مقاله الگوی برنامه‌ریزی راهبردی سرمایه‌های انسانی سازمان بسیج مهندسین با رویکرد کارآفرینی

مقاله الگوی برنامه‌ریزی راهبردی سرمایه‌های انسانی سازمان بسیج مهندسین با رویکرد کارآفرینی

مقاله علمی و پژوهشی " الگوی برنامه‌ریزی راهبردی سرمایه‌های انسانی سازمان بسیج مهندسین با رویکرد کارآفرینی" مقاله ای است در 23 صفحه و با 14 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث کار آفرینی؛ رویکرد کارآفرینی؛ برنامه‌ریزی راهبردی؛ سازمان بسیج مهندسین پرداخته شده است

چکیده مقاله

مقاله‌ی حاضر که حاصل یک پروژه‌ی پژوهشی کاربردی در مقطع زمانی سال‌های 1387 تا 1389 است، تلاش می‌کند از میان الگوها و مکاتب برنامه‌ریزی راهبردی، الگوی متناسب با بوم سازمان بسیج مهندسین را پیدا کند. واکاوی حوزه‌های فعالیت این سازمان، نشان‌دهنده‌ی بسترهای بسیار مناسب، جهت بهره‌گیری از مزیت‌ها و دست‌آوردهای کارآفرینی است. با تغییر در برنامه‌های راهبردی این سازمان، شرایط لازم برای حل مشکلات فعلی آن فراهم گردیده و موجب تسهیل حضور خیل عظیم مهندسان و متخصصان بسیجی در عرصه‌ی سازندگی کشور خواهد شد. بنابراین، هدف اصلی مقاله عبارت است از: طراحی الگوی برنامه‌ریزی راهبردی که فضای کارآفرینی را در سازمان بسیج مهندسین برای سرمایه‌های انسانی این سازمان فراهم نماید. در جهت تحقق هدف یادشده و برای پاسخ به سؤالات پژوهش، پس از بررسی انواع الگوهای برنامه‌ریزی راهبردی، بررسی مکاتب کارآفرینی و مطالعه‌ی عمیق سازمان بسیج مهندسین، الگوی مفهومی پژوهش را ارایه و ابعاد، مؤلفه‌ها و شاخص‌های این الگوی مفهومی را از طریق خبرگان مدیریتی و افراد با تجربه در حوزه‌ی برنامه‌ریزی راهبردی، در دو مرحله مورد سنجش قرار داده و در بخش نتایج، 9 بعد اصلی و 33 مؤلفه و با تغییرات اندک در 156 شاخص نشان داده است که الگوی طراحی‌شده، با ویژگی‌های سازمان بسیج مهندسین سازگار بوده و با ضریب روایی 93% و پایایی 977/0، برای اجرا در این سازمان قابل اتکا است. در انتها نیز پیشنهادهایی برای بسترسازی اجرای الگو ارایه گردیده است.

عنوان مقاله [English]

Human Capital Strategic Planning Model Engineers Basij Organization with Entrepreneurial Approach

چکیده [English]

Abstract This paper was extracted from an applied research project which was studied during the years between 2008 and 2010. The current strategic planning models and literature were explored to find a strategic planning model which is compatible with the structure and environment of Engineers Basij Organization. Analysis of different areas of the organization activities illustrated a wide variety of suitable substrates for benefiting from advantages and achievements of entrepreneurship. By changing the strategic planning of this organization, some of the problems and issues, which the organization has encountered, would be solved. As a result, Basij engineers and experts in a large number would easily participate in the process of development of the country. Therefore, the main objective of the research is to build a strategic planning model which can establish and support an entrepreneurial environment for the human resources of the organization. In order to achieve this objective and to answer the research questions, a contextual model was presented by reviewing the literature and by studying the Engineers Basij Organization. Then, the dimensions, components, and indicators of the model were examined and evaluated in two steps by analyzing the opinions of experts, specialists, and experienced individual in the field of strategic planning. In the result section, 9 main dimensions, 33 components, and 156 indicators with a slight different point out that the model is compatible with the characteristics of Engineers Basij Organization. In addition, the validity factor and stability factor of the model are 93% and 0.977 respectively and the model is suitable for adopting in the organization. Finally, some recommendations were mentioned in order to build the required infrastructures to execute the model in the organization.

کلیدواژه‌ها [English]

Entrepreneurship, Entrepreneurial Approach, Strategic planning, Basij Organization for Engineers

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

دانلود مقاله PDF

مطالب پربیننده

عضویت در خبرنامه