مقالات حوزه زن و خانواده
مقاله رابطه تعارضات بین والدینی و گرایش به رفتارهای پرخطر
تاریخ 23 شهریور 1398 ساعت 16:27:18
کد خبر: 002627
مقاله رابطه تعارضات بین والدینی و گرایش به رفتارهای پرخطر

مقاله علمی و پژوهشی " رابطه تعارضات بین والدینی و گرایش به رفتارهای پرخطر: با نقش میانجی شدت تعارضات والد-نوجوان" مقاله ای است در 31 صفحه و با 59 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مطالعات زنان و خانواده منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث تعارضات بین‌والدینی؛ شدت تعارض والد-نوجوان؛ گرایش به رفتارهای پرخطر؛ نوجوانان پرداخته شده است

چکیده مقاله

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر نقش میانجی تعارضات ‌والدین با نوجوانان در رابطه با تعارضات بین‌والدینی و گرایش به رفتارهای پرخطر در نوجوانان انجام شد. روش پژوهش حاضر، توصیفی و از نوع مدل‌یابی معادلات ساختاری است و جامعه آماری در این پژوهش، دانش‌آموزان شهرستان قدس استان تهران است که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی چند مرحله‌ای،610 نفر از آن‌ها انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه تعارض والد-نوجوان، مقیاس تعارضات بین‌والدینی و پرسشنامه خطرپذیری نوجوانان ایرانی بود.

نتایج تحلیل مدل‌یابی معادلات ساختاری نشان داد که مدل نظری پژوهش که متغیر شدت تعارضات والد-نوجوان به عنوان متغیرهای میانجی در رابطه با تعارضات بین‌والدینی و گرایش به رفتارهای پرخطر وارد مدل شده بود، دارای شاخص‌های برازش مناسبی با داده‌ها بود

همچنین در این مدل تمامی مسیرهای مستقیم، غیرمستقیم و کلی برای پیش‌بینی گرایش به رفتارهای پرخطر معنی‌دار به دست آمد؛ بنابراین تعارضات بین-والدینی با در نظر گرفتن عوامل میانجی در پیش‌بینی خطرپذیری نوجوانان نقش دارد. همچنین می‌توان بیان کرد که مدل بافتی-شناختی قابلیت تبیین گرایش به رفتارهای پرخطر را دارد.

کلیدواژه‌ها: تعارضات بین‌والدینی، شدت تعارض والد-نوجوان، گرایش به رفتارهای پرخطر، نوجوانان

عنوان مقاله [English]

The Relationship between inter parenting conflict and tendency to risky behaviors: The mediator role of conflict intensity of parent-adolescent

چکیده [English]

The aim of this study was surveying the mediating effect of parent-adolescent conflict between inter-parenting conflict and risk behaviors. The study is description and the type is Structural Equation Modeling; the population of the study is students of Qods town which is located in Tehran Province. Sample size is 610 students that were selected by multistage random sampling. The data were gathered through Parent-Adolescent Conflict Questionnaire, inter-parenting conflict scale and Adolescents Risk-taking Questionnaire.

The results of structural equation modeling analysis showed the theoretical model was engaged in the model that includes variables namely: parent-adolescent conflict which can play a role as mediator variable that is related to inter-parenting conflict and risk behavior, that they were fitted with most appropriate fit to data (df/S–Bχ2=2/08, CFI=0/99, GFI= 0/92, RMSEA= 0/042). In this model all direct and indirect paths to predict risk behavior in adolescent were diagnosed.

Therefore, inter-parenting conflict and mediating factors involved in predicting risk behavior in adolescent. Also, the model of cognitive-contextual is Capable of being explained about parent-adolescent conflicts.

Keywords: Inter-parental Conflict, parental-adolescent conflict, risk behavior, adolescent

کلیدواژه‌ها [English]

Inter-parental Conflict, parental-adolescent conflict, risk behavior, Adolescent

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

دانلود مقاله PDF