مقالات مدیریت منابع انسانی
مقاله بررسی نقش ارتباطی شنود مؤثر و تعهد سازمانی
تاریخ 29 مهر 1398 ساعت 19:34:40
کد خبر: 003121
مقاله بررسی نقش ارتباطی شنود مؤثر و تعهد سازمانی

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی نقش ارتباطی شنود مؤثر و تعهد سازمانی" مقاله ای است در 25 صفحه و با 51 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث ارتباطات؛ تعهد سازمانی؛ ارتباطات مؤثر؛ شنود مؤثر پرداخته شده است

چکیده مقاله

در دنیای امروز، به‌دلیل اهمیت ارتباطات، گوش دادن مؤثر دارای اهمیت ویژه‌ای است. مدیران، با گوش دادن مؤثر می‌توانند به نتایج مطلوب از جمله تعهد سازمانی دست یابند. این تحقیق، در دو سازمان تأمین اجتماعی و جهاد کشاورزی استان قم صورت گرفته است که نمونه‌ی آماری آن 210 نفر از کارکنان را دربرمی‌گیرد. تعداد 30 پرسش‌نامه به‌طور تصادفی در جامعه‌ی مورد مطالعه توزیع و پس از جمع‌آوری پرسش‌نامه‌ها ضریب پایایی (آلفای کرونباخ ) 92/0 به‌دست آمد و با اصلاحات نهایی به 95/0 رسید. برای سنجش روایی، تعداد 15 پرسش‌نامه با نظر استادان، مدرسان و کارشناسان مدیریت توزیع و با انجام اصلاحات، نهایی شد. پرسش‌نامه‌ها در سه بخش جمعیت‌شناختی و بررسی تعهد سازمانی با 30 سؤال و بررسی شنود مؤثر با 15 سؤال تنظیم شد. نتایج تحقیق، حاکی از آن است که بین مؤلفه‌ی مهارت شنود مؤثر و تعهد سازمانی کارکنان، رابطه‌ی مثبت و معنا‌داری وجود دارد. هم‌چنین، بین مهارت شنود مؤثر و تعهد عاطفی، مستمر و هنجاری رابطه‌ای معنادار و مثبت وجود دارد. براساس آزمون‌های انجام شده بر روی داده‌ها، از نظر رابطه‌ی مهارت شنود مؤثر با تعهد، مؤلفه‌های تعهد مستمر و تعهد عاطفی در رتبه‌ی اول و تعهد هنجاری در رتبه‌ی دوم قرار گرفت.

عنوان مقاله [English]

Reviewing the Communicative Role of Effective Listening And Commitment

چکیده [English]

Effective listening has become very essential due to the importance of communication in today’s world. With effective listening, managers can achieve desirable results including organizational commitment. This research has been conducted in two organizations of social insurance and cultural Jihad in Qom province, including 210 of their employees. 30 questionnaires were randomly distributed among the subject. We came about with a correlation coefficient of 0.92, which rose to 0.95 after modification. Getting the recommendations of scholars, professors, and experts of management, 15 questionnaires were applied for testing reliability after modification. The questionnaires were classified into three demographical parts for testing organizational commitment (30 questions) and effective listening (15 questions). The results indicated that there was a positive and significant relation between effective listening skill and organizational commitment of the employees. Positive and significant relation was also found between effective listening and emotional, normal, and consistency commitments. Regarding the relation between effective listening and commitment, the results of the tests on the data indicated that consistency commitment and emotional commitment were ranked as the first, and normal commitment occupied the second position

کلیدواژه‌ها [English]

communication, organizational commitment, Effective Listening, Effective Communication

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

دانلود مقاله PDF