مقالات مدیریت منابع انسانی
مقاله ارائه الگوی تعیین ابعاد و استقرار اثربخش بهسازی عملکرد کارکنان در سازمان با رویکرد فراترکیب
تاریخ 03 آبان 1398 ساعت 21:05:04
کد خبر: 003191
مقاله ارائه الگوی تعیین ابعاد و استقرار اثربخش بهسازی عملکرد کارکنان در سازمان با رویکرد فراترکیب

مقاله علمی و پژوهشی " ارائه الگوی تعیین ابعاد و استقرار اثربخش بهسازی عملکرد کارکنان در سازمان با رویکرد فراترکیب" مقاله ای است در 25 صفحه و با 96 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث بهسازی عملکرد؛ بهسازی فردی؛ بین فردی و گروهی؛ سازمانی؛ محیطی

 پرداخته شده است

چکیده مقاله

 

پژوهش حاضر با هدف ارائة الگوی جامع تعیین و استقرار بهسازی عملکرد کارکنان با رویکرد فراترکیب انجام گرفته است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی بوده و در آن از روش فراترکیب استفاده شده است. محقق با استفاده از روش فراترکیب، بازنگری دقیق و عمیق در موضوع انجام داده است و یافته‌های پژوهش‌های کیفی مرتبط را ترکیب کرده است. در این راستا، 289 پژوهش کیفی در حوزة عملکرد کارکنان ارزیابی شد که در پایان 91 پژوهش انتخاب و با تحلیل محتوای آن‌ها ابعاد و کدهای مربوطه استخراج و میزان اهمیت و اولویت هریک با استفاده از آنتروپی شانون تعیین شد. براساس یافته‌های تحقیق، کدهای توسعه کارکنان، آموزش کارکنان، فرصت‌های شغلی، راهبردهای سازمان و مهارت‌های مدیریتی بیشترین ضریب اهمیت را در بین ابعاد چهارگانة بهسازی عملکرد کارکنان دارد. در نهایت، پس از طی گام‌های پژوهش، الگوی جامع تعیین و استقرار بهسازی عملکرد کارکنان در سه مرحله شناسایی، ساختار اجرا و طراحی برنامة حمایتی بهسازی عملکرد کارکنان ارائه شد.

عنوان مقاله [English]

Proposing an Pattern for Dimensions Determination and Effective Establishment of Improve staff performance in the organization using a Meta-synthesis Approach

چکیده [English]

The purpose of this study was to provide a model for determining of Effective and deploying effective employees' performance improvement through a Meta-synthesis approach. This research is an applied research and has been used by Meta-synthesis method. The researcher has carried out a detailed and in-depth review of the subject using the method of extension and combines the findings of qualitative research. In this regard, 289 researches in the field of employee performance were evaluated. At the end of 91 studies, they were selected and their dimensions and codes were extracted and their significance and priority were determined using Shannon entropy. According to research findings, codes of employee development, employee training, job opportunities, organizational strategies and management skills are the most important factors in the four dimensions of improving employee performance. Finally, after the research steps, the model for determining the effective establishment of employee performance in three phases of identification, the structure of implementation and design of the supportive program for improving employee performance was presented.

کلیدواژه‌ها [English]

Performance Improvement, Individual improvement, interpersonal and Groups, Organizational, Environmental

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

دانلود مقاله PDF