مقالات مدیریت منابع انسانی
مقاله شناسایی و رتبه‌بندی کارکردهای بهره وری کارکنان با استفاده از تلفیق BSCو متدولوژی مهندسی ارزش
تاریخ 03 آبان 1398 ساعت 22:12:40
کد خبر: 003197
مقاله شناسایی و رتبه‌بندی کارکردهای بهره وری کارکنان با استفاده از تلفیق BSCو متدولوژی مهندسی ارزش

مقاله علمی و پژوهشی " شناسایی و رتبه‌بندی کارکردهای بهره وری کارکنان با استفاده از تلفیق BSCو متدولوژی مهندسی ارزش" مقاله ای است در 27 صفحه و با 37 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث بهره وری نیروی انسانی؛ کارکرد؛ مهندسی ارزش؛ سازمان تحقیقاتی نظامی پرداخته شده است

چکیده مقاله

بهره‌وری منابع انسانی یکی از رکن‌های مهم هر سازمان در ﺻﻮرﺗﯽ امکان‌پذیر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد که به صورت اصولی به چالش‌ها و موانع موجود بر سر راه بهره‌وری نیروی انسانی پرداخته شود. این ﭘﮋوﻫﺶ ﺍﺯ ﻓﺮﺁﯾﻨﺪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺍﺭﺯﺵ در ﺟﻬﺖ زمینه‌یابی و ﮐﺸﻒ ﻋﻮاﻣل ارتقاء بهره‌وری نیروی انسانی در ﺳﻄﺢ یک سازمان تحقیقاتی نظامی بکارگیری شده و کارکردهای شناسایی شده در قالب 4 منظر کارت امتیازی متوازن جانمایی شده است. اجزاء بهره‌وری دارای 4 بعد مالی، مشتری، فرآیندهای داخلی، یادگیری و رشد بوده و در مجموع دارای 25 کارکرد می‌باشد. روایی پرسشنامه محقق ساخته توسط 14 نفر از خبرگان بررسی و 3 سؤال حذف گردید. در بررسی پایایی پرسشنامه، ضریب آلفای کرونباخ برابر 0.86 به دست آمده است. کلیه فرضیه‌های تحقیق مورد تأیید و رتبه‌بندی کارکردها در هر بعد مشخص شد. کارکرد رسیدن به رفاه نسبی در بعد مالی، رضایت داشتن شغلی کارکنان در بعد مشتری، ایجاد نمودن انگیزه در بعد فرآیندهای داخلی و فراهم بودن آموزش‌های لازم در بعد یادگیری و رشد از بالاترین امتیاز برخوردار می‌باشد که نشان‌دهنده کارکرد تأثیرگذار در بهره‌وری کارکنان می‌باشند.

عنوان مقاله [English]

Investigating and Ranking the Efficiency of Employees' Productivity by Using BSC and Value Engineering Methodology Integration (Case Study: A Military Research Organization)

چکیده [English]

Human resource productivity is one of the key pillars of any organization if it is possible to address the challenges and barriers to the productivity of human resources in principle. This research studies the value engineering process for identifying and identifying the factors promoting the productivity of manpower at the level of a military research organization and identifying functions in the form of four balanced scorecard perspectives. The productivity components have 4 financial dimensions, customer, internal processes, learning and growth, and has a total of 25 functions. The validity of the researcher-made questionnaire was reviewed by 14 experts and 3 questions were deleted. In the reliability of the questionnaire, the Cronbach's alpha coefficient was 0.86. All the research hypotheses were approved and the ratings of functions in each dimension were determined. The performance of achieving relative welfare in the financial aspect, the satisfaction of having a job in the customer's area, creating motivation in the internal processes and providing the necessary training in the field of learning and growth have the highest score, indicating an effective function in the productivity of employees.

کلیدواژه‌ها [English]

Human Resources Productivity, Functional, Value Engineering, Military Research Organization

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

دانلود مقاله PDF