مقالات مدیریت منابع انسانی
مقاله نقش عوامل فردی، سازمانی و مدیریتی مؤثر بر پذیرش فناوری اطلاعات در سازمان‌های دولتی ایران
تاریخ 22 مهر 1398 ساعت 00:52:17
کد خبر: 003092
مقاله نقش عوامل فردی، سازمانی و مدیریتی مؤثر بر پذیرش فناوری اطلاعات در سازمان‌های دولتی ایران

مقاله علمی و پژوهشی " نقش عوامل فردی، سازمانی و مدیریتی مؤثر بر پذیرش فناوری اطلاعات در سازمان‌های دولتی ایران" مقاله ای است در 27 صفحه و با 61 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث فناوری اطلاعات؛ سازمان‌های دولتی ایران؛ عوامل فردی؛ عوامل سازمانی؛ عوامل مدیریتی پرداخته شده است

چکیده مقاله

امروزه پذیرش فناوری اطلاعات جدید، چالش‌ اساسی در سازمان‌های دولتی است که کمتر مورد بررسی واقع شده است. هدف از انجام این تحقیق، شناسایی عوامل فردی، سازمانی و مدیریتی مؤثر بر پذیرش فناوری اطلاعات در سازمان‌های دولتی ایران است. به همین منظور، ابتدا مبانی نظری مرتبط با پذیرش فناوری اطلاعات در سازمان‌ها مورد بررسی قرار گرفته است. سپس با ارایه‌ مدل عوامل مؤثر، با درنظرگرفتن ویژگی‌های سازمان‌های دولتی ایران، عوامل و شاخص‌های مورد نظر با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی مبتنی بر مدل‌یابی معادلات ساختاری بررسی و تأیید شده است. یافته‌های پژوهش، مؤلفه‌های هنجار و تصویر ذهنی (عوامل فردی)، حمایت مدیر ارشد، تخصص فناوری اطلاعات، رسمیت، تمرکز، اندازه، عمق تغییر و آمادگی سازمانی (عوامل سازمانی)، نگرش، نوآوری، دانش فناوری اطلاعات، تصدی مدیریتی مدیر عالی اجرایی (عوامل مدیریتی) را به همراه شاخص‌های مرتبط، مورد بررسی و تأیید قرار داده است. یافته‌ها همچنین نشان می‌دهند که مؤلفه‌های هنجار ذهنی، آمادگی سازمانی و نوآوری مدیرعالی اجرایی، نقش‌های مهم‌تری در پذیرش فناوری اطلاعات در سازمان‌های دولتی ایران ایفا می‌کنند

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of Effective Individual, Organizational and Managerial Factors on Adopting Information Technology in Iranian State Organizations

چکیده [English]

Adoption of information technology has now become a basic challenge in public organizations in Iran which has not been considered properly. This research is intended to explore the effects of individual, organizational, and managerial factors influencing the adoption of information technology in Iranian organizations. Having considered the characteristics of Iranian state organization, the researchers presented a model for effective factors. Factors and indicators of the model were confirmed through factor analysis based on structural equation modelling. The results included the assessment of factors such as normative components, mental image (individual factors), support by higher managers, information technology expertise, formality, concentration, size, depth of change and preparedness of the organization (organizational factors), attitude, entrepreneurship, information technology knowledge, and managerial tenure of the directors (managerial factors). The researchers found out that mental norms, organizational preparedness and innovations by the directors are more effective in the adoption of information technology by Iranian organizations

کلیدواژه‌ها [English]

Information technology, Iranian State Organizations, Individual Factors, Organizational Factors, Managerial Factors

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

دانلود مقاله PDF