن، اولویت‌بندی هر سه بعد مشخص شد. لذا نتیجه تحقیق نشان داد مؤلفه‌های ابعاد ساختاری، رفتاری و زمینه‌ای مؤثر بر توسعه منابع انسانی، به افزایش دانش و مهارت، بهبود نگرش و انگیزه کارکنان و درنتیجه افزایش عملکرد مالی و عملیاتی  SMEs منجر شده است.

عنوان مقاله [English]

Components of Human Resource Development of Small and Medium Enterprises (SMEs) for Better Performance

چکیده [English]

This research is intended to identify the components of human resource development for the promotion of the performance of Small and Medium Enterprises (SMEs) at behavioral, structural and contextual dimensions. This is an applied research following a quantitative and qualitative data collection method. In the qualitative phase, reviewing the literature and the previous researches and discussing the subject with experts in the field of human resources and SMEs, the components of three dimensions of behavioral, structural, and contextual aspects were identified. The final components were identified by forming a panel of 25 experts in four phases based on Delphi method. In the quantitative phase, 375 of SME managers were selected based on the Morgan Table. Cluster sampling method was used to form the sample. The research model was designed with 74 indicators in 12 latent variables to achieve three independent variables. The outcomes of structural analysis illustrated that all three behavioral, structural and contextual aspects played significant roles in the development of human resources in SMEs. The priorities of the components were investigated by Freidman Testing. The results of the research indicated that the structural, behavioral and contextual components which affected the development of human resources led to increase in knowledge and skills, improvement of attitude and motivation, and consequently increase of financial and operational efficiency of SMEs.

کلیدواژه‌ها [English]

small and medium enterprises (SMEs), human resource development, structural dimension, behavioral dimension, contextual dimension

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

دانلود مقاله PDF

مطالب مرتبط: