مقالات حوزه زن و خانواده
مقاله هویت جمعی و احساس امنیت اجتماعی دانشجویان دختر دانشگاه های دولتی شهر بابل
تاریخ 20 شهریور 1398 ساعت 19:05:05
کد خبر: 002576
مقاله هویت جمعی و احساس امنیت اجتماعی دانشجویان دختر دانشگاه های دولتی شهر بابل

مقاله علمی و پژوهشی " هویت جمعی و احساس امنیت اجتماعی دانشجویان دختر دانشگاه های دولتی شهر بابل" مقاله ای است در 24 صفحه و با 38 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مطالعات زنان و خانواده منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث دختران دانشجو؛ هویت جمعی؛ احساس امنیت اجتماعیپرداخته شده است

چکیده مقاله

از آن جایی که حضور دختران دانشجو درسال های اخیر در دانشگاه های کشور، بسیار پررنگ ترشده است و تعداد دانشجویان زن روند افزایشی داشته است.بررسی هویت جمعی دانشجویان دختر برای حضور در جامعه و احساس امنیت اجتماعی آنان ضروری است. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین هویت جمعی و احساس امنیت اجتماعی دانشجویان دختر دانشگاه های دولتی شهر بابل درسال95 -1394 انجام شده است. روش پژوهش به لحاظ اجرا، پیمایشی، به لحاظ معیار، کاربردی و به لحاظ معیار زمانی مقطعی بوده است. داده ها با استفاده از ابزار پرسشنامه جمع آوری شده است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 400 نفر تعیین گردید. اعتبار پرسشنامه از نوع اعتبار محتوایی بوده است. ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده برای متغیرها بیانگر بالا بودن همبستگی درونی گویه ها و به عبارت دیگر مطلوبیت پایایی ابزار پژوهش بود. چارچوب نظری مورد استفاده در این پژوهش مبتنی بر دیدگاه نظری بوزان، ویور، مولار و گیدنز می باشد.

یافته های پژوهش نشان داد که ،5/78 درصد از دانشجویان دختر دارای هویت جمعی بالا بوده اند. بر اساس نتایج این پژوهش، بین هویت جمعی و احساس امنیت اجتماعی دانشجویان دختر رابطه معنی دار آماری وجود ندارد. بر اساس نتایج رگرسیون خطی بین متغیرهای سن و مقطع تحصیلی با احساس امنیت اجتماعی رابطه معنی داری دارد. با توجه به نتایج آنالیز واریانس چندگانه، همچنین بین پایگاه اقتصادی اجتماعی و امنیت اجتماعی رابطه معنی دار است.

عنوان مقاله [English]

Collective Identity and Sense of Social Security of Female Students State University of Babol

چکیده [English]

Since the presence of female students in universities in the country in recent years, very bold coated and the number of female students has increased, the collective identity of students to participate in community and social security is critical. This study aimed to investigate the relationship between collective identity and social security of female students in State University of Babol was conducted in 1394-95. Methods to run the survey, in terms of the criteria applicable to the measure of time, has been cross-sectional. Data was collected using a questionnaire. The sample size was determined using a Cochran formula of 400 people. The validity of the content has been validated. Cronbach's alpha coefficient for the variable statements indicate high internal consistency and reliability of the questionnaire was favorable in other words. The theoretical framework used in this study is based on theories Buzan, Weaver, Molar, and Giddens.

The results showed that the 78/5 high percentage of female students has been a collective identity. The results of this study, the relationship between collective identity and social security of female students is not statistically significant. Based on the results of the linear regression between age and level of education has a significant relationship with a sense of social security. According to the results of multiple analysis of variance, also is a significant relationship between socio-economic status and social security.

کلیدواژه‌ها [English]

Female Students, collective identity, a sense of social security

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

دانلود مقاله PDF