مقالات مدیریت منابع انسانی
مقاله طراحی مدل آموزش و توسعه سرمایه انسانی در صنایع خلاق
تاریخ 02 آبان 1398 ساعت 16:02:25
کد خبر: 003183
مقاله طراحی مدل آموزش و توسعه سرمایه انسانی در صنایع خلاق

مقاله علمی و پژوهشی " طراحی مدل آموزش و توسعه سرمایه انسانی در صنایع خلاق" مقاله ای است در 27 صفحه و با 37 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث صنایع خلاق؛ آموزش؛ نیازسنجی؛ خبرگزاری صدا وسیماپرداخته شده است

چکیده مقاله

این پژوهش درصدد تبیین و طراحی مدل آموزش و توسعه سرمایه انسانی در خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی است که با رویکرد کیفی(زمینه‌ای کلاسیک) و به روش تحلیل محتوا انجام شده است. با توجه به کیفی بودن داده‌ها، به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش تفسیری-تحلیلی استفاده شده که جایگزین روش‌های آماری استنباطی و توصیفی در رویکرد کمی است. روش نمونه‌گیری به صورت هدفمند و گلوله برفی بوده است. در این پژوهش، ابتدا نمونه های اولیه انتخاب شده و مصاحبه های عمیق انجام گرفته است. تعداد شرکت کنندگان در مصاحبه، به تعداد 13نفر از مدیران و متخصصان رسانه و اساتید دانشگاهی بوده، که پس از انجام چندین مصاحبه، مدل اولیة ناشی از کدگذاری ها و تحلیل‌ها حاصل شده است. در ادامه پس از کدگذاری کلیه مصاحبه‌های انجام شده، مقوله‌های اصلی مربوط و زیرمقوله‌های مرتبط شناسایی شده و گام ‌به‌ گام، مدل نهایی تکمیل گردیده است. نتایج کدگذاری‌ها و تحلیل‌ها با رویکرد کیفی در کل نظریه، موجب طراحی مدل شده است و در نهایت ، مدل مفهومی و اجزای مدل با مولفه‌ها و شاخص‌های مربوطه ارائه شده است.

عنوان مقاله [English]

Training and Development of Human Capital in the Creative Industries

چکیده [English]

This research seeks to explain and design the human capital education and development model in the Islamic Republic of Iran Broadcasting News Agency. This research is an applied objective which is carried out with a qualitative approach (classical ground) and content analysis method. Regarding the quality of the data, in order to analyze the data, an interpretive-analytical method has been used that replaces the inferential and descriptive statistical methods in the quantitative approach. Sampling method was purposeful and snowball. In this research, prototypes were first selected and in-depth interviews were conducted. The number of participants in the interview was about 13 media directors and university professors, following several interviews, the initial model of coding and analysis was obtained. Following the coding of all interviews, the main categories and related categories have been identified and step by step, the final model has been completed. The results of codings and analyzes with a qualitative approach in the whole theory have led to model design. Finally, the conceptual model and components of the model are presented with related components and indicators.

کلیدواژه‌ها [English]

Creative Industries, Education, Needs Assessment, IRIB NEWS AGENCY

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

دانلود مقاله PDF