مقالات حوزه زن و خانواده
مقاله تاثیرآموزش دلگرم‌سازی بر ارتقاء خودکارآمدی عمومی و تاب‌آوری زنان سرپرست خانوار
تاریخ 22 شهریور 1398 ساعت 15:58:39
کد خبر: 002603
مقاله تاثیرآموزش دلگرم‌سازی بر ارتقاء خودکارآمدی عمومی و تاب‌آوری زنان سرپرست خانوار

مقاله علمی و پژوهشی " تاثیرآموزش دلگرم‌سازی بر ارتقاء خودکارآمدی عمومی و تاب‌آوری زنان سرپرست خانوار" مقاله ای است در 21 صفحه و با 41 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مطالعات زنان و خانواده منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث دلگرم‌سازی؛ خودکارآمدی عمومی؛ تاب‌آوری؛ سرپرست خانوار پرداخته شده است

چکیده مقاله

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش دلگرم‌سازی بر ارتقاء خودکارآمدی عمومی و تاب‌آوری زنان سرپرست خانوار اجرا شده است. روش پژوهش، نیمه آزمایشی و در قالب پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل می‌باشد. جامعه آماری پژوهش کلیه زنان سرپرست خانوار تحت پوشش موسسه خیریه می‌باشد که با استفاده از روش نمونه‌گیری داوطلبانه در دسترس، 28 نفر آنان انتخاب شدند و این تعداد به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. آزمودنی‌ها در گروه آزمایش، در معرض آموزش دلگرم‌سازی، در 10 جلسه120 دقیقه‌ای قرار گرفتند. دو گروه، قبل و بعد از مداخله آموزشی به وسیله پرسشنامه خودکارآمدی عمومی (شرر، 1982) و  مقیاس تاب‌آوری (کانرو دیویدسون، 2003) مورد ارزشیابی قرار گرفتند. سپس داده‌های جمع آوری شده با آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیره، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بین گروه آزمایش و گروه کنترل تفاوت معنا داری وجود دارد. به این صورت که آموزش دلگرم‌سازی به طور معنی‌داری موجب افزایش میزان خودکارآمدی عمومی و تاب‌آوری زنان سرپرست خانوار در گروه آزمایش شده است. در نتیجه آموزش دلگرم‌سازی به عنوان یک مهارت، می تواند باعث ارتقاء خودکارآمدی عمومی و میزان تاب‌آوری زنان سرپرست خانوارگردد.

عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Encouragement Training on Promotion of General Self-Efficacy and Resiliency of Female-Headed Households

چکیده [English]

This research aimed at exploring the effectiveness of encouragement training on promotion of general self-efficacy and resiliency of household-headed women. Research method was semi-experimental and in the form of pretest and post-test with control group. Samples containing 28 household-headed women were selected by voluntary sampling and they were assigned randomly in two experimental and control groups. The experimental group received 10 sessions of 120 minutes training, whereas the control group didn't receive any training. Both groups were evaluated by the General self-Efficacy Scale (Sherer, 1982) and Resiliency scale (Conner & Davidson, 2003) before and after the training intervention. Results showed that a significant difference between experimental and control group, and this difference was in advantage of the trained group; encouragement training significantly increased the general self-efficacy and resilience of household-headed females in experimental group. Encouragement training can promote the general self-efficacy and resiliency of the female-headed household.

کلیدواژه‌ها [English]

Encouragement, general self-efficacy, Resiliency, female-headed household

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

دانلود مقاله PDF