مقالات مدیریت منابع انسانی
مقاله تدوین استراتژی‌های منابع انسانی
تاریخ 29 مهر 1398 ساعت 18:48:54
کد خبر: 003117
مقاله تدوین استراتژی‌های منابع انسانی

مقاله علمی و پژوهشی " تدوین استراتژی‌های منابع انسانی (مطالعه‌ی موردی: یکی از سازمان‌های معنوی کشور)" مقاله ای است در 25 صفحه و با 14 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث استراتژی منابع انسانی؛ تجزیه و تحلیل Swot؛ تجزیه و تحلیل Pest پرداخته شده است

چکیده مقاله

در سال‌های اخیر، منابع انسانی در سازمان‌ها جایگاه محوری پیدا کرده و عاملی استراتژیک برای اداره سازمان به‌شمار می‌رود. پژوهش حاضر، به‌منظور تدوین استراتژی‌های مطلوب منابع انسانی در یکی از سازمان‌های معنوی کشور انجام گرفته است. داده‌های تحقیق از طریق پرسش‌نامه، مصاحبه با مدیران و کارشناسان سازمان و نیز مطالعه‌ی گزارش‌های موجود استخراج گردیده است. برای تدوین استراتژی‌های منابع انسانی از روش‌های تجزیه و تحلیل SWOT و PEST استفاده شده است. هم‌چنین از مراحل مقدماتی تا ارایه‌ی استراتژی‌ها، از آزمون دلفی بهره‌گیری شده است. براساس نتایج تحقیق، سازمان مورد مطالعه، در فرایند ورودی منابع انسانی از نظر عوامل داخلی و خارجی از وضعیت مناسبی بر خوردار بوده و بالاتر از حد متوسط است؛ زیرا، جمع امتیاز نهایی عوامل داخلی و خارجی از 5/2 بیش‌تر است. در فرایند‌های خروجی و نگه‌داری منابع انسانی، سازمان، از نظر عوامل خارجی وضع مناسبی ندارد و پایین‌تر از حد متوسط است؛ زیرا جمع امتیاز نهایی عوامل داخلی و خارجی داخلی کم‌تر از 5/2 است. بنابراین، بهتر است سازمان در فرایند ورودی منابع انسانی، استراتژی‌های تهاجمی و در فرایند‌های نگه‌داری و خروجی، استراتژی‌های تدافعی را مورد تأکید قراردهد. یافته‌های تحقیق، مبین این نکته است که سازمان مورد مطالعه با اجرای موفق استراتژی‌های پیشنهادی می‌تواند موجب هم‌افزایی فعالیت‌ها و ایجاد انسجام و هم‌آهنگی بین سیاست‌های منابع انسانی با استراتژی‌های کلی گردد.

عنوان مقاله [English]

Designing Human Resource Strategies (Case Study: A Spiritual Organization)

چکیده [English]

Recently, Human Resource has been recognized as playing a basic function in the organizations and it has become a strategic factor. The present research is conducted to design proper strategies for human resource in a spiritual organization in the country. Research data was gathered by distributing questionnaires, interviewing with managers and experts, and reviewing the available organizational reports. For designing strategies, the researcher has used SWOT and PEST analytical methods. Delphi test has also been employed from the first steps to the end. Research Results indicated that the organization under study, at the entrance phase of human forces, was at an appropriate situation internally and externally, standing at a level higher than the medium; total sum of external and internal factors was higher than 2.5. However, the processes of maintenance and output of human resource of the organization were quite poor regarding external factors; total sum of external and internal factors was below the average 2.5. The organization was better in input process of human resource. Therefore, it is recommended that the organization applies aggressive strategies for human resource input. Yet, defensive strategy seems to be better for maintenance and output processes. Findings of this research indicated that if the organization under study accomplishes the recommended strategies successfully, it will be able to develop synergy, integration and convergence in human resource policies for its activities. 

کلیدواژه‌ها [English]

human resource strategy, SWOT Analysis, Pest Analysis

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

دانلود مقاله PDF