مقالات مدیریت منابع انسانی
مقاله شناسایی شیوه‌های مستندسازی و انتقال تجربه‌های (حرفه‌ای) اعضای هیئت علمی در دانشگاه اصفهان
تاریخ 22 مهر 1398 ساعت 01:04:02
کد خبر: 003100
مقاله شناسایی شیوه‌های مستندسازی و انتقال تجربه‌های (حرفه‌ای) اعضای هیئت علمی در دانشگاه اصفهان

مقاله علمی و پژوهشی " شناسایی شیوه‌های مستندسازی و انتقال تجربه‌های (حرفه‌ای) اعضای هیئت علمی در دانشگاه اصفهان" مقاله ای است در 28 صفحه و با 21 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث مستند‌سازی؛ تجربه؛ تجربه‌نگاری؛ مدیریت دانش؛ انتقال تجربه پرداخته شده است

چکیده مقاله

هدف این مطالعه یافتن راهکارهای مناسب برای مستند‌سازی تجربه‌ها و انتقال آنها در دانشگاه اصفهان است تا بر اساس نتایج آن کمیسیون تحول اداری سازمان اقدام به تصمیم گیری نماید. از این منظر مستندسازی تجربه‌های سازمانی به عنوان یک ضرورت مهم در حوزه مدیریت دانش مورد توجه قرار گرفته است. روش پژوهش به شیوه کیفی است جامعه آماری تحقیق را تمام استادن و اعضای هیئت علمی همه دانشکده‌های دانشگاه اصفهان تشکیل می‌دهند. روش جمع‌آوری اطلاعات با استفاده از مصاحبه است. نتایج به‌دست‌آمده نشان داد که حمایت دستیاری و در گام بعد وجود کارگاه‌های آموزشی از تأثیرگذارترین عوامل در انتقال تجربه‌ها به‌شمار می‌روند و همچنین تأثیر فرایند پژوهشی و مقاله‌ای در رده اول و مکتوب‌کردن تجربه و تجربه نگاری در رده دوم از تأثیرگذارترین عوامل در مستند‌سازی تجربه‌های اعضای هیئت علمی به‌شمار می‌روند. برای تحقق عملی این نتایج، انتخاب یکی از مدیریت‌های سازمان به عنوان الگو توصیه شده است تا ضمن مستند‌سازی، اشکال‌های رفع‌شده و روش‌های به‌دست‌آمده به کل سازمان تعمیم یابد.

عنوان مقاله [English]

Identification of the Methods of Documentation and Transferring the Professional Skills of the Experienced Faculty Membersto Young Faculty Membersat Esfahan University

چکیده [English]

This research is intended to explore appropriate solutions for documentation and transference of experience at Esfahan University for decision-making by the official change committee. Documentation of the experience seem to be a vital step in knowledge management. This is a qualitative research whose population includes all faculty members at all faculties in Esfahan University. Data is collected by interviews. The results indicated that assistance as well as instructive workshops are the most important instruments in transferring experience. Moreover, the effects of research processes and writing down the experience are most import factors of documentation respectively. Choosing one of the departments of the organization as a sample unit can lead us to correct the problems after documentation in order to generalize it.

کلیدواژه‌ها [English]

Documentation, Experience, Writing Down Experience, Transferring Experience

 

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

دانلود مقاله PDF