مقالات مدیریت منابع انسانی
مقاله بررسی تاثیر همسویی راهبردهای تجاری و منابع انسانی بر شاخص های عملکردی کلیدی مالی و رضایت کارکنان
تاریخ 22 مهر 1398 ساعت 00:43:29
کد خبر: 003087
مقاله بررسی تاثیر همسویی راهبردهای تجاری و منابع انسانی بر شاخص های عملکردی کلیدی مالی و رضایت کارکنان

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی تاثیر همسویی راهبردهای تجاری و منابع انسانی بر شاخص های عملکردی کلیدی مالی و رضایت کارکنان" مقاله ای است در 23 صفحه و با 22 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث همسویی؛ راهبرد منابع انسانی؛ راهبرد تجاری؛ شاخص عملکردی کلیدی مالی؛ رضایت کارکنان پرداخته شده است

چکیده مقاله

امروزه ایجاد همسویی و تناسب میان راهبردهای مدیریت منابع انسانی با راهبردهای تجاری سازمان، موضوعی است که به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های مؤثر در بهبود عملکرد سازمان‌ها مطرح است. پژوهش حاضر، با هدف بررسی تأثیر راهبردهای تجاری و منابع انسانی و همسویی آنها بر شاخص‌های عملکردی کلیدی مالی و رضایت کارکنان انجام گردید و در آن شش فرضیه‌ی اصلی مورد بررسی قرار گرفت. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه‌ی پژوهش، توصیفی‌پیمایشی به‌شمار می‌رود. برای سنجش متغیرهای مورد نظر، از دو پرسش‌نامهباطیف پنج‌گزینه‌ایلیکرت که در مجموع شامل 75 سؤالبود،استفادهشد. جامعه‌ی آماری پژوهش حاضر، شرکت‌های تابعه‌‌ی سازمان ملی صنایع مس ایران بود و پرسش‌نامه‌های پژوهش میان 118 نفر از مدیران و معاونان و367 تن از کارکنان این شرکت‌ها توزیع گردید. نتایج پژوهش، تأثیر مثبت انواع راهبردهای منابع انسانی و تجاری را بر شاخص‌های عملکردی کلیدی مالی و رضایت کارکنان و عدم تأثیر همسویی این راهبردها را بر متغیرهای مورد نظر نشان داد.

عنوان مقاله [English]

Appraisal of the Effects of Strategic Trade Parallelism and Human Resource on Financial Key Performance and Employees’ Satisfaction

چکیده [English]

Parallelism and symmetry between human resource management strategies and those of trade organization trade are considered as important factors affecting the improvement of the organizations’ performance. This research is intended to assess the effects of strategic trade parallelism and human resource on financial key performance and employees’ satisfaction. This applied research follows a descriptive survey method using two questionnaires containing 75 questions in Likert scale for assessing the variables. Research population contained companies of Copper Industry Organization of Iran.  The questionnaires were filled in by 118 managers and 367 employees. The results indicated that the different types of human resource and trade strategies are affect key performance indicators and job satisfaction. Parallelism of these strategies turned out to have no effect on these variables.

کلیدواژه‌ها [English]

Parallelism, Human resource strategies, Trade Strategies, Financial Key Performance Indicators, Employees’ Satisfaction

 

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

دانلود مقاله PDF

مطالب مرتبط: