مقالات مدیریت منابع انسانی
مقاله متدولوژی تدوین و جاری‌سازی استراتژی توانمندسازی منابع انسانی در بستر فرهنگی ایران
تاریخ 22 مهر 1398 ساعت 01:08:56
کد خبر: 003102
مقاله متدولوژی تدوین و جاری‌سازی استراتژی توانمندسازی منابع انسانی در بستر فرهنگی ایران

مقاله علمی و پژوهشی " متدولوژی تدوین و جاری‌سازی استراتژی توانمندسازی منابع انسانی در بستر فرهنگی ایران" مقاله ای است در 19 صفحه و با 20 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث استفاده از آموزش؛ تفویض اختیار؛ شیوه‌های عقلایی؛ توانمندسازی پرداخته شده است

چکیده مقاله

در این مقاله، کوشش شده است به استناد داده‌های پژوهش، "نقش فرهنگ در انتخاب الگوی تدوین استراتژی"، متدولوژی تدوین و جاری‌سازی استراتژی توانمندسازی در ایران ارایه گردد. در گونه‌شناسی استراتژی‌های فرهنگ، نقطه‌ی مرجع استراتژیک با نگرش به علوم اجتماعی و نگرش به فرهنگ مورد توجه قرار گرفته است. می‌توان تدوین استراتژی بر مبنای فرهنگ را در دو بُعد جداگانه مورد بررسی قرار داد. نحوه‌ی نگرش به علوم اجتماعی مشتمل بر نگرش عقلایی و نگرش شهودی (منطبق با الگوی اشنایدر و بارسو) و در بُعد فرهنگ سازمانی مشتمل بر فرهنگ منعطف و غیرمنطعف (منطبق با دست‌آوردهای مطالعه‌ی هافستد) تنظیم شده است. براساس نتایج به‌دست آمده، الگوی موقعیت گرایی (نگرش غیر منعطف به فرهنگ و نگرش عقلایی به علوم اجتماعی) الگوی مناسب جهت تدوین استراتژی در ایران‌شناسی پیشنهاد گردید. بر این اساس، با توجه به استراتژی فرهنگ، استراتژی توانمندسازی کارکردگرا برای ایران پیشنهاد می‌گردد.

عنوان مقاله [English]

The Methodology of Making and Implementing Empowerment Strategy of Human Resource in the Cultural Ground of Iran

چکیده [English]

This article intends to provide a model for the methodology of making and implementing empowering strategy inIran, based on the data analysis of a research entitled: "the role of culture in selecting the model of strategy making". In the typology of cultural strategies, the strategic referential point is considered with a view to social sciences and culture. Strategy making based on culture can be considered from two different aspects. Social view contains rational and intuitive approaches (in line with the models of Schneider and Barso). The other aspect is related to organizational culture containing flexible and nonflexible culture (in line with the findings of Hofestede's studies). The results of this research indicated that situation-oriented model (flexible attitude to culture and rational attitude towards social sciences) can be the best for the study ofIran. Accordingly, based on cultural strategy, functionalist empowering strategy is suggested for the study ofIran.

کلیدواژه‌ها [English]

Training, empowerment, Rational Method

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

دانلود مقاله PDF