مقاله طراحی مدل بومی برای کنترل استراتژیک دستگاه‌های فرهنگی کشور

مقاله طراحی مدل بومی برای کنترل استراتژیک دستگاه‌های فرهنگی کشور

مقاله علمی و پژوهشی " طراحی مدل بومی برای کنترل استراتژیک دستگاه‌های فرهنگی کشور" مقاله ای است در 45 صفحه و با 26 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث مدیریت استراتژیک؛ کنترل استراتژیک؛ عوامل کلیدی؛ ارزش‌های فرهنگی؛ دستگاه‌های فرهنگی؛ ایران پرداخته شده است

چکیده مقاله

تحقیق حاضر، به‌منظور طراحی و ارایه‌ی الگویی مناسب برای کنترل استراتژیک دستگاه‌های فرهنگی کشور انجام شده است. این مقاله، با ارایه‌ی تعاریف، مفهوم‌سازی و مرور بر مبانی علمی و نظری مفهوم کنترل استراتژیک در سازمان‌ها پرداخته و مدل مناسب خود را درخصوص کنترل استراتژیک دستگاه‌های فرهنگی کشور ارایه کرده است که مدل پیشنهادی، در نوع خود بی‌نظیر و از جنبه‌ی خلاقیت و نوآوری، در کشور منحصربه‌فرد است.

محققین با تهیه پرسشنامه‌ای که دربرگیرنده‌ی شاخص‌ها و عوامل اصلی ساختار مدل پیشنهادی می‌باشد و پایایی آن براساس روش آلفای کرونباخ به‌میزان 8/98% محاسبه شده است، اقدام به توزیع پرسش‌نامه و جمع‌آوری آمار و اطلاعات مورد نیاز نموده و مراحل تجزیه‌وتحلیل آن را با استفاده از روش توصیفی با تکیه بر عوامل اصلی سازنده به انجام رسانده‌اند و متدولوژی خود را در چهار گام تشریح کرده‌اند. جامعه‌ی آماری مورد نظر، 6 دستگاهِ بزرگ فرهنگی کشور بوده و روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌بندی از نوع قرعه‌کشی و ابزار جمع‌آوری اطلاعات، مطالعات کتابخانه ای بوده است و در بخش میدانی، از پرسش‌نامه‌ی فوق که قبلاً روایی آن تأیید گردیده، استفاده شده است. پس از تجزیه‌وتحلیل یافته‌ها، از روش تحلیل عاملی تأییدی، فرضیه‌های پژوهش آزمون و تأیید گردیده و در پایان میزان برازش الگوی کنترل استراتژیک، با استفاده از مدل تحلیل مسیر سنجیده و الگوی مفهومی تحقیق، به تأیید نهایی رسیده است.

بعد از برازش الگوی مفهومی در مدل نهایی تحقیق، 9 عامل اصلی مؤثر بر فرایند کنترل استراتژیک دستگاه‌های فرهنگی کشور به‌دست آمد که عبارتند از: ارزش‌های محوری؛ فرایند برنامه‌ریزی؛ عوامل کلیدی؛ شایستگی و مسؤولیت‌پذیری کارکنان؛ سازمان‌دهی؛ تخصیص منابع؛ کنترل عملیاتی؛ کنترل راهبردی و اقدام اصلاحی. یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که هر چه قدر دستگاه‌های فرهنگی کشور در تدوین استراتژی‌های خود فعال باشند، در اجرای آن نیز فعال خواهند بود؛ هر چه دستگاه‌های فرهنگی کشور برنامه‌های مدون بیش‌تری داشته باشند، ارزیابی عملکرد آنان راحت‌تر به دست می‌آید و در ارزیابی عملکرد دستگاه‌های فرهنگی کشور بیش‌تر به برنامه‌های اجراء شده توجه می‌شود.

عنوان مقاله [English]

Designing and Explaining Strategic Control Paradigm for Country's Cultural Systems

چکیده [English]

Strategic control is a main duty of organizations executives at strategic level, in which the principal variables or vital factors of organization's success are ldentified and are carefully and consistenty monitored by the organization's senior decision makers. Strategic control precedes managerial control, supporting organization's long-term objectives, strategies, and missions.

In this article, the strategic control paradigm of country's cultural organizations is presented and examined through integrity and route analysis methods, using the data gathered from a number of cultural systems.

Results indicate that the data gathered properly fits with the strategic control paradigm of the country's culfural systems and values of the paradigm fitness parameters including GFI, NFI, MRSEA and other parameters calculated proves the merit of the conceptual paradigm fitness proposed by the researchers and country's cultural senior executives can utilize this paradigm to strategically control their organizations.

کلیدواژه‌ها [English]

Strategic Control, Strategic management, Success Key Factors, organizational culture

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

دانلود مقاله PDF

مطالب پربیننده

عضویت در خبرنامه