مقالات مدیریت منابع انسانی
مقاله طراحی و تبیین چارچوبی برای شناسایی و دسته‌بندی ریسک‌های منابع انسانی: کاربرد رویکرد کیفی
تاریخ 21 مهر 1398 ساعت 23:37:57
کد خبر: 003083
مقاله طراحی و تبیین چارچوبی برای شناسایی و دسته‌بندی ریسک‌های منابع انسانی: کاربرد رویکرد کیفی

مقاله علمی و پژوهشی " طراحی و تبیین چارچوبی برای شناسایی و دسته‌بندی ریسک‌های منابع انسانی: کاربرد رویکرد کیفی" مقاله ای است در 24 صفحه و با 35 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث ریسک منابع انسانی؛ رویکرد کیفی؛ تحلیل مضمون؛ نرم‌افزار Nvivo پرداخته شده است

چکیده مقاله

منابع انسانی به‌عنوان منبع حیاتی موفقیت بیشتر سازمان‌ها، دیرزمانی است که مورد بحث و بررسی پژوهشگران قرار گرفته است. با وجود توجه فزاینده به این حوزه‌ی پژوهشی، منابع انسانی اکثراً تحت عنوان سرمایه‌های مولد ارزش نگریسته شده‌ و جز معدودی موارد استثنا، ریسک‌های مربوط به  آن به‌صورت سامان‌مند مورد بررسی قرار نگرفته است. در این راستا، در پژوهش حاضر دیدگاهی چندبُعدی و کل‌نگر به مبحث ریسک منابع انسانی اتخاذ شده است. از طریق مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با خبرگان منابع انسانی یکی از سازمان‌های مطرح در صنعت برق کشور، به شناسایی ابعاد چندگانه، ریسک‌های منابع انسانی، مؤلفه‌های این ابعاد و شاخص‌های معرف آنها پرداختیم. با استفاده از روش نمونه‌گیری غیراحتمالی قضاوتی و گلوله‌برفی، مصاحبه با خبرگان تا حد اشباع نظری ادامه یافت. داده‌های برآمده از مصاحبه‌ها با استفاده از روش کیفی تحلیل مضمون و نرم‌افزار Nvivo تحلیل شد و پایایی کدگذاری‌های مصاحبه‌ها توسط ضریب درون موضوعی کاپا مورد تأیید قرار گرفت. در نتیجه‌ی تحلیل داده‌ها، 4 مضمون اصلی، 12 مضمون فرعی و 49 مفهوم در رابطه با ریسک‌های منابع انسانی سازمان مورد مطالعه و شناسایی قرار گرفت.

عنوان مقاله [English]

Designing and Explaining a Framework for Identification and Classification of Human Resource Risks: Application of Qualitative Approach

چکیده [English]

Human resource has long been considered as a vital resource for success in most organizations. In spite of this attention, it has always been regarded as a value producer capital. Except for few cases, the risks relating to human resource have not been studied systematically. This research is intended to have a general look at risks relating to human resource. Aspects and components of these risks are studied in an important company at power industry by having semi-structured interviews with human resource expert groups selected by non-probability judgment sampling method. The interviews were continued through snowball and theoretical saturation method. The dada was analyzed by NVIVO software through content analysis. The reliability of the coding was confirmed by Kappa inter-rater reliability coefficient. The study resulted in four main themes, 12 secondary themes, and 49 concepts relating to the risks of human resource.

کلیدواژه‌ها [English]

Human Resource Risks, Qualitative Approach, Content Analysis, Nvivo software

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

دانلود مقاله PDF